Урбанистички плански документи

Урбанистички плански документи2018-10-16T16:59:03+02:00

Урбанистички плански документи града Крагујевца

Име документа, величина и број преузимања
1. ГРАНИЦЕ ГУПа
6.66 MB 896 Преузимања
16. октобра 2018.
2. ЦЕЛИНЕ
6.68 MB 716 Преузимања
16. октобра 2018.
3. НАМЕНА ПОВРШИНА
9.80 MB 1055 Преузимања
16. октобра 2018.
4.1. САОБРАЋАЈ
7.35 MB 910 Преузимања
16. октобра 2018.
4.2. ВОДА
6.66 MB 443 Преузимања
16. октобра 2018.
4.3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
6.74 MB 367 Преузимања
16. октобра 2018.
4.4. ПТТ ВЕЗЕ И ОБЈЕКТИ
6.93 MB 357 Преузимања
16. октобра 2018.
4.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА
7.83 MB 374 Преузимања
16. октобра 2018.
5.2 ЗАШТИТА НКД
7.97 MB 209 Преузимања
16. октобра 2018.
6.СПРОВОЂЕЊЕ
6.76 MB 564 Преузимања
16. октобра 2018.
ГУП Крагујевац 2015 текст
1.70 MB 557 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
3.68 MB 424 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН намена површина текст
2.49 MB 329 Преузимања
16. октобра 2018.
Просторни и урбанистички планови који су на снази у јединици локалне самоуправе
145.53 KB 388 Преузимања
16. октобра 2018.
Прегледна карта планова генералне регулације ГУПа Крагујевац 2015
7.53 MB 371 Преузимања
16. октобра 2018.

План генералне регулације

16.10. 2018.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Метино брдо и Бресница“ у Крагујевцу

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број 350-718/17-I-02 од 08.06.2017. године, оглашава

Go to Top