Oбједињена процедура је прописана Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19- др. закон, 9/20 и 52/21) и Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије“, број 68/19).

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Назив надлежног органа за спровођење обједињене процедуре: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ

Адреса седишта: КРАГУЈЕВАЦ, Трг слободе број 3
Матични број: 07184069
Порески идентификациони број: 101982436

В.Д. начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење је: Љиљана Пршић,
контакт телефон: 034/ 306-172,
e–mail: ljprsic@kg.org.rs

В.Д. заменика начелника Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење је: Ивана Тодоровић,
контакт телефон: 034/ 306-172,
e–mail: ivanat@kg.org.rs

Секретар Секретаријата за урбанизам и изградњу је: Љиљана Секулић,
контакт телефон: 034/ 306-228,
e–mail: ljsekulic@kg.org.rs

Назив надлежних организационих јединица за спровођење обједињене процедуре у оквиру Градске управе су: Одељење за послове  обједињене  процедуре и Одељење за послове  изградње.

Начелник Одељења за послове обједињене процедуре је: Цветанка Калтак,
контакт телефон: 034/306-267,
e-mail: ckaltak@kg.org.rs

Начелник Одељења за послове изградње је: Мирјана Алемпијевић,
контакт телефон: 034/306-236,
e-mail: mialemp@gmail.com

Радно време Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење је од 7,30 до 15,30 часова.

Захтеви за одређену фазу обједињене процедуре (локацијски услови, грађевинска дозвола, реконструкција, адаптација, употребна дозвола и др.), подносе се граду Крагујевцу, Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење – Секретаријату за урбанизам и изградњу, попуњавањем одговарајућег захтева кроз Централизовани информациони систем за електронско подношење пријава.

Систему за електронско подношење пријава, приступа се преко интернет презентација:

Сви коначни докменти, решења и закључци, објављују се на званичној објави на сајту АПР-а.

На наведеним сајтовима могу се пронаћи сва потребна техничка и корисничка упутства за подносиоце захтева.

Регистар обједињених процедура

У складу са чланом 8в Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, као надлежни орган, спроводи обједињену процедуру тако што води електронску, јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета.

Подаци о току сваког појединачног предмета као и акта надлежних органа за које је прописано да се објављују на интернет страници надлежног органа, јавно су доступни у електронском облику преко интернет стране надлежног органа и Агенције за привредне регистре свим заинтересованим лицима, ради увида и преузимања, у обиму у коме се обезбеђује заштита ауторског права, пословне тајне и података о личности.

Акта надлежног органа и ималаца јавних овлашћења издата у оквиру обједињене процедуре, као и сва документација приложена односно прибављена у поступку обједињене процедуре могу се преузети овде.

Име документа, величина, број преузимања
Регистар обједињених процедура Локацијски услови
216.98 KB 310 Преузимања
27. јануара 2023.
Регистар обједињених процедура Употребне дозволе
118.01 KB 437 Преузимања
27. јануара 2023.
Регистар обједињених процедура Грађевинске дозволе
125.77 KB 616 Преузимања
27. јануара 2023.
Регистар обједињених процедура Решење из члана 145.
144.29 KB 364 Преузимања
27. јануара 2023.

  Документа и обрасци

  Упутство за пројектанте о начину креирања, достављања и потписивања техничке документације која се размењује у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).

  Обавештење о овоме, као и само упутство, налази се на сајту gradjevinskedozvole.rs

  Електронска грађевинска дозвола – УПУТСТВА

  Име документа, величина, број преузимања
  ЕНЕРГЕТИКА ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Ценовник
  238.72 KB 470 Преузимања
  1. септембра 2018.
  Трошковник Водовод и канализација
  350.47 KB 271 Преузимања
  1. септембра 2018.
  Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Извод из ценовника 262 од 06.04.2004 и 995-1 од 24.12.2007
  180.19 KB 150 Преузимања
  1. септембра 2018.
  ЈП СРБИЈАГАС ценовник услуга
  1.51 MB 472 Преузимања
  1. септембра 2018.
  Трошковник Водовод и канализација ценовник
  359.11 KB 449 Преузимања
  1. септембра 2018.
  ПД ЦЕНТАР ценовник материјала електро радова, грађевинских радова и услуга измена 31.10.2014.
  180.19 KB 477 Преузимања
  1. септембра 2018.
  ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ценовник
  649.89 KB 181 Преузимања
  1. септембра 2018.
  ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ОДЛУКА о трошковима и накнадама за рад органа
  276.71 KB 512 Преузимања
  1. септембра 2018.
  ЕНЕРГЕТИКА ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Ценовник
  238.72 KB 382 Преузимања
  1. септембра 2018.
  ИНФОРМАЦИЈА о таксама
  408.98 KB 774 Преузимања
  1. септембра 2018.
  Одлука о давању сагласности на измену ценовника радова за извођење прикључака на систем даљинског грејања
  779.18 KB 156 Преузимања
  1. септембра 2018.
  НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ ПОДНОСИЛАЦА ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ
  586.87 KB 183 Преузимања
  1. септембра 2018.
  Упутство – Формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у
  408.54 KB 190 Преузимања
  1. септембра 2018.

   ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

   У апликативном софтверу ЦЕОП, сва плаћања врше се преко система за плаћање еУправе.

   Наплата такси и накнада које се плаћају уз подношење захтева се аутоматски обрачунавају при предаји захтева, а подносилац мора одмах да их плати, да би надлежни орган могао да приступи провери испуњености формалних услова.

   Плаћање трошкова који се генеришу приликом предаје захтева врши се искључиво електронски, платном картицом или еНовцем.

   Аутоматски обрачун и генерисање налога за уплату за трошкове који се плаћају приликом подношења захтева врше се на основу ценовника и инструкција за плаћање које достављају надлежни органи.

   Аутоматски обрачун такси и накнада при подношењу сваког захтева може се вршити на искључиво три начина:

   • Јединствени износ за све захтеве исте врсте
   • На основу категорије објекта (у случају више објеката обрачун се врши на основу највише категорије објекта)
   • Као проценат вредности радова

   За сваку врсту захтева омогућене су три врсте трошкова који се аутоматски обрачунавају при предаји захтева:

   • Републичка/Покрајинска административна такса,
   • Градска/Општинска административна такса и
   • Накнада надлежног органа

   Детаљима инструкција за уплату (број рачуна, прималац, и сл.) сваке од такси и накнада које се наплаћују уз предају захтева које се тренутно налазе у ЦЕОП систему и који се користити за генерисање налога за плаћање може се, због провере приступити преко модула „Извештаји“ и избором извештаја „Преглед потраживања и уплата“ – „Преглед инструкција за плаћање“.

   РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

   Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – ускл. дин. изн., 55/12- ускл. дин. изн., 93/12, 47/13-ускл. дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-исправка, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19-исправка, 98/20, 144/20 и 62/21) и износи:

   • РАТ за подношење захтева за издавање локацијских услова: 330,00 дин. (тариф. бр. 1.)
   • РАТ за подношење захтева за издавање решења којима се одобрава изградња објекта или извођење радова: 330,00 динара (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање решење којима се одобрава изградња објекта или извођење радова (тариф. бр. 165.):
   1) за објекат категорије А 480
   2) за објекат категорије Б 3.880
   3) за објекат категорије В 5.820
   4) за објекат категорије Г 5.820
   • РАТ за потврду о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу извођења радова, односно привременом грађевинском дозволом (тариф. бр. 171а):
   1) за објекат категорије А 980
   2) за објекат категорије Б 4.850
   3) за објекат категорије В 5.820
   4) за објекат категорије Г 5.820
   • РАТ за потврду о пријему изјаве о завршетку израде темеља или објекта у конструктивном смислу (тариф. бр. 164.):
   1) за објекат категорије А 1.460
   2) за објекат категорије Б 2.910
   3) за објекат категорије В 3.880
   4) за објекат категорије Г 3.880
   • РАТ за подношење захтева за издавање употребне дозволе: 330,00 дин. (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање употребне дозволе (тариф. бр. 170.):
   1) за објекат категорије А 1.940
   2) за објекат категорије Б 9.710
   3) за објекат категорије В 19.420
   4) за објекат категорије Г 19.420
   • РАТ за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 330,00 динара (тариф. бр. 1.);
   • РАТ за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара: 330,00 динара (тариф. бр. 1.);
   • РАТ за подношење захтева за измену издатог решења и издавање решења о измени: плаћа се такса у истом износу као за издавање решења које се мења

   Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 48-049, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

   НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

   Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 73/19, 15/20, 91/20 и 11/21) и износи:

   • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
   • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
   • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 3.000,00 динара;
   • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 5.000,00 динара;
   • за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
   • за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
   • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
   • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
   • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.

   Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97, позив на број додељује АПР, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре

   НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

   Висина накнаде трошкова органа града Крагујевца за издавање локацијских услова прописана је Одлуком о трошковима и накнадама за рад органа Града, стручних служби и посебних служби органа Града („Сл. лист града Крагујевца“, бр. 26/11)

   Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Крагујевца је: 840-742241843-03 са позивом на број 97  92-049  77945, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде трошкова органа града Крагујевца, прималац: Буџет града Крагујевца