Урбанистички плански документи

Урбанистички плански документи2018-10-16T16:59:03+02:00

Урбанистички плански документи града Крагујевца

Име документа, величина и број преузимања
1. ГРАНИЦЕ ГУПа
6.66 MB 769 Преузимања
16. октобра 2018.
2. ЦЕЛИНЕ
6.68 MB 623 Преузимања
16. октобра 2018.
3. НАМЕНА ПОВРШИНА
9.80 MB 899 Преузимања
16. октобра 2018.
4.1. САОБРАЋАЈ
7.35 MB 736 Преузимања
16. октобра 2018.
4.2. ВОДА
6.66 MB 356 Преузимања
16. октобра 2018.
4.3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
6.74 MB 299 Преузимања
16. октобра 2018.
4.4. ПТТ ВЕЗЕ И ОБЈЕКТИ
6.93 MB 293 Преузимања
16. октобра 2018.
4.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА
7.83 MB 305 Преузимања
16. октобра 2018.
5.2 ЗАШТИТА НКД
7.97 MB 154 Преузимања
16. октобра 2018.
6.СПРОВОЂЕЊЕ
6.76 MB 484 Преузимања
16. октобра 2018.
ГУП Крагујевац 2015 текст
1.70 MB 471 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
3.68 MB 327 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН намена површина текст
2.49 MB 244 Преузимања
16. октобра 2018.
Просторни и урбанистички планови који су на снази у јединици локалне самоуправе
145.53 KB 282 Преузимања
16. октобра 2018.
Прегледна карта планова генералне регулације ГУПа Крагујевац 2015
7.53 MB 288 Преузимања
16. октобра 2018.

План генералне регулације

16.10. 2018.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Метино брдо и Бресница“ у Крагујевцу

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број 350-718/17-I-02 од 08.06.2017. године, оглашава

Go to Top