Урбанистички плански документи

Урбанистички плански документи2018-10-16T16:59:03+02:00

Урбанистички плански документи града Крагујевца

Име документа, величина и број преузимања
1. ГРАНИЦЕ ГУПа
6.66 MB 612 Преузимања
16. октобра 2018.
2. ЦЕЛИНЕ
6.68 MB 488 Преузимања
16. октобра 2018.
3. НАМЕНА ПОВРШИНА
9.80 MB 746 Преузимања
16. октобра 2018.
4.1. САОБРАЋАЈ
7.35 MB 581 Преузимања
16. октобра 2018.
4.2. ВОДА
6.66 MB 279 Преузимања
16. октобра 2018.
4.3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
6.74 MB 231 Преузимања
16. октобра 2018.
4.4. ПТТ ВЕЗЕ И ОБЈЕКТИ
6.93 MB 228 Преузимања
16. октобра 2018.
4.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА
7.83 MB 237 Преузимања
16. октобра 2018.
5.2 ЗАШТИТА НКД
7.97 MB 87 Преузимања
16. октобра 2018.
6.СПРОВОЂЕЊЕ
6.76 MB 394 Преузимања
16. октобра 2018.
ГУП Крагујевац 2015 текст
1.70 MB 384 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
3.68 MB 231 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН намена површина текст
2.49 MB 161 Преузимања
16. октобра 2018.
Просторни и урбанистички планови који су на снази у јединици локалне самоуправе
145.53 KB 185 Преузимања
16. октобра 2018.
Прегледна карта планова генералне регулације ГУПа Крагујевац 2015
7.53 MB 176 Преузимања
16. октобра 2018.

План генералне регулације

16.10. 2018.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Метино брдо и Бресница“ у Крагујевцу

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број 350-718/17-I-02 од 08.06.2017. године, оглашава