Урбанистички пројекти2019-07-10T13:13:10+02:00
14.01. 2022.

УП за изградњу Филолошко-уметничког факултета у Улици Лицеја кнежевине Србијe

Icon

УП за изградњу Филолошко-уметничког факултета у Улици Лицеја кнежевине Србијe
26.73 MB 2 датотека(е) 28 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Potvrda up Filum.pdfПреузми
UP za izgradnju Filološko-umetničkog fakulteta u Ulici Liceja kneževine Srbije.pdfПреузми

12.01. 2022.

УП изградњу I фазе Северне обилазнице града Крагујевца

Icon

УП изградњу I фазе Северне обилазнице града Крагујевца
61.32 MB 3 датотека(е) 34 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP za izgradnju I faza severne obil.grada Kragujevca.pdfПреузми
Potvrda Up-a za izgradnju I faze Severne obilaznice grada Kragujevca 28.12.2021.pdfПреузми
Idejno resenje za potrebe izrade UP za izgradnju I faze Severne obilaznice grada Kragujevca 28.12.2021..pdfПреузми

22.10. 2021.

УП за изградњу стамбено-пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено пословног комплекса ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА на кп.бр.5344 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
Секретаријат за урбанизам и изградњу
Одељење за послове у области урбанизма
Број: XXX 02-350-1474/21
Датум: 22.10.2021. године
Крагујевац

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма поступајући по захтеву „ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА“ д.о.о. из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено – пословног комплекса „ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА“ (спратности По+П+Мез+8+Пк) на кп. бр. 5344/4 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено – пословног комплекса „ ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА“ (спратности По+П+Мез+8+Пк) на кп. бр. 5344/4 КО Крагујевац 3, инвеститора „ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА“ д.о.о. из Крагујевца, одговорног урбанисте, Бобан Миливојевић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 0292 03, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и Планoм генералне регулације “НАСЕЉА ЕРДОГЛИЈА – БАГРЕМАР ” (Сл. лист града Крагујевца 34/15), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1821/21 – I – 01 од 15.09.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

В.Д. НАЧЕЛНИКA УПРАВЕ
Љиљана Пршић, дипл.правник
СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА
Љиљана Секулић, дипл.правник
Обрађивач:
Владана Кашиковић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

УП за изградњу стамбено-пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено пословног комплекса ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА на кп.бр.5344 КО Крагујевац 3
18.73 MB 2 датотека(е) 55 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Urbanistički projekat Lamela 4 Panorama Erdoglija 21.10.2021..pdfПреузми
POTVRDA UP za izgradnju stambeno-poslovne zgrade lamele 4 u okviru stambeno poslovnog kompleksa PANORAMA ERDOGLIJA na kp.br.5344 KO Kragujevac 3.pdfПреузми

14.10. 2021.

УП за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
Секретаријат за урбанизам и изградњу
Одељење за послове у области урбанизма
Број: XXX 02-350-1302/21
Датум: 13.10.2021. године
Крагујевац

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма поступајући по захтеву Радосављевић Момчила из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3, инвеститора Радосављевић Момчила из Крагујевца, одговорног урбанисте, Звонка Михића, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 0228 03, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и Планoм генералне регулације “НАСЕЉА КОРИЋАНИ ” (Сл. лист града Крагујевца 24/19), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1917/21 – I – 01 од 29.09.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

В.Д. НАЧЕЛНИКA УПРАВЕ
Љиљана Пршић, дипл.правник
СЕКРЕТАР
СЕКРЕТАРИЈАТА
Љиљана Секулић, дипл.правник
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.
Обрађивач:
Иван Анастасијевић, дипл.инж.арх.

Icon

УП за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3
22.42 MB 2 датотека(е) 71 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP za izgradnju proizvodnog objekta za preradu mesa na kp. br. 11965 KO Kragujevac 3.pdfПреузми
Potvrda UP za izgradnju proizvodnog objekta za preradu mesa na kp. br. 11965 KO Kragujevac 3.pdfПреузми

7.10. 2021.

Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр.8449/1 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ
Секретаријат за урбанизам и изградњу
Одељење за послове у области урбанизма
Број: XXX 02 350-1661/21
Датум: 04.10.2021.
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву Милосављевић Драгана из Крагујевца, ул. Живана Јовановића бр.3, за потврђивање Урбанистичког пројекта за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр. 8449/1 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1918/21-I-01 од 29.09.2021.год.

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр.8449/1 КО Крагујевац 3, инвеститора Милосављевић Драгана из Крагујевца, ул. Живана Јовановића бр.3, одговорног урбанисте Катарине М. Илић, дипл.инж.арх.лиценца бр 200 1623 18, урађен у складу са чланом 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и Планом генералне регулације ”НАСЕЉА СТАНОВО” (“Службени лист града Крагујевца”, бр. 34/16).

Обрађивач:
Јелена Думбеловић,

ВД НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ:
дипл.инж.арх. Љиљана Пршић

СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА:
Љиљана Секулић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр.8449/1 КО Крагујевац 3
16.83 MB 2 датотека(е) 61 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP i IDR za dogradnju postojećeg poslovnog objekta na k.p. br.8449-1 KO Kragujevac 3.pdfПреузми
Potvrda UP za dogradnju postojećeg poslovnog objekta na k.p. br.8449-1 KO Kragujevac 3.pdfПреузми

28.09. 2021.

УP ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
Број: XXX 350-1503/21
Дана: 28.09.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву ЗОРАНА КАМАТОВИЋА и ДРАГАНА КАМАТОВИЋА, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 13.08. 2021.године до 20.08.2021.године, а по овлашћењу бр: 035-713/21-XXX од 20.07.2021. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2, који је израдио ARH PROJEКТ, одговорни урбаниста Јелена Стефановић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1550 16, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са Планом детаљне регулације дела насеља „Сушица – Грујина чесма”- блок између Улица Атинске, Даринке Радовић, Другог српског устанка и Босанске у Крагујевцу (Сл. лист града Крагујевца бр. 9/15) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-1820/21-I-01, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

УP ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2
58.29 MB 2 датотека(е) 133 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_KP br. 8918-4 KO KG 4-.pdfПреузми
Potvrda UP_KP br. 8918-4 KO KG 4-.pdfПреузми

Go to Top