Саветник за заштиту права пацијената

//Саветник за заштиту права пацијената
Саветник за заштиту права пацијената2018-12-18T13:25:00+00:00

Саветник за заштиту права пацијената

При Градској управи града Крагујевца функционише Група за послове заштите права пацијената – саветник права пацијената, који пружа подршку пацијентима у остваривању права на здравствену заштиту у складу са Законом о правима пацијената (“Сл. гласник РС“ бр.45/13).

Саветник за заштиту права пацијената пружа:

 • информације и савете о правима пацијената
 • заштиту права пацијената по поднетим приговорима у случају повреде права.

Пацијент, односно његов законски заступник који сматра да му је ускраћено или повређено неко право из области здравствене заштите, има право да поднесе приговор усмено на записник или писмено, саветнику за заштиту права пацијената, чија је надлежност утврђена према седишту здравствених установа, односно приватне праксе.

Саветник за заштиту права пацијената је дужан да извештај о утврђеном чињеничном стању достави подносиоцу приговора и руководиоцу здравствене установе у року од 8 радних дана од дана подношења приговора. На основу закључка о основаности приговора руководиоци здравствених установа предузимају одговарајуће мере и о томе у року од 5 радних дана обавештавају саветника за заштиту права пацијената.

Подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника за заштиту права пацијената може се обратити Савету за здравље града Крагујевца, здравственој инспекцији и надлежном органу здравственог осигурања.

КОНТАКТ

Саветник за заштиту права пацијената

Весна Стевановић, дипл. правник
адреса: Николе Пашића број 6
III спрат, канцеларија 408 Крагујевац

телефони: 034/6170417 060/2340363
e-mail: savetnikpacijenatakg@kg.org.rs и vesnastevanovic@kg.org.rs

Заштита права пацијената

Заштита права пацијената сагласно Закону о правима пацијената (“Сл. гласник РС“ бр.45/13) у граду Крагујевцу, обезбеђује се преко саветника права пацијената и Савета за здравље.

Пацијенти/грађани који сматрају да им је повређено појединачно право у области здравствене заштите, могу се обратити саветнику права пацијената, који је дужан да утврди све околности и чињенице у вези са приговором и достави извештај подносиоцу приговора.

Приговор се може поднети за сваку повреду права причињену у здравственој установи, приватној пракси, високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, другом правном лицу које обавља и одређене послове из здравствене делатности и здравственог осигурања на територији града Крагујевца.

Уколико је подносилац приговора незадовољан извештајем саветника права пацијената, може се обратити Савету за здравље, који је дужан да поступи по приговору и достави извештај подносиоцу.

Icon
Предлози и сугестије
19.50 KB 93 преузимања

Савет за здравље Града Крагујевца

У циљу стварања широке партнерске мреже на нивоу локалне заједнице, образован је Савет за здравље града Крагујевца, 9.марта 2013.године, као радно тело Градског већа. Настао је као резултат сарадње града Крагујевца са Сталном конференцијом градова и општина и Министарством здравља РС, у оквиру пројекта “Институционална подршка СКГО“.

Савет је пре свега образован ради спровођења надлежности локалне самоуправи пре свега у области јавног здравља, заштите права пацијената, као и другим областима, са крајњим циљем унапређања здравља и здравственог система на нивоу града. Партнерски однос је усмерен ка максимизирању добробити грађана, кроз услуге здравствене заштите, како на нивоу пружања здравствене заштите, тако и на другим нивоима, повезивањем мреже социјалних услуга, а кроз процес праћења, анализе, планирања, креирања и унапређења здравствених услуга. Оваквим приступом се јача шири развојни концепт бриге за здравље на нивоу локалне самоуправе, полазећи од концепта здравља као врхунске вредности у заједници.

Савет за здравље града Крагујевца образован је у следећем саставу:

 1. Др Гордана Дамњановић – председник;
 2. Проф. др Славица Ђукић Дејановић, члан;
 3. Проф. др Ранко Голијанин, члан;
 4. Мр Василије Антић, члан;
 5. Др Александар Кличковић, члан;
 6. Др Велина Петковић, члан;
 7. Маг. фарм. Јасмина Милићевић, члан;
 8. Прим. др сци мед. Горан Азањац, члан;
 9. Асс. мр сци мед. др Драган Васиљевић, члан;
 10. Невенка Богдановић, члан;
 11. Момир Борић, члан;
 12. Борко Маринковић, члан;
 13. Данијела Нешовић, члан;
 14. Наташа Марковић, члан.

Стручне, административне, техничке и друге послове за потребе Савета обавља координатор Савета Марија Ђорђевић, Градска управа за здравствену и социјалну заштиту Одељење за здравствену заштиту.

