Урбанистички пројекти2019-07-10T13:13:10+02:00
25.05. 2021.

Урбанистички пројекат пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „НИКОМ“ д.о.о. у Крагујевцу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-750/21
Дана: 21.05.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву „НИКОМ“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Индустријска бр.20, за потврђивање Урбанистичког пројекта пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „НИКОМ“ д.о.о. у Крагујевцу, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „НИКОМ“ д.о.о. у Крагујевцу, инвеститора „НИКОМ“ д.о.о. из Крагујевца, ул. Индустријска бр.20, одговорног урбанисте Милице П. Савић, дипл.инг.арх. лиценца бр. 200 1395 13, урађен у складу са чланом 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и ПГР ”РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА” (“Службени лист града Крагујевца”, бр. 26/13, а све на основу ИЗВЕШТАЈА О СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ Комисије за планове града Крагујевца бр. 350-958/21-I-01 od 13.05.2021 год, која је прихватила Урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

УП пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „НИКОМ“ д.о.о.
25.10 MB 2 датотека(е) 45 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP NIKOM VRTIC.pdfПреузми 
potvrda up nikom doo xxv 03 350 750 21 -1 potpisano.pdfПреузми 

25.05. 2021.

Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта за складиштење на к.п. бр. 5816/2 КО Крагујевац 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-702/21
Дана: 21.05.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Марковић Зорана из Крагујевца, ул. Авалска бр.91, за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта за складиштење на к.п. бр. 5816/2 КО Крагујевац 4, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта за складиштење на к.п. бр. 5816/2 КО Крагујевац 4, инвеститора Марковић Зорана из Крагујевца, ул. Авалска бр.91, одговорног урбанисте Јелене Љ. Стефановић, дипл.инг.арх. лиценца бр. 200 1550 16, урађен у складу са чланом 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон и 9/20) и ПГР ”НАСЕЉА УГЉЕШНИЦА СА АВАЛОМ, ГОЛИШ И ЛИПЕ” (“Службени лист града Крагујевца”, бр. 25/16) а све на основу ИЗВЕШТАЈА О СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ Комисије за планове града Крагујевца бр. 350-957/21-I-01 od 13.05.2021 год, која је прихватила Урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

УП за изградњу пословног објекта за складиштење на к.п. бр. 5816/2 КО Крагујевац 4
25.38 MB 2 датотека(е) 45 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP Mala Avala 21_04_2021-potpisano.pdfПреузми 
potvrda up markovic zoran xxv 03 350 702 21 -1_poptpisano.pdfПреузми 

25.04. 2021.

УП за реконструкцију и доградњу Књажевско српског теaтра у Крагујевцу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-337/21
Датум: 22.04.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву, ГУ за развој Крагујевац, из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу Књажевско српског тетра у Крагујевцу на КП бр. 4181, 4182, део 4183/1, 4183/2, 4187/3 и 4187/4 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу Књажевско српског теaтра у Крагујевцу, на КП бр. 4181, 4182, део 4183/1, 4183/2, 4187/3 и 4187/4 КО Крагујевац 3, инвеститора, ГУ за развој Крагујевац, из Крагујевца, одговорног урбанисте, Наташа Матовић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1023 08, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм детаљне регулације ”ДЕЛА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА” у Крагујевцу (”Службени лист Града Крагујевца”, бр. 21/15) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-726/21-I-01 од 15.04.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

УП за реконструкцију и доградњу Књажевско српског теaтра у Крагујевцу
77.05 MB 2 датотека(е) 62 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP Teatar.pdfПреузми 
Potvrda urbanisticki 337 potpisano.pdfПреузми 

22.04. 2021.

УП за изградњу објекта у Крагујевцу на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-308/21
Датум: 20.04.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Василић д.o.o из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу објекта у Крагујевцу, на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4, инвеститора Василић д.o.o из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена Љ. Стефановић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1550 16, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације ”НАСЕЉА ВИНОГРАДИ” (”Службени лист Града Крагујевца”, бр. 25/16) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-503/21 – I- 01 од 15.04.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх

Icon

УП за изградњу објекта у Крагујевцу на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4
24.61 MB 2 датотека(е) 70 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_KP 7217_4 Kg4-Vasilic doo Kragujevac.pdfПреузми 
UP za izgradnju objekta u Kragujevcu na KP br. 7217-4 KO Kragujevac 4.pdfПреузми 

26.03. 2021.

УП за изградњу пословно стамбеног објекта у Крагујевцу на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-951/20
Датум: 25.03.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Стојановић Милована из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу пословно – стамбеног објекта на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу пословно – стамбеног објекта у Крагујевцу, на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3, инвеститора Стојановић Милована из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена Љ. Стефановић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1550 16, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације “ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ” («Сл. лист града Крагујевца»,27/12 и исправка 47/14) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1235/20 – I – 01 од 19.11.2020 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат, и изјашњавања о урађеним изменама бр. 350-505/21 – I – 01 од 18.03.2021 године којим се даје предлог о прихватању наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

24.03. 2021.

УП за изградњу пословно стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности
и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-375/21
Датум: 23.03.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву CITY ESCAPE d.o.o из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу пословно – стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу пословно – стамбеног објекта у Крагујевцу, на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3, инвеститора CITY ESCAPE d.o.o из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена Љ. Стефановић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1550 16, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације “ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ” («Сл. лист града Крагујевца»,27/12 и исправка 47/14) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-501/21 – I – 01 од 18.03.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Go to Top