Рани јавни увид2019-11-06T20:40:28+01:00

РАНИ ЈАВНИ УВИД у елаборате за израду ПДР ”Бешњаја” у Крагујевцу и ПДР ”Индустријске зоне Самар” у КО Корман

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 24.03.2022. године закључно са 7.04.2022. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Елаборати ће бити објављени и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs...

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР – а “Парк језеро Бубањ”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 2.12.2021. године закључно са 16.12.2021. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити  на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Елаборат за израду ПДР – а “Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 18. 11. 2021. године закључно са 2.12.2021. године. Увид у Елаборат може се остварити  на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. нов 2021. @ 11:37|Рани јавни увид|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР Дела насеља Добре воде – Бубањ блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара и Епископа Саве

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава...

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Измене и допуне ПДР Радна зона Собовица – Лужнице”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 17. јуна 2021. године закључно са 01. јулом 2021. године, у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Go to Top