Рани јавни увид

Рани јавни увид2022-07-08T11:00:58+02:00

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР Дела насеља Добре воде – Бубањ блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара и Епископа Саве

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава...

9. сеп 2021. @ 9:05|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Измене и допуне ПДР Радна зона Собовица – Лужнице”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 17. јуна 2021. године закључно са 01. јулом 2021. године, у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

17. јун 2021. @ 9:48|

ПГР ”Насеља Мале пчелице – 2. део”, ПДР “За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – Страгари – Котража”, ПДР ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 22. априла 2021. године закључно са 06. мајем  2021. године, у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборате може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

22. апр 2021. @ 13:34|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у ПДР ”Блок између Улице шумадијске, Улице Драгослава Срејовића, железничке пруге Крагујевац– Лапово и железничке станице и”Измене и допуне ПГР ”Насеља Метино брдо и Бресница”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 11. марта 2021. године закључно са 25. мартом 2021. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат). Увид у Елаборате може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

11. мар 2021. @ 9:01|

РАНИ ЈАВНИ УВИД- Измене и допуне дела ПГР-а ”Насеља Шумарице”- Северна обилазница

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 26. новембра 2020. године закључно са 10. децембром 2020. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат). Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

25. нов 2020. @ 15:21|
Go to Top