Конкурси, стипендије, позиви2019-07-17T09:09:30+02:00
8.03. 2021.

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација у области социјалне заштите на територији града Крагујевца у 2021. години

Icon

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења/организација у области социјалне заштите на територији града Крагујевца у 2021. години
527.00 KB 9 датотека(е) 239 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Zakljucak o odbacivanju socijalaKOLONIJA.pdfПреузми 
Zakljucak o odbacivanju socijala LUNA.pdfПреузми 
Zakljucak o odbacivanju socijala AUTIZAM.pdfПреузми 
Zakljucak moj krag. mojgrad.pdfПреузми 
Zakljucak INTEGRATIVNI.pdfПреузми 
Preliminarna lista vrednovanja i rangiranja -projekti.pdfПреузми 
Rešenje o obrazovanju Komisije socijalna zaštita 2021.pdfПреузми 
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE ZASTITE 2021.docПреузми 
Javni konkurs -SOCIJALNA ZASTITA PROJEKTI 2021.docПреузми 

5.03. 2021.

Јединствени јавни конкурс за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач град Крагујевац за радну 2021/22. годину

25.02. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката удружења у области заштите животне средине на територији града Крагујевца у 2021. години

Icon

МАТЕРЈАЛ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање пројеката удружења у области заштите животне средине на територији града Крагујевца у 2021. години
598.31 KB 3 датотека(е) 182 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Rešenje o obrazovanju Komisije za ocenjivanje i selekciju projekata po Javnom konkursu za finansiranje projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini.pdfПреузми 
OBRASCI ZA JAVNI KONKURS za finansiranje projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godin.docПреузми 
JAVNI KONKURS za finansiranje projekata udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini.pdfПреузми 

22.02. 2021.

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката, програма и манифестација у области културе средствима буџета града Крагујевца у 2021. години

Градско веће, на основу члана 76. став 1. Закона о култури (“Службени гласник РС“бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.105/16 и 112/17), члана 39. Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац  („Службени лист града Крагујевца“ бр.33/19 и 36/20) и члана 15.  Правилника о условима, начину и поступку избора пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 34/18) расписује

Јавни конкурс за
финансирање
/суфинансирање пројеката, програма и манифестација
у
области културе средствима буџета града Крагујевца у 2021. години

I  Предмет Јавног конкурса

Јавни Конкурс се расписује за финансирање/суфинансирање пројеката, програма и манифестација у области културе (у даљем тексту: пројекти), као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури  за 2021. годину за следеће области културне делатности:

 1. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 2. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;
 3. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 4. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 6. дигитално стваралаштво и мултимедији;
 7. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
 8. делатност заштите у области непокретних културних добара;
 9. делатност заштите у области покретних културних добара;
 10. делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа;
 11. библиотечко-информационе делатности (промовисање и заштита завичајне и књижевне баштине кроз активности везане за културне програме, мултимедијалне и друге садржаје, изузев штампаних форми, као и промовисање културе читања);
 12. научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 13. менаџмент у култури;
 14. употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

 II Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

 По овом Јавном конкурсу расподелиће се средства у висини од 17.000.000,00 динара, планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину (‘’Службени лист града Крагујевца‘’ број  38/20) и распоређена Програмом распореда  средстава за  финансирање развоја културе у граду Крагујевцу  у 2021. години  (“Службени лист града Крагујевца“, број 40/20).

III Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу – Образац 1 (у даљем тексту: пријава на конкурс) који је саставни део конкурсне документације, а који се заједно са Конкурсом, објављује на званичној интернет страници Града.

У Пријави на конкурс – Образац 1 обавезно назначити област култутурне делатности (из поглавља I овог јавног конкурса) за коју се предлогом пројекта конкурише.

Уз Пријаву на конкурс – Образац 1, обавезно се подноси сва документација којом се доказују испуњеност Конкурсом прописаних услова и критеријума и то:

 • предлог пројекта – 2 примерка (штампано и на CD-у),
 • основни подаци о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број, порески идентификациони број име, презиме и број личне карте заступника за правна лица, односно име и презиме, пребивалиште и број личне карте за физичка лица) – наведено доставити у облику Изјаве на посебном документу,
 • основни подаци о евентуалним партнерима на пројекту (уколико их има),
 • основни подаци са изјавом носиоца пројекта (Образац 3), у случају да је подносилац пријаве/пројекта физичко лице,
 • радне биографије ангажованих лица,
 • статут (за удружења и установе),
 • извештај о активностима, односно реализованим пројектима предлагача из делокруга основне делатности, из претходне три године,
 • изјаве на прописаним обрасцима, у зависности од тога да ли је подносилац пријаве на конкурс/пројекта физичко или правно лице.

