Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекти2019-07-10T13:13:10+02:00
24.07. 2020.

Урбанистички пројекат за изградњу складишта готових производа у постојећем комплексу производње инвеститора Toдоровић

Icon

УП за изградњу складишта готових производа у постојећем комплексу производње инвеститора Toдоровић
14.02 MB 2 датотека(е) 200 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP-skladiste-gotovih-proizvoda.pdfПреузми 
Potvrda-Up-Todorovic-POTPISANO.pdfПреузми 

10.07. 2020.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У КРАГУЈЕВЦУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-639/20
Дана: 10.07.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Градске управе за развој, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У КРАГУЈЕВЦУ на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09- исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 19.06.2020.године до 26.06.2020.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА У КРАГУЈЕВЦУ, инвеститора Градске управе за развој, који је израдио ПРО-ИНГ доо за пројектовање и инжењеринг Нови Сад, одговорни урбаниста Јелена Васић, дипл. инж. арх. лиценца бр.200 1243 10, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом “НАСЕЉА ВАШАРИШТЕ“(“Сл. лист града Крагујевца“ бр. 30/14) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-776/20-I-01 од 06.07.2020. године, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

 

Icon

Урбанистички пројекат за изградњу фудбалског стадиона у Крагујевцу
21.74 MB 2 датотека(е) 234 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Potvrda-639-potpisano.pdfПреузми 
UP-ZA-IZGRADNJU-STADIONA-U-KRAGUJEVCU.pdfПреузми 

10.07. 2020.

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено – пословне зграде са више од три стана на кп.бр. 3672 ко Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-693/20
Дана: 09.07.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Мишка Павловића, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СА ВИШЕ ОД ТРИ СТАНА НА КП.БР. 3672 КО КРАГУЈЕВАЦ 3, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 19.06.2020.године до 26.06.2020.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО – ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СА ВИШЕ ОД ТРИ СТАНА НА КП.БР. 3672 КО КРАГУЈЕВАЦ 3, инвеститора Мишка Павловића, који је израдио Биро за пројектовање “АРХ ПРОЈЕКТ“ Крагујевац, одговорног урбанисте Јелене Љ. Стефановић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1550 16, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом “ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ“ у Крагујевцу (Сл. лист града Крагујевца бр. 27/12, 47/14), Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-777/20-I-01 од 06.07.2020. године, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

Урбанистички пројекат за изградњу стамбено - пословне зграде са више од три стана на КП.БР. 3672 КО Крагујевац 3
9.86 MB 2 датотека(е) 233 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP-i-IDR-Janka-Veselinovića-br.6-kp.br_.3672-KO-KG3.pdfПреузми 
Potvrda-693-potpisano.pdfПреузми 

16.06. 2020.

Урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 4097/1 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-375/20
Датум: 11.06.2020. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Блажић Бојана из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 4097/1 К.О. Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 4097/1 КО Крагујевац 3, инвеститора Блажић Бојана из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена В. Атанасијевић, дипл. инж. арх. Лиценца бр. 200 0167 03, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ (Сл. лист града Крагујевца 27/12, 47/14),

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon
Урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног објекта на кп.бр. 4097/1 КО Крагујевац 3
16.06. 2020.

УП за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта у ул. Николе Пашића бр.19 на к.п. бр. 3796, к.п. бр. 3797, к.п. бр. 3798/1, к.п. бр. 3795/1, к.п. бр. 3791/3, к.п. бр. 3792 и к.п. бр. 3793 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-385/20
Дана: 11.06.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву АВЕНИЈА КОМПЛЕКС д.о.о. из Крагујевца, ул. Николе Пашића бр.19 за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта у ул. Николе Пашића бр.19 на к.п. бр. 3796, к.п. бр. 3797, к.п. бр. 3798/1, к.п. бр. 3795/1, к.п. бр. 3791/3, к.п. бр. 3792 и к.п. бр. 3793 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено – пословног објекта у ул. Николе Пашића бр.19 на к.п. бр. 3796, к.п. бр. 3797, к.п. бр. 3798/1, к.п. бр. 3795/1, к.п. бр. 3791/3, к.п. бр. 3792 и к.п.бр. 3793 КО Крагујевац 3, инвеститора АВЕНИЈА КОМПЛЕКС д.о.о. из Крагујевца, ул. Николе Пашића бр.19, одговорног урбанисте Зорана С. Гагића, дипл.инг.арх. лиценца бр. 200 1106 08, урађен у складу са чланом 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и ПГР ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ“ (“Службени лист града Крагујевца“ бр.
27/12, 47/14).

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon
Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено - пословног објекта у ул. Николе Пашића бр.19 на к.п. бр. 3796, к.п. бр. 3797, к.п. бр. 3798/1, к.п. бр. 3795/1, к.п. бр. 3791/3, к.п. бр. 3792 и к.п. бр. 3793 КО Крагујевац 3
7.05. 2020.

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за технички преглед возила на КП бр. 809/1 КО Крагујевац 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-448/20
Дана: 04.05.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву “ТИМТЕХ 034 доо“ Крагујевац, за потврђивање, урбанистичког пројекта за изградњу објекта за технички преглед возила на КП бр. 809/1 КО Крагујевац 1 на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 20.04.2020.године до 27.04.2020.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу објекта за технички преглед возила на КП бр. 809/1 КО Крагујевац 1, инвеститора “ТИМТЕХ 034 доо“ Крагујевац, који је израдио МС АРХИТЕКТУРА Крагујевац, одговорног урбанисте Милица П Савић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1395 13, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом „Насеља Маршић“ у Крагујевцу („Службени лист града Крагујевца“, бр.34/16) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли бр 350-465/20-I-01 од 29.04.2020 год УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ објекта за технички преглед возила на КП бр. 809/1 КО Крагујевац 1,која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Icon

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за технички преглед возила на КП бр. 809/1 КО Крагујевац 1
7.46 MB 2 датотека(е) 277 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Urbanistički-projekat-za-izgradnju-objekta-za-tehnički-pregled-vozila-na-KP-br.-8091-KO-Kragujevac-1.pdfПреузми 
Potvrda-potpisano.pdfПреузми 

Учитај још чланака
Go to Top