Огласи за давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини

Огласи за давање у закуп и отуђење објеката у јавној својини2020-07-23T12:21:02+02:00
21.07. 2020.

ОГЛАС за давање у закуп путем јавног надметања на основу Решења Градског већа града Крагујевца бр 361-128/20-V

21.07. 2020.

ОГЛАС за давање у закуп путем јавног надметања пословног простора у оквиру месне заједнице Десимировац

8.07. 2020.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ КРАГУЈЕВАЦ Број:320-389/20-V

1.06. 2020.

Оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду КРАГУЈЕВАЦ Број: 320-198/20-V

25.05. 2020.

ОГЛАС за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука Уставног суда, 50/2013-Одлука Уставног суда, 54/2013-Решење Уставног суда 98/2013- Одлука Уставног суда,132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, бр. 88/13, бр. 105/14, бр. 104/16, бр. 108/16, 113/17 и 95/18), члана. 14. ст. 5. и члана 8.-34. Одлуке о располагању грађевинског земљишта у јавној својини (“Сл. лист града Крагујевца“, број 34/18)


Комисија за отуђење  грађевинског земљишта  ради изградње објеката
(у даљем тексту: Комисија)

 

сагласно Програму за отуђeње грађевинског земљишта у јавној својини града Крагујевца ради изградње објеката за 2020. годину број:463-243/20-V од 20.03.2020. године и Програму о допуни Програма за отуђeње грађевинског земљишта у јавној својини града Крагујевца ради изградње објеката за 2020. годину број:463-243/20-V од 18.05.2020.године, Решењу о покретању поступка отуђења јавним надметањем  број: 463-277/20-V од 21.05.2020. године и Одлуци о давању сагласности на Предлог огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем  број 463-278/20-V од 21.05.2020.године,

расписује:


ОГЛАС
за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини јавним надметањем

 

 1. Катастарска парцела број : 10472/21 КО Крагујевац 4

Површина парцеле: 01.44.80 ха

Урбанистички план:ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР “ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА-РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“ (“Сл. лист града Крагујевца“, број 30/19)

Намена објекта: пословни и административни објекти; угоститељски објекти за смештај, исхрану и пиће; објекти трговине; услуге и занатство; остале терцијарне делатности; мањи производни објекти и радионице.

Основна намена: Пословање

У оквиру планиране претежне намене земљишта могуће је грађење објеката следеће намене: пословни и административни објекти, угоститељски објекти, објекти трговине, остале терцијалне делатности, мањи производни комплекси и стамбено-пословне куле. Све намене неопходно је ускладити са условима ограничења за ДАТА центар.

Висинска регулација објеката:

Спратност се прилагођава делатности и технологији. Уколико су намена пословање и администрација, угоститељски објекти, објекти трговине, услуге и занатство мах спратност објекта је П+6, уколико је намена изградња производних комплекса мах спратност анексног дела је П+4.

Индекс заузетости:

Максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 60%

Зеленило – минимални обавезан проценат површине под зеленилом је 20%

Технолошке и саобраћајне површине 20%

–     Начин отуђења: jaвно надметање.

–     Предметна парцела испуњава услове за грађевинску парцелу

–     Почетна цена за кп. бр. 10472/21 КО Крагујевац 4 износи 12.000,00 дин/м²

–     Износ депозита за парцелу  под редним бројем 1. је  17.376.000,00 динара

 

 1. 2. Катастарска парцела број: 10440/14 КО Крагујевац 4

Површина парцеле: 01.00.01ха

Урбанистички план: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР “ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА-РАДНА ЗОНА  ФЕНИКС“ (“Сл. лист града Крагујевца“, број 30/19)

Основна намена: Пословање

Намена објеката и простора:

Основна намена- мала привреда, мала и средња предузећа, производно занатство, трговина на велико и мало.