Пријава са прописаном документацијом мора бити достављена у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, а предаје се непосредно или препоручено поштом, са назнаком:

–  Комисија за избор пројеката, програма и манифестација у области културе који  се финансирају или суфинансирају средствима буџета града Крагујевца у 2021. години

– Пријава на Јавни конкурс  пројекта    ____________________  

за област културне делатности: ______________________________ –

На адресу:

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима –

ул.Цара Лазара бр.15, 34000 Крагујевац

 

На задњој страни коверте навести  тачан назив подносиоца предлога са адресом.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу “Вечерње новости“, односно на званичном интернет сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs), односно закључно са  даном 24. мартом 2021. године.

IV Предлог пројекта

Предлог пројекта обавезно садржи:

 1. тачан назив пројекта;
 2. скраћени назив пројекта (уколико га има);
 3. предлагача, односно аутора пројекта;
 4. област културне делатности за коју се конкурише;
 5. детаљан опис пројекта;
 6. циљеве, циљну групу, као и очекиване резултате;
 7. учеснике у реализацији пројекта и својство у коме се ангажују, односно учествују;
 8. капацитетете предлагача, односно носиоца пројекта за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси);
 9. врсту и садржину активности, време и место реализације;
 10. финасијски план и буџет пројекта, односно потребна новчана средства, исказана према врстама трошкова (средства исказивати у бруто износу и обавезно назначити висину и структуру средстава која се могу обезбедити из других извора);
 11. термин – план утрошка средстава (временски период и рокови у којима су средства потребна за реализацију пројекта);
 12. начин праћења реализације, евалуацију резултата, као и начин оцењивања успешности (нпр. на који начин ће реализација пројекта утицати на квалитет културног живота Града);

Уз предлог пројекта може се доставити пратећа документација или прилог, као што су нпр. брошуре, фотографије, односно све оно из чега се ближе може сагледати и оценити  садржина и квалитет предложеног пројекта.

V  Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Пројекти којима се остварују потребе и интереси грађана у области културе на територији града Крагујевца могу бити изабрани за финансирање или суфинансирање уколико испуњавају одређене услове, односно критеријуме, у погледу:

 1. предлагача пројекта;
 2. садржине и квалитета пројекта;
 3. буџета пројекта;
 4. форме предлога пројекта.

 1) Предлагач пројекта може бити:

 • установа културе са седиштем на територији Града, изузев установа културе чији је оснивач Град,
 • уметничка и друга удружења регистрована на територији Града за обављање делатности културе,
 • уметници, сарадници,  односно стручњаци  у  култури  којима  је  тај  статус  утврђен  у  складу  са Законом, који имају пребивалиште на територији града Крагујевца, а који своје пројекте оставарују у партнерским односима са институцијама, удружењима и организацијама регистрованим на територији града Крагујевца, као и
 • други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији града Крагујевца.

Цркве и верске заједнице имају право учешћа на конкурсу под истим условима и на исти начин као и остали предлагачи, у складу са Правилником.  

 1. Критеријуми у односу на садржину и квалитет предлога пројекта су:
 2. усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса;
 3. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 4. капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
  стручни, односно уметнички капацитети,
  неопходни ресурси;
 5. финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 6. степен утицаја пројекта на квалитет културног живота Града.

3) Буџет пројекта

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати, односно суфинансирати, врши се у зависности од тога да ли је предлагач обезбедио или ће обезбедити део средстава за реализацију пројекта или  се обраћа за финансирање целокупне реализације пројекта.

Буџет пројекта треба да буде:

 1. реалистичан – како у смислу реалних износа који се планирају по свакој буџетској ставци, тако и у смислу капацитета организације носиоца пројекта;
 2. обухватан – треба да укључи и покрије све трошкове пројекта и прикаже учешће свих извора финансирања;
 3. структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду пројекта;
 4. избалансиран – посебно у односу на допуштене трошкове;
 5. прецизан – без заокруживања износа, без погрешних цифара или погрешно израчунатих резултата сабирања.

 4) Форма предлога пројеката

Предлози пројекта ће бити разматрани само ако испуњавају следеће формално – правне услове:

 1. да је пријава на конкурс поднета на прописаном обрасцу – Образац 1, читко попуњен (откуцан или одштампан) ћириличним писмом, у фонту Arial 12;
 2. да предлог пројекта садржи све елементе из члана 9. Правилника (детаљан опис пројекта у писаном облику);
 3. да је јасан, потпун и истинит;
 4. да садржи све елементе, доказе и прилоге прописане конкурсом;
 5. да је поднет у року прописаном конкурсом, као и
 6. да је поднет у броју примерака и на начин прописан конкурсом.

