Обједињена процедура

//Обједињена процедура
Обједињена процедура2019-01-18T13:04:55+00:00

Обједињена процедура је прописана Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Службени гласник Републике Србије“, број 113/15) и Правилником о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којој се достављају акта у вези са обједињеном процедуром (“Службени гласник Републике Србије“, број 113/15)

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту и измену аката који се прибављају у овој процедури, као и прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавни овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности.

Назив надлежног органа за спровођење обједињене процедуре: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Адреса седишта: КРАГУЈЕВАЦ, Трг слободе број 3
Матични број: 07184069
Порески идентификациони број: 101982436
Телефон: 034/306-228

Начелник Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине: Томислав Спасенић, контакт телефон: 034/ 306-227, 228, e–mail: tspasenic@kg.org.rs

Назив надлежне службе за спровођење обједињене процедуре, у оквиру Градске управе: Одељење за обједињену процедуру

Начелник Одељења за обједињену процедуру: Љиљана Секулић, контакт телефон: 034/306-267, e-mail: ljsekulic@kg.org.rs

Радно време Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца је од 7,30 до 15,30 часова.

Захтеви за одређену фазу обједињене процедуре (локацијски услови, грађевинска дозвола, реконструкција, адаптација, употребна дозвола и др.), подносе се Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, попуњавањем одговарајућег захтева кроз Централизовани информациони систем за електронско подношење пријава.

Систему за електронско подношење пријава, приступа се преко интернет презентација:

На наведеним сајтовима могу се пронаћи сва потребна техничка и корисничка упутства за подносиоце захтева.

Документа и обрасци

Упутство за пројектанте о начину креирања, достављања и потписивања техничке документације која се размењује у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).

Обавештење о овоме, као и само упутство, налази се на сајту gradjevinskedozvole.rs

Електронска грађевинска дозвола – УПУТСТВА

Име документа, величина, број преузимања
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
51.00 KB 5 Преузимања
1. септембра 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА УГОСТИТЕЉСКЕ НАМЕНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
55.00 KB 6 Преузимања
1. септембра 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
55.00 KB 4 Преузимања
1. септембра 2018.
ЕНЕРГЕТИКА ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Ценовник
238.72 KB 5 Преузимања
1. септембра 2018.
Трошковник Водовод и канализација
350.47 KB 4 Преузимања
1. септембра 2018.
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац Извод из ценовника 262 од 06.04.2004 и 995-1 од 24.12.2007
180.19 KB 3 Преузимања
1. септембра 2018.
ЈП СРБИЈАГАС ценовник услуга
1.51 MB 3 Преузимања
1. септембра 2018.
Трошковник Водовод и канализација ценовник
359.11 KB 4 Преузимања
1. септембра 2018.
ПД ЦЕНТАР ценовник материјала електро радова, грађевинских радова и услуга измена 31.10.2014.
180.19 KB 3 Преузимања
1. септембра 2018.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ценовник
649.89 KB 3 Преузимања
1. септембра 2018.
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ОДЛУКА о трошковима и накнадама за рад органа
276.71 KB 18 Преузимања
1. септембра 2018.
ЕНЕРГЕТИКА ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ Ценовник
238.72 KB 4 Преузимања
1. септембра 2018.
ИНФОРМАЦИЈА о таксама
408.98 KB 9 Преузимања
1. септембра 2018.
Одлука о давању сагласности на измену ценовника радова за извођење прикључака на систем даљинског грејања
779.18 KB 3 Преузимања
1. септембра 2018.
НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ ПОДНОСИЛАЦА ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ
586.87 KB 4 Преузимања
1. септембра 2018.
Упутство – Формати електронских докумената и њихово достављање у ЦЕОП-у
408.54 KB 3 Преузимања
1. септембра 2018.

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

 • доказ о плаћеној републичкој административној такси,
 • доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
 • доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Крагујевца.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА У ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ

Приликом подношења захтева односно пријаве за одређену фазу обједињене процедуре, кроз Централни информациони систем (ЦИС), подносилац захтева уз захтев прилаже у пдф формату, потписан електронским квалификованим потписом:

 • доказ о плаћеној републичкој административној такси,
 • доказ о плаћеној накнади за услуге Централне евиденције обједињених процедура и
 • доказ о плаћеној накнади трошкова органа града Крагујевца.

РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Висина републичке административне таксе прописана је Законом о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03 – испр., 61/05, 101/05-др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – ускл. дин. изн., 55/12- ускл. дин. изн., 93/12, 47/13-ускл. дин. изн., 65/13 – др. закон, 57/14-ускл. дин. изн., 45/15-ускл.дин.изн., 83/15, 112/15, 50/16, 61/17 и 113/17) и износи:

РАТ за подношење захтева за издавање локацијских услова: 310,00 дин. (тариф. бр. 1.)