Пратеће намене: Услужне делатности, становање високих густина (у зонама пословања, становање као пратећа намена или посебан вид пословног становања је могуће од друге етаже објеката), објекти и површине јавних намена, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Висинска регулација објеката:

Спратност стамбених и анексних објеката мах П+4, а за пословне и привредне делатности у зависности од врсте делатности и технологије рада. Висина објекта је мах 24,0м (до коте венца) и мах 28,0м (до коте слемена).

Индекс заузетости:

Индекс заузетости парцеле мах 50%

Индекс заузетости подрумске етаже мах 70%

    Начин отуђења: jaвно надметање

–     Предметна парцела испуњава услове за грађевинску парцелу

–     Почетна цена за кп. бр. 10440/14 КО Крагујевац 4 износи 7.500,00 дин/м²

–     Износ депозита за парцелу  под редним бројем 2. је  7.500.750,00 динара

 1. Катастарска парцела број: 10440/16 КО Крагујевац 4

Површина парцеле: 00.53.91ха

Урбанистички план: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР “ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА-РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“ (“Сл. лист града Крагујевца“, број 30/19)

Основна намена: Пословање

Намена објеката и простора:

Основна намена- мала привреда, мала и средња предузећа, производно занатство, трговина на велико и мало.

Пратеће намене: Услужне делатности, становање високих густина (у зонама пословања, становање као пратећа намена или посебан вид пословног становања је могуће од друге етаже објеката), објекти и површине јавних намена, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Висинска регулација објеката:

Спратност стамбених и анексних објеката мах П+4, а за пословне и привредне делатности у зависности од врсте делатности и технологије рада. Висина објекта је мах 24,0м (до коте венца) и мах 28,0м (до коте слемена).

Индекс заузетости:

Индекс заузетости парцеле мах 50%

Индекс заузетости подрумске етаже мах 70%

    Начин отуђења: jaвно надметање

–     Предметна парцела испуњава услове за грађевинску парцелу

–     Почетна цена за кп. бр. 10440/16 КО Крагујевац 4 износи 6.500,00 дин/м²

–     Износ депозита за парцелу под редним бројем 3. је 3.504.150,00 динара

 

4.Катастарска парцела број: 10440/17 КО Крагујевац 4

Површина парцеле: 00.52.76ха

Урбанистички план: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР “ИНСТИТУТ ЗА СТРНА ЖИТА-РАДНА ЗОНА ФЕНИКС“ (“Сл. лист града Крагујевца“, број 30/19)

Основна намена: Пословање

Намена објеката и простора:

Основна намена- мала привреда, мала и средња предузећа, производно занатство, трговина на велико и мало.

Пратеће намене: Услужне делатности, становање високих густина (у зонама пословања, становање као пратећа намена или посебан вид пословног становања је могуће од друге етаже објеката), објекти и површине јавних намена, објекти и мрежа саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Висинска регулација објеката:

Спратност стамбених и анексних објеката мах П+4, а за пословне и привредне делатности у зависности од врсте делатности и технологије рада. Висина објекта је мах 24,0м (до коте венца) и мах 28,0м (до коте слемена).

Индекс заузетости:

Индекс заузетости парцеле мах 50%

Индекс заузетости подрумске етаже мах 70%

    Начин отуђења: jaвно надметање

–     Предметна парцела испуњава услове за грађевинску парцелу

–     Почетна цена за кп. бр. 10440/17 КО Крагујевац 4 износи 8.500,00 дин/м²

–     Износ депозита за парцелу под редним бројем 4. је 4.484.600,00 динара

 

 1. Катастарска парцела број: 5355/2 КО Крагујевац 3

Површина парцеле: 00.67.55 ха

Урбанистички план: ПГР “НАСЕЉЕ ЕРДОГЛИЈА-БАГРЕМАР“ (“Сл. лист града Крагујевца“, број 34/15)

Доминантна намена: Становање

А.1.2: Постојећи и планирани вишепородични стамбени објекти у оквиру отворених блокова, слободностојећи или компактни.