Предлагачи пројеката су у обавези да користе обрасце прописане Правилником о условима, начину и поступку избора пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 34/18) и то:

 1. Образац 1 – Пријава на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/проје-ката/манифестација у области културе из буџета града Крагујевца у 2020 години;
 2. Образац 2 и 2а – Изјава о прихватању обавезе;
 3. Образац 3 – Изјава носиоца пројекта;
 4. Образац 4 – Периодични извештај;
 5. Образац 5 – Завршни извештај.

Наведени обрасци су саставни део Конкурса и доступни су на званичној интернет страници Града све време трајања конкурса.

VI  Начин и рокови за доношење и објављивање одлуке, као и закључивање уговора

Градско веће, на основу предлога Комисије, доноси одлуку о пројектима у области културе који ће се финансирати, односно суфинансирати средствима буџета Града у 2021. години, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава на Конкурс.

Одлука Градског већа објављује се у “Службеном листу града Крагујевца“ и на званичној интернет страници града Крагујевца.

Са предлагачем, односно носиоцем изабраног пројекта Град ће закључити уговор о финансирању/суфинансирању, а припадајући износ средстава за финансирање/суфинансирање пројекта исплаћиваће се на наменски подрачун (предлагача/носиоца) отворен у Управи за трезор, у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор  (“Службени гласник РС“  број 99/18 и 40/19).

НАПОМЕНА: Предлог пројекта са пратећом документацијом доставља се искључиво у једној коверти (оба примерка), у супротном сматраће се да не испуњава формалне услове за избор и неће бити предмет разматрања и одлучивања.

Додатне информације по овом Конкурсу се могу добити радним данима у времену од 09,00 – 15,00 сати, у надлежној градској управи – Одељењу за културу, информисање, спорт и омладину и то:

 • на телефон 034/ 330 277 и 034 /302 288 као и на
 • на mail адресу kulturakonkurs@kg.org.rs

ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић

Icon

МАТЕРЈАЛ за Јавни конкурс за финансирање пројеката у области културе средствима буџета града Крагујевца у 2021. години
421.48 KB 2 датотека(е) 377 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
OBRASCI-za-Javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-sredstvima-budzeta-grada-Kragujevca-u-2021.-godini.docПреузми 
PRAVILNIK za Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti kulture sredstvima budžeta grada Kragujevca u 2021. godini.pdfПреузми 

10.02. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање/суфинансирање пројеката организација/заједница у области вера на територији града Крагујевца у 2021. години

Рeпублика Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
и послове са грађанима
Број: 400-135/21-XXV
Дана: 10. фебруар 2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 6. став 1. у вези са чланом 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (“Сл. гласник РС“ број 16/2018), члана 4. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Службени лист града Крагујевца“ број 39/20-пречишћен текст) у складу са Годишњим планом јавних конкурса града Крагујевца за 2021. годину број: 020-29/21-II од 18. јануара 2021. године, дана 10. фебруара 2021. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање/суфинансирање пројеката организација/заједница у области вера на територији града Крагујевца у 2021. години

Расписује се Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката организација/заједница у области вера на територији града Крагујевца у 2021. години ( у даљем тексту: Конкурс).

Средства за реализацију пројеката верских заједница и верских организација у износу од 7.000.000 динара, планирана су Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину (“Сл. лист града Крагујевца број 38/20) и распоређена Програмом распореда средстава за финансирање пројеката од јавног интереса за град Крагујевац у 2021. години (“Сл. лист града Крагујевца” број 40/20).

Право подношења пријаве, као и право на добијање и коришћење средстава, по овом Конкурсу имају цркве, верске заједнице, верске организације, као и друге верске институције ( у даљем тексту: верске заједнице) које:

– су као традиционалне одређене Законом о црквама и верским заједницама, односно које су регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама,
– делују на територији града Крагујевца,
– планирају реализацију пројекта током 2021. године и
– благовремено поднесу пријаву на Конкурс.

Предлози пројеката верских заједница морају се односити на следеће приоритетне области:

1. Унапређење верске слободе и просвете; верске слободе и културе;
2. Обављање добротворно-хуманитарне делатности којима се доприноси унапређењу верских права и слобода;
3. Обављање научне делатности кроз унапређење духовне и теолошке културе;
4. Заштита сакралне баштине, наслеђа и културних добара цркве/верске заједнице;
5. Адаптација, реконструкција или инвестиционо и текуће одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова;
6. Набавка и заштита црквених реликвија;
7. Обележавање традиционалних годишњица, верских празника и манифестација везаних за рад и историју цркве, односно верске заједнице;
8. Организовање скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу;
9. Унапређење верске слободе и слободе информисања (информативна и издавачка делатност цркве/верске заједнице);
10. Другим областима којима се доприноси остваривању и унапређењу верских права и слобода.

