Урбанистички плански документи2018-10-16T16:59:03+02:00

Урбанистички плански документи града Крагујевца

Име документа, величина и број преузимања
1. ГРАНИЦЕ ГУПа
6.66 MB 1180 Преузимања
16. октобра 2018.
2. ЦЕЛИНЕ
6.68 MB 935 Преузимања
16. октобра 2018.
3. НАМЕНА ПОВРШИНА
9.80 MB 1389 Преузимања
16. октобра 2018.
4.1. САОБРАЋАЈ
7.35 MB 1170 Преузимања
16. октобра 2018.
4.2. ВОДА
6.66 MB 566 Преузимања
16. октобра 2018.
4.3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
6.74 MB 457 Преузимања
16. октобра 2018.
4.4. ПТТ ВЕЗЕ И ОБЈЕКТИ
6.93 MB 447 Преузимања
16. октобра 2018.
4.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА
7.83 MB 465 Преузимања
16. октобра 2018.
5.2 ЗАШТИТА НКД
7.97 MB 299 Преузимања
16. октобра 2018.
6.СПРОВОЂЕЊЕ
6.76 MB 707 Преузимања
16. октобра 2018.
ГУП Крагујевац 2015 текст
1.70 MB 673 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
3.68 MB 591 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН намена површина текст
2.49 MB 456 Преузимања
16. октобра 2018.
Просторни и урбанистички планови који су на снази у јединици локалне самоуправе
145.53 KB 512 Преузимања
16. октобра 2018.
Прегледна карта планова генералне регулације ГУПа Крагујевац 2015
7.53 MB 504 Преузимања
16. октобра 2018.

План генералне регулације

16.10. 2018.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Метино брдо и Бресница“ у Крагујевцу

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број 350-718/17-I-02 од 08.06.2017. године, оглашава

Go to Top