РАТ за подношење захтева за издавање решења којима се одобрава изградња објекта или извођење радова: 310,00 динара (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање решење којима се одобрава изградња објекта или извођење радова (тариф. бр. 165.):

1) за објекат категорије А     460
2) за објекат категорије Б     3.640
3) за објекат категорије В     5.460
4) за објекат категорије Г     5.460

РАТ за потврду о пријави радова у складу са издатом грађевинском дозволом, решењем о одобрењу извођења радова, односно привременом грађевинском дозволом (тариф. бр. 171а):

1) за објекат категорије А     910
2) за објекат категорије Б     4.550
3) за објекат категорије В     5.460
4) за објекат категорије Г     5.460

РАТ за потврду о пријему изјаве о завршетку израде темеља или објекта у конструктивном смислу (тариф. бр. 164.):

1) за објекат категорије А     1.370
2) за објекат категорије Б     2.730
3) за објекат категорије В     3.640
4) за објекат категорије Г     3.640

РАТ за подношење захтева за издавање употребне дозволе: 310,00 дин. (тариф. бр. 1.) и РАТ за издавање употребне дозволе (тариф. бр. 170.):

1) за објекат категорије А     1.820
2) за објекат категорије Б     9.110
3) за објекат категорије В     18.220
4) за објекат категорије Г     18.220

РАТ за захтев за прикључење објекта на инфраструктуру: 310,00 динара (тариф. бр. 1.);

РАТ за подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара: 310,00 динара (тариф. бр. 1.);

РАТ за подношење захтева за измену издатог решења и издавање решења о измени: плаћа се такса у истом износу као за издавање решења које се мења

Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-742221843-57 са позивом на број 97 48-049, са означењем сврхе дознаке: уплата РАТ, прималац: Буџет РС

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА

Висина накнаде за услуге Централне евиденције обједињених процедура прописана је чланом 27а Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге послове које пружа Агенција за привредне регистре (“Сл. гласник РС“, бр.119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16 и 60/16) и износи:

 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
 • за издавање и измену локацијских услова за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 3.000,00 динара;
 • за издавање и измену грађевинске дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 5.000,00 динара;
 • за издавање и измену решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи 2.000,00 динара;
 • за издавање и измену привремене грађевинске дозволе 2.000,00 динара;
 • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “А” и “Б” 1.000,00 динара;
 • за издавање употребне дозволе за класе објеката из категорије “В” и “Г” 2.000,00 динара;
 • за пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу и друге захтеве и поднеске којима се покреће поступак у оквиру обједињене процедуре 500,00 динара.

Текући рачун за уплату наведених износа је: 840-29770845-52 модел 97, позив на број додељује АПР, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде за ЦЕОП, прималац: Агенција за привредне регистре

НАКНАДА ТРОШКОВА ОРГАНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Висина накнаде трошкова органа града Крагујевца за издавање локацијских услова прописана је Одлуком о трошковима и накнадама за рад органа Града, стручних служби и посебних служби органа Града (“Сл. лист града Крагујевца“, бр. 26/11).

Текући рачун за уплату накнаде трошкова органа града Крагујевца је: 840-742241843-03 са позивом на број 97  24-531-94663, са означењем сврхе дознаке: уплата накнаде трошкова органа града Крагујевца, прималац: Буџет града Крагујевца.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА ЗА ПОДРШКУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Обавештавамо вас да су у пет регионалних развојних агенција у Републици Србији основани Центри за подршку електронске обједињене процедуре, као подршка локалним самоуправама и инвеститорима, коју пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са НАЛЕД-ом.

Центри су формирани у циљу пружања директне помоћи подносиоцима захтева, инвеститорима, надлежним органима и имаоцима јавних овлашћења.

Наведеним центрима ћете моћи да се обратите за помоћ, савет и поставите питања која се тичу функционисања електронског система издавања грађевинских дозвола – Централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП).

Контакт телефони и емаил адресе регионалних развојних агенција којима се можете обратити су:

– Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Краља Петра I 22, 34000 Крагујевац, 034 302 703, edozvole-info@redasp.rs

– Регионална развојна агенција Златибор, д.о.о., Петра Человића бб, 31000 Ужице, 031 510 098, edozvole@rrazlatibor.rs

– Регионална развојна агенција Срем, Главна 172, 22400 Рума, 022 470 910, gradjevinskedozvole@rrasrem.rs

– Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Пана Ђукића 42, 16000 Лесковац, 016 315 01 21, edozvole@centarzarazvoj.org

– РАРИС – Регионална агенција за развој источне Србије, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, 019 426 377, 019 426 376, e-dozvole@raris.org

Промени величину слова
Контраст