Критеријуми за процену и вредновање предлога пројеката утврђени Правилником о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 39/20-пречишћен текст) – у даљем тексту Правилник, сходно се примењују на пројекте верских заједница по овом Конкурсу, уз поштовање њихових особености.

Обавезна документација која се доставља у три примерка је :

1. Предлог пројекта/Пријaва на конкурс (word формат Анекс 1),
2. Преглед буџета (excel формат – Анекс 2),
3. Логички оквир рада(word формат – Анекс 3),
4. План активности и промоције (word формат – Анекс 4).

Уз обавезну документацију доставља се у три примерка и пројекат у писаном облику, који садржи шири опис пројекта, разрађен по критеријумима из овог Конкурса за избор предлога пројеката.

Обавезна документација која се доставља у једном примерку је:

1. Попуњена форма Административни подаци о подносиoцу предлога(word формат – Анекс 5),
2. Попуњен Финансијски идентификациони формулар (word формат–Анекс 6),
3. Попуњена и потписана Изјава о испуњености услова и прихватању обавеза(word формат -Анекс 7),
4. Попуњена Листа за проверу (word формат – Анекс 8),
5. Изјава о партнерству, ( само уколико се предлог пројекта подноси у партнерству са другим удружењима или сарадницима )-word формат – Анекс 9.

У циљу адекватне процене оперативних способности подносиоца предлога пројекта и партнерских организација, неопходно је доставити биографије реализатора/учесника, које ће омогућити адекватну процену постојања професионалних способности и квалификација потребних за успешну имплементацију комплетног пројекта.

Обавезну документацију потребно је доставити и у електронском облику (CD или USB).
Сви наведени обрасци могу се преузети на званичној интернет страници града Крагујевца или у Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима у Крагујевцу, улица Цара Лазара број 15, канцеларија број 11.

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени пројекти треба да садрже сву прописану документацију, потписану и оверену од овлашћеног лица (копије документације није потребно оверавати).

Документација достављена, по овом Конкурсу (без обзира да ли је пројекат одобрен или не) не враћа се подносиоцима, већ постаје архивски материјал о спроведеном Конкурсу.

Начин и поступак доделе средстава регулисани су Правилником, чији саставни део чине критеријуми за процену квалитета пројеката и Табела за евалуацију.

Једна верска заједница, по овом Конкурсу може поднети највише два предлога пројекта и највише два предлога пројекта могу бити одобрена.

Активности обухваћене предлогом пројекта, по овом Конкурсу морају се реализовати до краја 2021. године.

Пријава на Конкурс (Анекс 1) са одговарајућом пратећом документацијом може се доставити:

– препорученом поштом у затвореној коверти или
– непосредно/лично предати Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, на адресу:

Комисији за оцењивање и селекцију пројеката по Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање пројеката организација/заједница у области вера на територији града Крагујевца у 2021. години

Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Цара Лазара број 15’’

Са обавезном назнаком на лицу коверте:

“Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката организација/заједница у области вера на територији града Крагујевца у 2021. години“

На полеђини коверте навести назив и адресу подносиоца пријаве.

Пријаве на Конкурс се подносе у року од 30 (тридесет дана) од дана објављивања на званичној интернет страници града Крагујевца, а објавиће се дана 10. фебруара 2021. године и трајаће закључно са даном 12. мартом 2021.године.

Комисија је у обавези да након вредновања и рангирања предлога пројеката, начелнику Градске управа за друштвене делатности и послове са грађанима ( у даљем тексту : надлежна градска управа) достави Прелиминарну листу вредновања и рангирања, коју истовремено објављује на званичној интернет страници града Крагујевца и огласној табли органа Града.

На прелиминарну Листу вредновања и рангирања подносилац пројекта може да изјави приговор надлежној Градској управи у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне Листе вредновања и рангирања, преко Комисије.

Након решавања о поднетим приговорима, односно након истека рока за приговоре, уколико исти нису поднети, Комисија утврђује коначну Листу вредновања и рангирања, на основу које утврђује Предлог акта о избору пројеката верских организација/заједница за финансирање/суфинансирање средствима буџета града за 2021. годину, са предложеном висином средстава, који упућује начелнику надлежне Градске управе, у року не дужем од 15 дана од дана утврђивања.

Начелник надлежне градске управе у року не дужем од 7 ( седам ) дана од дана пријема наведених аката, доноси акта о избору пројеката верских организација/заједница за финансирање/суфинансирање средствима буџета града за 2021. годину, који се са коначном Листом вредновања и рангирања објављује на званичној интернет страници града Крагујевца и огласној табли органа Града.

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић

22.01. 2021.

Годишњи план јавних конкурса града Крагујевца за 2021. годину

Go to Top