Захтеви за процене утицаја на животну средину2019-08-22T11:19:12+02:00
13.08. 2021.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице мобилне телефоније “КГ – Радио 34”

13. авг 2021. @ 8:22|

Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д., из Београда, из Београда (ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд), за одлучивање о потреби процене утицаја постојеће базне станице мобилне телефоније "КГ - Радио 34" КГ21 КГУ21 КГЛ21 КГО21 на животну средину, на адреси ул. Милице Срећковић бр. 25...

13.08. 2021.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ”036 МЕТАЛИ” д.о.о.

13. авг 2021. @ 8:17|

Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''036 МЕТАЛИ'' д.о.о. из Краљева, РЈ Крагујевац, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину затеченог стања постројења за складитење неопасног отпада, на адреси ул. Милице Милојковић број 1...

13.08. 2021.

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију за базну станице мобилне телефоније “Крагујевац III”

13. авг 2021. @ 8:09|

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – базне станице мобилне телефоније "Крагујевац III" КГ05 КГУ05 КГЛ05 КГО05, на кп.бр. 10486/1 КО Крагујевац 4, улица Змај Јовина бр. 30 (Универзитетски Клинички центар), на територији града Крагујевца...

13.08. 2021.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ”Милош Васић П.Р.

13. авг 2021. @ 8:05|

Ово одељење, као надлежни орган за послове из области заштите животне средине решавајући по захтеву ''Милош Васић П.Р. поновна употреба разноврсних материјала МВ ЕКО Крагујевац'', за одлучивање о потреби процене утицаја на животну постројења за складитење и третман неопасног отпада, чија се реализација планира на кп.бр. 1510 КО Крагујевац 1...

2.08. 2021.

Обавештење о спроведеном поступку за oцену потребе за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину на захтев носиоца пројекта “BECCHIS OSIRIDE” d.o.o.

2. авг 2021. @ 8:40|

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган на захтев носиоца пројекта "BECCHIS OSIRIDE" d.o.o. за оцену потребе за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину, донео решење да је носилац пројекта "BECCHIS OSIRIDE" d.o.o. из Крагујевца, улица Драгослава Срејовића бр. 89...

2.07. 2021.

Обавештење о поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину носиоца пројекта “A1 СРБИЈА”

2. јул 2021. @ 10:45|

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности, Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, обавештава јавност да је за носиоца пројекта "A1 СРБИЈА"...

Go to Top