Обавештења о дозволама у области управљања отпадом2019-08-19T09:36:31+02:00
30.12. 2020.

“KEМЕКО” доо Ваљево-донето решење о трећој измени дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

30. дец 2020. @ 14:02|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине,  обавештава вас  да је на захтев оператера “KEМЕКО” доо Ваљево, издато решење о трећој измени решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији у улици Драгослава Срејовића 89, на кп.бр. 1559/8 КО Крагујевац 1, на територији града Крагујевца.

22.12. 2020.

Обавештење о издавању решења о издавању интегралне дозволе за складиштење неопасног отпада Дорадо

22. дец 2020. @ 16:23|

Градска управа за друштене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава вас да је на захтев оператера - ''Дорадо'' доо Крагујевац...

12.11. 2020.

”Дорадо” доо -поднет захтев за дозволу за складиштење неопасног отпада, кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1

12. нов 2020. @ 14:34|

Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер ''Дорадо'' доо Крагујевац, Складишни центар 9, поднео захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији која се налази на кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1,  на територији града Крагујевца.

22.09. 2020.

ЈКП ”Шумадија”-донето решење о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

22. сеп 2020. @ 8:14|

Градска управа за друштене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава вас  да је на захтев оператера - ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, улица Индустријска бр.12 издато решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца. У спроведеном поступку донето је Решење број XXV-02-501-201/20 од 21.09.2020. године

10.09. 2020.

“COPER TRADE” д.о.о. огранак Крагујевац-захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада-хидрометарулгија обојених метала

10. сеп 2020. @ 13:46|

На основу члана 63. став 5. и члана 69. Закона o управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон)  Одељење за развој попљопривреде и заштиту животне средине: О Б А В Е Ш Т А В А Јавност и заинтересоване органе и организације да је Министарству  заштите животне средине Републике Србије, Привредно друштво "COPER TRADE" д.о.о. Чачак, ул. Трнава бб, огранак Крагујевац, достав

9.09. 2020.

ЈКП ”Шумадија”-Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

9. сеп 2020. @ 13:24|

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон), Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине    О Б А В Е Ш Т А В А Јавност и заинтересоване органе и организације да је оператер ЈКП ''Шумадија'' Крагујевац, поднело захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Крагујевца. Уз захтев, приложена је следећа документација: Извод о регистрацији привредног субјекта;

Go to Top