Урбанистички плански документи

Урбанистички плански документи2018-10-16T16:59:03+02:00

Урбанистички плански документи града Крагујевца

Име документа, величина и број преузимања
1. ГРАНИЦЕ ГУПа
6.66 MB 1102 Преузимања
16. октобра 2018.
2. ЦЕЛИНЕ
6.68 MB 883 Преузимања
16. октобра 2018.
3. НАМЕНА ПОВРШИНА
9.80 MB 1319 Преузимања
16. октобра 2018.
4.1. САОБРАЋАЈ
7.35 MB 1117 Преузимања
16. октобра 2018.
4.2. ВОДА
6.66 MB 546 Преузимања
16. октобра 2018.
4.3. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
6.74 MB 441 Преузимања
16. октобра 2018.
4.4. ПТТ ВЕЗЕ И ОБЈЕКТИ
6.93 MB 435 Преузимања
16. октобра 2018.
4.5. ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА
7.83 MB 451 Преузимања
16. октобра 2018.
5.2 ЗАШТИТА НКД
7.97 MB 287 Преузимања
16. октобра 2018.
6.СПРОВОЂЕЊЕ
6.76 MB 681 Преузимања
16. октобра 2018.
ГУП Крагујевац 2015 текст
1.70 MB 657 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
3.68 MB 558 Преузимања
16. октобра 2018.
ПРОСТОРНИ ПЛАН намена површина текст
2.49 MB 435 Преузимања
16. октобра 2018.
Просторни и урбанистички планови који су на снази у јединици локалне самоуправе
145.53 KB 489 Преузимања
16. октобра 2018.
Прегледна карта планова генералне регулације ГУПа Крагујевац 2015
7.53 MB 481 Преузимања
16. октобра 2018.

План генералне регулације

16.10. 2018.

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана генералне регулације “Насеља Метино брдо и Бресница“ у Крагујевцу

Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14) и Извештаја Комисије за планове Скупштине града Крагујевца о извршеној стручној контроли број 350-718/17-I-02 од 08.06.2017. године, оглашава

Go to Top