Градско веће града Крагујевца је на седници одржаној 29. јула 2021. године формирало Радну групу за утврђивање мера на очувању зоне санитарне заштите акумулације „Гружа“. Задаци Радне групе биће да донесу акциони план којим ће се дефинисати циљеви и носиоци активности и изради предлог за очување зоне санитарне заштите акумулације „Гружа“ који ће разматрити Скупштина града Крагујевца и Скупштина општине Кнић.

У циљу доношења одговарајућих правних аката којима би се проблем заштите акумулације „Гружа“ трајно решио, један од задатака новоформиране радне групе којом председава заменик градоначелника Крагујевца Ивица Момчиловић биће и координација активности између локалних самоуправа, јавних и јавно комуналних предузећа, надлежних министарстава и других субјеката.

На истој седници формиран је и Савет за родну равноправност а у складу са Законом о родној равноправности донетим ове године. Задаци Савета су поред осталог, да утиче на промену родних образаца и унапређење културе родне равноправности, повећава равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких могућности, прати остваривање начела равноправности засноване на полу у свим областима јавног живота и међународних стандарда, учествује у изради и усвајању стратешких докемната, нарочито у изради и усвајању Стратегије одрживог развоја Града. Савет којим председава чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту др Гордана Дамњановић, чини 16 представника и представница установа, институција и организација из Крагујевца.