Урбанистички пројекти2019-07-10T13:13:10+02:00
14.10. 2021.

УП за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
Секретаријат за урбанизам и изградњу
Одељење за послове у области урбанизма
Број: XXX 02-350-1302/21
Датум: 13.10.2021. године
Крагујевац

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма поступајући по захтеву Радосављевић Момчила из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3, инвеститора Радосављевић Момчила из Крагујевца, одговорног урбанисте, Звонка Михића, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 0228 03, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и Планoм генералне регулације “НАСЕЉА КОРИЋАНИ ” (Сл. лист града Крагујевца 24/19), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1917/21 – I – 01 од 29.09.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

В.Д. НАЧЕЛНИКA УПРАВЕ
Љиљана Пршић, дипл.правник
СЕКРЕТАР
СЕКРЕТАРИЈАТА
Љиљана Секулић, дипл.правник
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.
Обрађивач:
Иван Анастасијевић, дипл.инж.арх.

Icon

УП за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3
22.42 MB 2 датотека(е) 6 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP za izgradnju proizvodnog objekta za preradu mesa na kp. br. 11965 KO Kragujevac 3.pdfПреузми 
Potvrda UP za izgradnju proizvodnog objekta za preradu mesa na kp. br. 11965 KO Kragujevac 3.pdfПреузми 

7.10. 2021.

Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр.8449/1 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ
Секретаријат за урбанизам и изградњу
Одељење за послове у области урбанизма
Број: XXX 02 350-1661/21
Датум: 04.10.2021.
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву Милосављевић Драгана из Крагујевца, ул. Живана Јовановића бр.3, за потврђивање Урбанистичког пројекта за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр. 8449/1 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1918/21-I-01 од 29.09.2021.год.

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр.8449/1 КО Крагујевац 3, инвеститора Милосављевић Драгана из Крагујевца, ул. Живана Јовановића бр.3, одговорног урбанисте Катарине М. Илић, дипл.инж.арх.лиценца бр 200 1623 18, урађен у складу са чланом 60.-63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и Планом генералне регулације ”НАСЕЉА СТАНОВО” (“Службени лист града Крагујевца”, бр. 34/16).

Обрађивач:
Јелена Думбеловић,

ВД НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ:
дипл.инж.арх. Љиљана Пршић

СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА:
Љиљана Секулић, дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

Урбанистички пројекат за доградњу постојећег пословног објекта на к.п. бр.8449/1 КО Крагујевац 3
16.83 MB 2 датотека(е) 6 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP i IDR za dogradnju postojećeg poslovnog objekta na k.p. br.8449-1 KO Kragujevac 3.pdfПреузми 
Potvrda UP za dogradnju postojećeg poslovnog objekta na k.p. br.8449-1 KO Kragujevac 3.pdfПреузми 

28.09. 2021.

УP ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
Број: XXX 350-1503/21
Дана: 28.09.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву ЗОРАНА КАМАТОВИЋА и ДРАГАНА КАМАТОВИЋА, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 13.08. 2021.године до 20.08.2021.године, а по овлашћењу бр: 035-713/21-XXX од 20.07.2021. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2, који је израдио ARH PROJEКТ, одговорни урбаниста Јелена Стефановић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1550 16, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са Планом детаљне регулације дела насеља „Сушица – Грујина чесма”- блок између Улица Атинске, Даринке Радовић, Другог српског устанка и Босанске у Крагујевцу (Сл. лист града Крагујевца бр. 9/15) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-1820/21-I-01, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

УP ЛОКАЦИЈЕ 2.3 И ЛОКАЦИЈЕ 2.4. за изградњу стамбене зграде са више од три стана – фаза 1 и стамбено – пословне зграде са више од три стана – фаза 2
58.29 MB 2 датотека(е) 11 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_KP br. 8918-4 KO KG 4-.pdfПреузми 
Potvrda UP_KP br. 8918-4 KO KG 4-.pdfПреузми 

28.09. 2021.

УP за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3 у улици Луја Пастера бр.10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
Број: XXX 350-1338/21
Дана: 28.09.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву НАУНОВИЋ ИЗГРАДЊЕ ДОО КРАГУЈЕВАЦ, за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3, у улици Луја Пастера бр.10 у Крагујевцу, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 09.07.2021.године до 16.07.2021.године, а по овлашћењу бр: 035-713/21-XXX од 20.07.2021. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3, у улици Луја Пастера бр.10 у Крагујевцу, који је израдио ВИЗУРА ИНГ,
биро за геодетске и инж. делатности, одговорни урбаниста Јелена Стефановић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1550 16, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом ”ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ” у Крагујевцу (Сл. лист града Крагујевца бр. 27/12, 47/14), Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-1821/21-I-01, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

УP за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3 у улици Луја Пастера бр.10
34.83 MB 2 датотека(е) 6 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT NA KP 3508_1 KG3.pdfПреузми 
Potvrda za UP_STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT NA KP 3508_1 KG3.pdfПреузми 

8.09. 2021.

Урбанистички пројекат за кп.бр. 3010/1 КО Крагујевац 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
Број: XXX 02 350-1311/21
Дана: 03.09.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву ЗТПР”СЕДЕФ”, за потврђивање Урбанистичког пројекта за кп.бр. 3610/1 КО Крагујевац 2, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 09.07. 2021.године до 16.07.2021.године, а по овлашћењу бр:035-713/21-XXX од 20.07.2021. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за кп.бр. 3010/1 КО Крагујевац 2, инвеститора ЗТПР”СЕДЕФ”, који је израдио KEMMIK CAD CENTAR, одговорни урбаниста Звонко Михић дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 0228 03, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом ”НАСЕЉА ВЕЛИКО ПОЉЕ -ГРОШНИЦА” у Крагујевцу (Сл. лист града Крагујевца бр. 27/17) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-1694/21-I-01, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

Урбанистички пројекат за кп.бр. 3010/1 КО Крагујевац 2
23.69 MB 2 датотека(е) 21 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP za kp.br. 3010-1 KO Kragujevac 2 POTVRDA.pdfПреузми 
UP za kp.br. 3010-1 KO Kragujevac 2 i IDR.pdfПреузми 

7.08. 2021.

Урбанистички пројекат за кп.бр. 4037/1 КО Крагујевац 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА
Број: XXX 350-1029/21
Дана: 02.08.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ОЗАКОЊЕЊЕ, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА поступајући по захтеву ”OРТОПЕДИЈЕ ММ” ДОО, за потврђивање Урбанистичког пројекта за кп.бр. 4037/1 КО Крагујевац 2, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 07.06. 2021.године до 14.06.2021.године, а по овлашћењу бр: 035-713/21-XXX од 20.07.2021. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат за кп.бр. 4037/1 КО Крагујевац 2, инвеститора ”OРТОПЕДИЈЕ ММ” ДОО, који је израдио KEMMIK CAD CENTAR, одговорни урбаниста Звонко Михић дипл. инж. арх.лиценца бр. 200 0228 03, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом ”НАСЕЉА ВЕЛИКО ПОЉЕ – ГРОШНИЦА” у Крагујевцу (Сл. лист града Крагујевца бр. 27/17) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-1287/21-I-01, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.

Icon

Урбанистички пројекат за кп.бр. 4037/1 КО Крагујевац 2
10.34 MB 2 датотека(е) 28 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP za kp.br.4037-1 KO Kragujevac 2.pdfПреузми 
Potvrda UP za kp.br.4037-1 KO Kragujevac 2.pdfПреузми 

Go to Top