Рани јавни увид

Рани јавни увид2019-11-06T20:40:28+01:00

РАНИ ЈАВНИ УВИД- Измене и допуне дела ПГР-а “Насеља Шумарице“- Северна обилазница

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 26. новембра 2020. године закључно са 10. децембром 2020. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат). Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

25. нов 2020. @ 15:21|Рани јавни увид|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборате за израду Измене и допуне дела ПГР “Насеља Денино брдо“ и Измене и допуне дела ПГР “Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар“

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 23. јула 2020. године закључно са 6. августом 2020. године, у просторијама Града Крагујевца, Градске управе за развој (V спрат)...

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Плана детаљне регулације Површинског копа на локалитету “Комарице“ у Горњим Комарицама

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-356/20-I-01 од 10.03.2020. године, оглашава...

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборате за израду Измене и допуне ПДР “ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА – СЕРВИС 2“, ПДР „БЛОК РЕКА У НАСЕЉУ ПЕТРОВАЦ“ и ПДР “ШУПЉАЈА’

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 19.12.2019. године закључно са 03.01.2020. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат)...

Измене и допуне Планова генералне регулације и детаљне регулације

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19 и 37/19) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-1250/19-I-01, 350-1248/19-I-01, 350-1251/19-I-01, 350-1252/19-I-01 од03.10.2019. године, оглашава...

Рани јавни увид у радни материјал за израду Плана детаљне регулације “Железничка пруга Собовица-Лужнице-крак Баточина“ у Крагујевцу

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 08.08.2019. године закључно са 22.08.2019. године, у просторијама Града Крагујевца, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (V спрат)...

Учитај још чланака
Go to Top