Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у Елаборат за израду Плана детаљне регулације

Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца”

 

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 18. 11. 2021. године закључно са 2.12.2021. године. Увид у Елаборат може се остварити  на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима  даваће Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца,  радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Примедбе и сугестије на изложени Елаборат у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за развој и инвестиције, Служби за просторно планирање, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 2.12.2021. године.

Елаборат за израду Плана детаљне регулације ,,Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца” можете преузети на линку: