Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекти2019-07-10T13:13:10+02:00
1.01. 2021.

УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у насељу Белошевац у Крагујевцу на кп.бр.13504/1 К.О. Крагујевац 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-1538/20
Датум: 01.12.2020. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Градске управе за развој из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за посебно осетљиве групе у насељу Белошевац у Крагујевцу на кп.бр. 13504/1 К.О. Крагујевац 1, на основу чл.60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за посебно осетљиве групе у насељу Белошевац у Крагујевцу на кп.бр.13504/1 К.О. Крагујевац 1, инвеститора Градске управе за развој из Крагујевца, одговорног урбанисте, Наташа Ж. Матовић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 1023 08, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације „НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ И ЖДРАЉИЦА “ (Сл. лист града Крагујевца 39/15), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-1679/20 – I – 01 од 19.11.2020 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

13.11. 2020.

УП са урбанистичко–архитектонским решењем за изградњу стамбено–пословног објекта на КП.БР. 14088/1 КО Крагујевац 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-1213/20
Дана: 12.11.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Милана Милетића, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 14088/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 07.10.2020.године до 14.10.2020.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат са урбанистичко–архитектонским решењем за изградњу стамбено–пословног објекта на КП.БР. 14088/1 КО Крагујевац 1, инвеститора Милана Милетића, који је израдила Самостална радња ГЕОСИСТЕМ МБ САША МИЛЕНКОВИЋ ПР Крагујевац, одговорни урбаниста Светлана Милановић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1247 10, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом “НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ ЖДАЉИЦА“(«Сл. лист града Крагујевца», бр.39/15), Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-1443/20-I-01 од 16.10.2020. године, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

УП са урбанистичко–архитектонским решењем за изградњу стамбено–пословног објекта на КП.БР. 14088/1 КО Крагујевац 1
14.71 MB 1 датотека(е) 141 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP sa urbanističko–arhitektonskim rešenjem za izgradnju objekta na KP.BR. 14088-1 KO Kragujevac 1.zipПреузми 

27.10. 2020.

УП за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на к.п. бр. 5459/3 КО Крагујевац 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-530/20
Дана: 25.09.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Симовић Зорана, Sweety plus doo из Честина, Гружа, за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на к.п. бр. 5459/3 КО Крагујевац 2, на основу чл.63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), члана 88. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („С. Гласник РС“, БР. 32/2019) и Извештаја о стручној контроли Комисије за планове
Скупштине града Крагујевца, број: 350-872/20-I-01 од 25.08.2020.године,

ПОТВРЂУЈЕ

Да Урбанистички пројекат за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на к.п. бр. 5459/3 КО Крагујевац 2, инвеститора Симовић Зорана, Sweety plus doo из Честина, Гружа, одговорног урбанисте Јелене В. Атанасијевић, дипл.инг.арх. лиценца бр. 200 0167 03, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР „НАСЕЉА ВЕЛИКО ПОЉЕ – ГРОШНИЦА“ (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 27/17), Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („С. Гласник РС“, бр. 32/2019).

Обрађивач,
Јелена Думбеловић,

Начелник одељења,
 Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

УП за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на к.п. бр. 5459/3 КО Крагујевац 2
18.16 MB 3 датотека(е) 149 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Potvrda UP-350-530-Simović Zoran-potpisano.pdfПреузми 
1-Projekat arhitekture.pdfПреузми 
FIN Odgovor na Izvestaj o strucnoj kontroli UP Sweety.pdfПреузми 

27.10. 2020.

УП за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на к.п. бр. 2024 КО Крагујевац 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-6/20
Дана: 30.09.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Стојановић Томислава из Крагујевца, ул. Драгољуба Љубичића бр.36, за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на к.п. бр.2024 КО Крагујевац 1, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на к.п. бр. 2024 КО Крагујевац 1, инвеститора Стојановић Томислава из Крагујевца, ул. Драгољуба Љубичића бр.36, одговорног урбанисте Звонка Р. Михића, дипл.инг.арх. лиценца бр. 200 0228 03, урађен у складу са чланом 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и ПГР „НАСЕЉА 22. ДЕЦЕМБАР, ИЛИНА ВОДА И ИЛИЋЕВО“ (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 12/18), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-871/20-I-01 од 23.09.2020 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

Урбанистички пројекат за изградњу складишта резервних делова за каросерију у аутомобилској индустрији на к.п. бр. 2024 КО Крагујевац 1
33.48 MB 3 датотека(е) 329 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
IDR hala.pdfПреузми 
UP Stojanovic Tomislav revizija 1.pdfПреузми 
potvrda up stojanovic tomislav xxv 03 350 871 20_potpisano.pdfПреузми 

24.07. 2020.

Урбанистички пројекат за изградњу складишта готових производа у постојећем комплексу производње инвеститора Toдоровић

Icon

УП за изградњу складишта готових производа у постојећем комплексу производње инвеститора Toдоровић
14.02 MB 2 датотека(е) 220 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP-skladiste-gotovih-proizvoda.pdfПреузми 
Potvrda-Up-Todorovic-POTPISANO.pdfПреузми 

10.07. 2020.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У КРАГУЈЕВЦУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-639/20
Дана: 10.07.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Градске управе за развој, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У КРАГУЈЕВЦУ на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09- исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 19.06.2020.године до 26.06.2020.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У КРАГУЈЕВЦУ, инвеститора Градске управе за развој, који је израдио ПРО-ИНГ доо за пројектовање и инжењеринг Нови Сад, одговорни урбаниста Јелена Васић, дипл. инж. арх. лиценца бр.200 1243 10, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом “НАСЕЉА ВАШАРИШТЕ“(“Сл. лист града Крагујевца“ бр. 30/14) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-776/20-I-01 од 06.07.2020. године, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

 

Icon

Урбанистички пројекат за изградњу фудбалског стадиона у Крагујевцу
21.74 MB 2 датотека(е) 272 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Potvrda-639-potpisano.pdfПреузми 
UP-ZA-IZGRADNJU-STADIONA-U-KRAGUJEVCU.pdfПреузми 

Учитај још чланака
Go to Top