Индекс заузетости:

маx 45% под објектима

мин 20% уређене, претежно компактне, зелене површине:

остало: саобраћајне површине и паркинг простори, уз обавезно озелењавање високим зеленилом и обезбеђење пропусности ових површина на мин 10% површине парцеле/грађевинског комплекса/блока/дела блока.

Највећа дозвољена висина објеката:

Максимална висина објекта, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме бити већа од 1,5 ширине регулације. Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме прећи 1,5 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници

мах девет надземних етажа (П+8)

мах висина објекта h=35м (до коте венца)

    Начин отуђења: jaвно надметање

–     Предметна парцела испуњава услове за грађевинску парцелу

–     Почетна цена за кп. бр. 5355/2 КО Крагујевац 3 износи 12.000,00 дин/м²

–     Износ депозита за парцелу под редним бројем 5. је 8.106.000,00 динара


ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 1. Наведене цене за отуђење су почетне цене за давање понуда које су за катастарске парцеле под редним бројевима 1-5 утврђене Решењем о покретању поступка отуђења јавним надметањем број 463-277/20-V од.21.05.2020.године.
 2. Поступак јавног надметања одржаће се дана 22.06.2020. године , са почетком у 10 часова за парцелу под редним бројем 1. овог огласа, а за парцеле под редним бројевима 2,3,4 и 5 овог огласа, сваки следећи у временском интервалу од 30 минута касније од одржавања претходног, у просторијама зграде Управе града Крагујевца, канцеларија 105, први спрат, Ул. Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац.
 3. Цена за отуђење, укључујући и гарантни износ – депозит, плаћа се једнократно, у складу са одредбама овог Огласа.
 4. Плаћање трошкова солемнизације Уговора о отуђењу , обавеза су стицаоца.
 5. Предност добијања парцеле има учесник у јавном надметању који понуди највећу цену.
 6. Измештање подземних инсталација и опремање земљишта унутар парцеле које се отуђује, обавеза је стицаоца.
 7. Сви понуђачи су дужни да, најкасније до 19.06.2020. године на рачун бр. 840-741804-90, бр. модела 97, позив на бр.57-531 уплате гарантни износ који има правну природу депозита у износу од 10 % почетног износа цене за отуђење; сврха плаћања: накнада за отуђење грађевинског земљишта.

Лицитациони корак за:

 • парцелу под редним бројем 1. не може бити мањи од 300,00 динара по м2;
 • парцелу под редним бројем 2. не може бити мањи од 200,00 динара по м2;
 • парцелу под редним бројем 3. не може бити мањи од 200,00 динара по м2;

–     парцелу под редним бројем 4. не може бити мањи од 200,00 динара по м2;

–     парцелу под редним бројем 5. не може бити мањи од 300,00 динара по м2;

 1. Најповољнијем понуђачу се уплаћени гарантни износ – депозит урачунава у накнаду за парцелу, а осталим учесницима се враћа.
 2. Заинтересовани понуђачи имају право да изврше увид у Уговор по приступу пре одржавања јавног надметања, у просторијама зграде Управе града Крагујевца, Ул. Трг слободе број 3, 34000 Крагујевац, III спрат, канцеларија број 322канцеларија Секретара, Градске управе за развој-Секретаријат за имовину.
 3. Поступак јавног надметања спроводи Комисија одређена Одлуком Градског већа.
 4. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије одмах потпише Изјаву да је понудио највиши износ цене за отуђење, са назнаком висине понуђеног износа цене за отуђење и Изјаву о томе да ли има или нема примедбе на ток јавног надметања.
 5. Комисија је дужна да Одлуку о избору најповољнијег понуђача достави учесницима надметања у року од 8 дана  од дана одржаног јавног надметања. Учесник на јавном надметању који је ставио писану примедбу на ток и начин спровођења поступка има право жалбе Градском већу преко Комисије на Одлуку о избору најповољнијег понуђача у року од 8 дана од дана пријема исте. Одлука о избору најповољнијег понуђача постаје правноснажна или наредног дана од  оног дана када се сви учесници јавног надметања којима је Одлука достављена одрекну права на жалбу или истеком рока од 8 дана од дана достављања.
 6. Разлику између уплаћеног гарантног износа – депозита и излицитираног износа цене за отуђење, стицалац који је изабран за најповољнијег понуђача дужан је да уплати после спроведеног поступка јавног надметања у року који је утврђен Решењем о отуђењу, које доноси Градско веће Града Крагујевца.
 7. После доношења Решења о отуђењу, стицалац је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Решења о отуђењу закључи Уговор о отуђењу, јер у противном Градскo веће Града Крагујевца на предлог надлежне управе, доноси Решење о стављању ван снаге Решења о отуђењу а Град задржава гарантни износ уплаћеног депозита од 10% на име уговорне казне.
 8. Уговор о отуђењу је Уговор по приступу и стицалац нема право приговора и измене услова из Уговора.
 9. Заинтересована лица која желе да учествују на јавном надметању по овом огласу дужна су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању најкасније до 06. 2020. године до 12 часова на шалтеру Градске управе или поштом закључно са 18.06.2020. године на адресу: Град Крагујевац, Трг Слободе број 3. Комисији за отуђење грађевинског земљишта  ради изградње објеката, са назнаком „Јавни оглас-не отварати“.
 10. Право учешћа на јавном надметању имају домаћа правна и физичка лица.