Задаци Савета за здравље града Крагујевца су:

1) у области заштите права пацијената:

 • разматрање приговора о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
 • обавештавање подносиоца приговора и пружаоца здравствене услуге на кога се приговор односи о утврђеним чињеницама и давање одговарајућих препорука;
 • разматрање извештаја саветника пацијената, праћење остваривања права пацијената и предлагање мера за заштиту и промоцију права пацијената;
 • подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Градском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања и остваривања потребне сарадње и Заштитнику грађана.

2) у областима јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу:

 • међусекторска сарадња, координација, подстицање, организација и усмеравање спровођења активности у области деловања јавног здравља на нивоу града, заједничком активношћу са органима града, носиоцима активности и другим учесницима у систему јавног здравља;
 • праћење извештаја Института за јавно здравље Крагујевац о анализи здравственог стања становништва на територији града, који за то наменски определи средства у оквиру посебних програма из области јавног здравља из члана 14. Закона о јавном здрављу, као и предлагање мера за њихово унапређење, укључујући мере за развој интегрисаних услуга у граду;
 • доношење предлога плана јавног здравља на нивоу града, који усваја Скупштина града и праћење његовог спровођења кроз посебне програме из области јавног здравља;
 • иницирање и праћење спровођења активности промоције здравља и спровођења мера за очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних незаразних болести, повреда и фактора ризика на територији града кроз посебне програме из области јавног здравља;
 • давање мишљења на извештај о остваривању посебних програма у области јавног здравља, које доноси град;
 • учествовање у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним ситуацијама из члана 11. Закона о јавном здрављу;
 • јачање капацитета носилаца активности и учесника у областима деловања јавног здравља;
 • обавештавање јавности о свом раду;
 • давање подршке раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља на територији града, у складу са Законом о јавном здрављу;
 • подношење извештаја о раду и предузетим мерама Градском већу и Институту  за јавно здравље Крагујевац у областима деловања јавног здравља.

3) други послови и задаци у циљу унапређења здравља становништва и здравственог система града у складу и на начин одређен одредбама Статута града Крагуејевца, Пословника о раду Градског већа и Пословника о раду Савета за здравље и то:

 • праћење и координација рада установа примарне здравствене заштите;
 • унапређење приступачности и уједначености коришћења примарне здравствене заштите на територији града;
 • предлагање и предузимање мера са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства корисника;
 • израда стратешких докумената којима се усмерава развој здравствене заштите на територији града Крагујевца;
 • утврђивање приоритета у здравственој заштити и брига о њиховом спровођењу;
 • унапређење односа са републичким и регионалним институцијама, установама и организацијама и слично.
 • Савет може образовати радна тела, којима ће поверити вршење одређених стручних послова за ужа подручја деловања, у циљу квалитетнијег спровођења активности из оквира своје надлежности. У том смислу Савет је образовао следећа радна тела:
 • Стручни тим у области права пацијената,
 • Радну групу за израду Стратегије здравствене заштите града Крагујевца за период од 2017-2020.године,
 • Радну групу за израду Плана јавног здравља града Крагујевца.

КОНТАКТ
Савет за здравље града Крагујевца

Председник др Гордана Дамњановић,
спец. менаџмента у здравству
адреса: Трг слободе број 3
II спрат, канцеларија 216 Крагујевац
телефони:034/306-147 и 034/306-270
email:savetzazdravljekg@kg.org.rs

Координатор Марија Ђорђевић, маст.прав.
адреса: Трг слободе број 3
II спрат, канцеларија 217 Крагујевац
телефони: 034/306-270
email:djmarija@kg.org.rs

Документа

Име документа, величина и број преузимања
Извештај саветника за заштиту права пацијената за период 01.07.2018.год. – 30.09.2018.год.
110.00 KB 3 Преузимања
18. децембра 2018.
Извештај саветника за заштиту права пацијената за период 01.01.2018.год. до 30.06.2018.год.
160.75 KB 2 Преузимања
8. октобра 2018.
Извештај саветника за заштиту права пацијената за период 01.04.2018.год. до 30.06.2018.год.
156.79 KB 3 Преузимања
8. октобра 2018.
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
124.35 KB 3 Преузимања
30. августа 2018.
ПРОГРАМ РАДА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017.ГОДИНУ
92.43 KB 3 Преузимања
30. августа 2018.
Извештај саветника за заштиту права пацијената за период 01.01.2018.год. – 31.03.2018.год.
173.33 KB 6 Преузимања
30. августа 2018.
ЗАКОН О ПРАВИМА ПАЦИЈЕНАТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ
159.00 KB 77 Преузимања
30. августа 2018.
Предлози и сугестије
19.50 KB 93 Преузимања
30. августа 2018.
Образац приговора саветнику пацијената
42.50 KB 107 Преузимања
30. августа 2018.
Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам