Рани јавни увид2019-11-06T20:40:28+01:00

ПГР ”Насеља Мале пчелице – 2. део”, ПДР “За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – Страгари – Котража”, ПДР ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 22. априла 2021. године закључно са 06. мајем  2021. године, у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборате може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

22. апр 2021. @ 13:34|Рани јавни увид|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР- а ”Витлиште” у Крагујевцу

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 8. априла 2021. године закључно са 22. априлом 2021. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат).

РАНИ ЈАВНИ УВИД у ПДР ”Блок између Улице шумадијске, Улице Драгослава Срејовића, железничке пруге Крагујевац– Лапово и железничке станице и”Измене и допуне ПГР ”Насеља Метино брдо и Бресница”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 11. марта 2021. године закључно са 25. мартом 2021. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат). Увид у Елаборате може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

РАНИ ЈАВНИ УВИД- Измене и допуне дела ПГР-а ”Насеља Шумарице”- Северна обилазница

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 26. новембра 2020. године закључно са 10. децембром 2020. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат). Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

25. нов 2020. @ 15:21|Рани јавни увид|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборате за израду Измене и допуне дела ПГР ”Насеља Денино брдо” и Измене и допуне дела ПГР ”Дела радне зоне I индустријска зона Крагујевац и радне зоне II Лепеница – Складишни центар”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 23. јула 2020. године закључно са 6. августом 2020. године, у просторијама Града Крагујевца, Градске управе за развој (V спрат)...

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Плана детаљне регулације Површинског копа на локалитету ”Комарице” у Горњим Комарицама

Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-356/20-I-01 од 10.03.2020. године, оглашава...

Go to Top