Пријава правног лица садржи: редни и катастарски број парцеле из огласа на коју се пријава односи, назив и седиште правног лица, решење о упису у регистар надлежног органа, односно Извод из АПР-а, ПИБ, МБ, потпис овлашћеног лица и печат, Изјаву о прихватању свих услова из огласа и доказ о извршеној уплати депозита. Фотокопије докумената и Изјава морају бити оверене од стране надлежног органа.

Пријава физичког лица садржи: редни и катастарски број парцеле из огласа на коју се пријава односи, име и презиме, адресу, матични број, оверену фотокопију личне карте и доказ о извршеној уплати. Ако је физичко лице приватни предузетник прилаже и Решење о упису у регистар надлежног органа, ПИБ и матични број радње из јединственог регистра радњи, Изјаву о прихватању свих услова из огласа и доказ о извршеној уплати депозита. Фотокопије докумената и Изјава морају бити оверене од стране надлежног органа.

 1. Ако пријава учесника не садржи наведене податке и прилоге, учесник губи право учешћа у јавном надметању…
 2. За парцеле наведене у огласу донет је плански акт на основу кога се издају локацијски услови и исти је код сваке парцеле и наведен. Уколико се приликом издавања локацијских услова, у поступку пред Градском управом надлежном за издавање локацијских услова, утврди да је за неку од парцела потребна израда додатне урбанистичко – техничке документације (нпр. Урбанистички пројекат и сл.), трошкове израде урбанистичко – техничке документације сноси инвеститор.
18.12. 2019.

Oглас за давање у закуп путем јавног надметања Пословни простор

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ на основу тачке 11. Решења Градског већа града Крагујевца о расписивању Огласа за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања бр.361-211/19-V од дана 12.12.2019. године, члана 7. ст.1. Одлуке о давању пословног простора у закуп (“Сл. лист града Крагујевца“ бр.38/15; бр.3/16 и бр. 34/16) и Одлуке о општем размештају делатности и условима за њихово обављање на територији града Крагујевца (“Сл. лист града Крагујевца“, бр. 34/09 – пречишћен текст; бр.15/10 и бр. 29/10 ), доноси:

Решење

Расписује се оглас за давање у закуп путем јавног надметања Пословни простор као део Дома културе у МЗ “ Поскурице“ у Крагујевцу који се налази у четвртој зони, укупне површине 16 м²., Пословни простор као део Дома културе у МЗ “Мала Врбица“ у Крагујевцу, који се налази у петој зони, укупне површине 35 м²., Пословни простор у МЗ “Цветојевац“ у Крагујевцу, који се налази у четвртој зони, укупне површине 75 м²., Пословни простор у МЗ “Десимировац“ у Крагујевцу, који се налази у четвртој зони, укупне површине 75 м²., Киоск на локацији угао Трга Краља Петра Првог , ул. Вишњићеве и саобраћајнице – “Цветни трг” у Крагујевцу, означен као број 2 у објекту са 4 киоска у низу, који се налази у екстра зони, укупне површине 9 м²., Пословни простор као део Дома културе МЗ “ Десимировац“ у Крагујевцу који се налази у четвртој зони, укупне површине 8 м²., Пословни простор као део Дома културе МЗ “Десимировац“ у Крагујевцу који се налази у четвртој зони, укупне површине 5 м²., и Киоск који се налази на локацији у улици Краља Петра Првог бб, који се налази у екстра зони, укупне површине 4,75 м².

Даје се у закуп путем јавног надметања:

1.а. Пословни простор као део Дома културе МЗ “ Поскурице“ у Крагујевцу који се налази у четвртој зони, укупне површине 16 м².
У пословном простору може се обављати правна, административна, књиговодствена, угоститељска, услужна и трговинска делатност.

1.б. Пословни простор као део Дома културе у МЗ “Мала Врбица“ у Крагујевцу, који се налази у петој зони, укупне површине 35 м².
У пословном простору може се обављати правна, административна, књиговодствена, угоститељска, услужна и трговинска делатност.

1.в. Пословни простор у МЗ “Цветојевац“ у Крагујевцу, који се налази у четвртој зони, укупне површине 75 м² .
У пословном простору може се обављати правна, административна, књиговодствена, угоститељска, услужна и трговинска делатност.

1.г. Пословни простор у МЗ “Десимировац“ у Крагујевцу, који се налази у четвртој зони, укупне површине 75 м².
У пословном простору може се обављати правна, административна, књиговодствена, угоститељска, услужна и трговинска делатност.

1.д. Киоск на локацији угао Трга Краља Петра Првог, ул. Вишњићеве и саобраћајнице – “Цветни трг” у Крагујевцу, означен као број 2 у објекту са 4 киоска у низу, који се налази у екстра зони, укупне површине 9 м².
У киоску се може обављати трговинска и услужне делатности које не угрожавају животну средину и околину.

1.ђ. Пословни простор као део Дома културе МЗ “ Десимировац“ у Крагујевцу који се налази у четвртој зони, укупне површине 8 м².
У пословном простору може се обављати правна, административна, књиговодствена, угоститељска, услужна и трговинска делатност.

1.е. Пословни простор као део Дома културе МЗ “Десимировац“ у Крагујевцу који се налази у четвртој зони, укупне површине 5 м².
У пословном простору може се обављати правна, административна, књиговодствена, угоститељска, услужна и трговинска делатност

1.ж. Киоск који се налази на локацији у улици Краља Петра Првог бб, који се налази у екстра зони, укупне површине 4,75 м².
У киоску се може обављати трговинска и услужне делатности које не угрожавају животну средину и околину.

2. Почетна цена за лицитацију закупнине износи:
– 1500 динара по 1 м² за пословни простор означен тачкама 1.д., 1.ж.
– 300 динара по 1м² за пословни простор означен тачком 1.ђ., 1.е.
– 180 динара по 1м² за пословни простор означен тачком 1.а., 1.б., 1.в., 1.г.
Цене је приказана у нето износу, с тим што лицитациони корак износи 100 динара по 1 м².

3. Пословни простор означен тачкaма 1.а., 1.б, 1.в., 1.г., 1.д., 1.ђ., 1.е., 1.ж, даје се у закуп у виђеном стању на период до 5 (пет) година. Разгледање пословног простора обавиће се дана 24.12.2019. године од 9 до 14 часова. Сва заинтересована лица могу се јавити Управи за имовину, служба за пословни простор у ул. Трг слободе бр.3, III спрат, канцеларија бр. 324 или на тел. 034/306-173.

4.Јавно надметање одржаће се дана 25.12.2019. године, са почетком у 09:00 часова за пословни простор означен тачком 1.а.; у 09:15 часова за пословни простор означен тачком 1.б.; у 09:30 часова за пословни простор означен тачком 1.в.; у 09:45 часова за пословни простор означен тачком 1.г., у 10:00 часова за пословни простор означен тачком 1.д., у 10:15 часова за пословни простор означен тачком 1.ђ., у 10:30 часова за пословни простор означен тачком 1.е. и у 10:45 часова за пословни простор означен тачком 1.ж., у згради Општине, у ул. Трг слободе бр 3, на трећем спрату, канцеларија бр.322

5. Учесници јавног надметања могу бити сва физичка и правна лица која су код надлежног органа регистрована за обављање пословне делатности која се може обављати у пословној просторији која се даје у закуп.

6. Учесници јавног надметања обавезни су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању Комисији, у писаном облику, најкасније у року од 24 час пре часа који је одређен за почетак јавног надметања.

7. Учесници јавног надметања обавезни су да најкасније 24 часа пре часа који је одређен за почетак јавног надметања на рачун број: 840-742142843-86, позив на бр. 97 27-531-94662 назив рачуна: ”Приход од закупа непокретности града Крагујевца”, уплате на име депозита и то:

– 1500 динара по 1 м² за пословни простор означен тачкама 1.д., 1.ж.
– 300 динара по 1м² за пословни простор означен тачком 1.ђ., 1.е.
– 180 динара по 1м² за пословни простор означен тачком 1.а., 1.б., 1.в., 1.г.
Цене је приказана у нето износу, с тим што лицитациони корак износи 100 динара по 1 м².
Неблаговремена уплата депозита, као и недолазак на јавно надметање сматрају се одустанком од истог.

8. Учесници јавног надметања дужни су да на рачун број: 840-742142843-86, позив на бр. 97 27-531-94662 назив рачуна: “Приход од закупа непокретности града Крагујевца”, у моменту закључивања уговора уплате “средства обезбеђења” у висини три месечне закупнине обрачунате по излицитираној цени закупа, с тим што би се средства уплаћена на име депозита урачунала као део средстава обезбеђења.

9. Учесници јавног надметања обавезни су да доставе рачун и назив банке на који се средства уплаћена на име депозита, односно средстава обезбеђења, могу вратити оним учесницима који не излицитирају пословни простор.

10. Учесницима јавног надметања који излицитирају пословни простор, средства обезбеђења остају на рачуну закуподавца до истека уговора о закупу када се враћају закупцу.

11. На јавном надметању не могу учествовати чланови Комисије из тачке 13. овог Решења, њихови заменици, бивши закупци који нису измирили своја дуговања за закуп према Граду, односно дуговања за комуналне услуге.

12. Образац пријаве за учешће на јавном надметању сви заинтересовани могу преузети у пријемној канцеларији (кружни шалтер) у приземљу општине, у ул.Трг слободе бр.3 у Крагујевцу.

13. Јавно надметање за закуп пословног простора означеног тачкама 1.а.,1.б.,1,в., 1.г., 1.д., 1.ђ., 1.е., 1.ж., спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија и давање на коришћење пословних просторија по бенифицираној закупнини, образована Решењем Градског већа града Крагујевца бр.112 – 1030/16-V од дана 25. јула 2016.

14. Пословни простор даје се у закуп учеснику лицитације који понуди највишу цену закупнине.

15. По завршеном јавном надметању, Комисија јавно утврђује који је од учесника понудио највишу цену.

16. Комисија је обавезна да одмах по окончању поступка јавног надметања изради Решење о избору најповољнијег понуђача и исту уручи учесницима јавног надметања и достави је Градском већу.

17. Ближе информације о јавном надметању могу се добити у Управи за имовину, Служба за пословни простор, у ул. Трг слободе бр.3, III спрат, канцеларија бр.324. или на тел: 034/306-173.

БР: 361-209 /19-XVI
У Крагујевцу дана 11.12..2019.год.

ПО.ОВ. НАЧЕЛНИКА
Дејан Искреновић

Учитај још чланака
Go to Top