Урбанистички пројекти2019-07-10T13:13:10+02:00
22.04. 2021.

УП за изградњу објекта у Крагујевцу на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-308/21
Датум: 20.04.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Василић д.o.o из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу објекта у Крагујевцу, на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4, инвеститора Василић д.o.o из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена Љ. Стефановић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1550 16, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације ”НАСЕЉА ВИНОГРАДИ” (”Службени лист Града Крагујевца”, бр. 25/16) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-503/21 – I- 01 од 15.04.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх

Icon

УП за изградњу објекта у Крагујевцу на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4
24.61 MB 2 датотека(е) 119 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_KP 7217_4 Kg4-Vasilic doo Kragujevac.pdfПреузми 
UP za izgradnju objekta u Kragujevcu na KP br. 7217-4 KO Kragujevac 4.pdfПреузми 

26.03. 2021.

УП за изградњу пословно стамбеног објекта у Крагујевцу на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-951/20
Датум: 25.03.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Стојановић Милована из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу пословно – стамбеног објекта на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу пословно – стамбеног објекта у Крагујевцу, на КП бр. 4015/8 КО Крагујевац 3, инвеститора Стојановић Милована из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена Љ. Стефановић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1550 16, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације “ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ” («Сл. лист града Крагујевца»,27/12 и исправка 47/14) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1235/20 – I – 01 од 19.11.2020 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат, и изјашњавања о урађеним изменама бр. 350-505/21 – I – 01 од 18.03.2021 године којим се даје предлог о прихватању наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

24.03. 2021.

УП за изградњу пословно стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности
и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-375/21
Датум: 23.03.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву CITY ESCAPE d.o.o из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу пословно – стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу пословно – стамбеног објекта у Крагујевцу, на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3, инвеститора CITY ESCAPE d.o.o из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена Љ. Стефановић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1550 16, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације “ЦЕНТАР – СТАРА ВАРОШ” («Сл. лист града Крагујевца»,27/12 и исправка 47/14) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-501/21 – I – 01 од 18.03.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

17.03. 2021.

Урбанистички пројекат пренамене стамбеног објекта у предшколску установу на кп.бр. 5582/1 КО Крагујевац 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-139/21
Дана: 16.03.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Драгишe Гавриловића, за потврђивање Урбанистичког пројекта пренамене стамбеног објекта у предшколску установу на кп.бр. 5582/1 КО Крагујевац 3, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 09.02. 2021.године до 16.02.2021.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат пренамене стамбеног објекта у предшколску установу на кп.бр. 5582/1 КО Крагујевац 3, инвеститора Драгишe Гавриловића, који је израдио МС АРХИТЕКТУРА КРАГУЈЕВАЦ Милица Савић пр Архитектонска делатност, одговорни урбаниста Милица Савић дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1395 13, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом ”НАСЕЉА СТАНОВО” (Сл. лист града Крагујевца бр. 34/16) Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-400/21-I-01, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац

8.02. 2021.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ СКЛАДИШТА НА КП.БР. 4700/8, 4700/9 КРАГУЈЕВАЦ 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-1819/20
Дана: 08.02.2021.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву ФОРМА ИДЕАЛЕ д.о.о. Крагујевац, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ СКЛАДИШТА НА КП.БР. 4700/8, 4700/9 КРАГУЈЕВАЦ 1, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 11.01.2021.године до 18.01.2021.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ЗГРАДЕ СКЛАДИШТА НА КП.БР. 4700/8, 4700/9 КРАГУЈЕВАЦ 1, инвеститора ФОРМА ИДЕАЛЕ д.о.о. Крагујевац, који је израдио ВИЗУРА ИНГ биро за геодетске и инжењерске делатности, одговорни урбаниста Јелена Стефановић, дипл. инж.арх. лиценца бр. 200 1550 16, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са Изменом ДЕЛА ПГР-а ”РАДНА ЗОНА КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНА ПОСЛОВАЊА” (“Сл. лист града Крагујевца“ бр. 7/18), Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-191/21-I-01 од 02.02.2021. године, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

1.01. 2021.

УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта у насељу Белошевац у Крагујевцу на кп.бр.13504/1 К.О. Крагујевац 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-1538/20
Датум: 01.12.2020. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Градске управе за развој из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за посебно осетљиве групе у насељу Белошевац у Крагујевцу на кп.бр. 13504/1 К.О. Крагујевац 1, на основу чл.60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за посебно осетљиве групе у насељу Белошевац у Крагујевцу на кп.бр.13504/1 К.О. Крагујевац 1, инвеститора Градске управе за развој из Крагујевца, одговорног урбанисте, Наташа Ж. Матовић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 1023 08, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације “НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ И ЖДРАЉИЦА ” (Сл. лист града Крагујевца 39/15), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-1679/20 – I – 01 од 19.11.2020 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Go to Top