Канцеларија Градске изборне комисије коју ће користити у локалним изборима 2020. године је канцеларија 108 на првом спрату зграде коју користе органи Града у улици Трг Слободе број 3.
Телефон/факс Градске изборне комисије је 034/336-197

Радно време Градске изборне комисије у току изборног процеса биће сваког радног дана од 09:00 до 17:00 а за дане викенда од 09:00 до 14:00 часова.
Рад из става 1. овог поглавља ће се обављати у виду активног и пасивног дежурства.
Измену радног времена, Градска изборна комисија може утврдити у зависности од рокова и радњи које треба обавити.

Представници медија који прате рад Градске изборне комисије на спровођењу избора, као и спровођење локалних избора, морају бити акредитовани. Акредитације  издаје Градска изборна комисија, по захтеву представника медија.

Сви чланови,  заменици чланова Градске изборне комисије у сталном и проширеном саставу имаће идентификационе картице ( у даљем тексту : ИД ), са јасном ознаком: Градске изборне комисије, функције коју имају у Градској изборној комисији, имена и презимена и фотографије.
ИД картице носиће и сви чланови стручних, администаривно – техничких и оперативно – техничких тимова.

Даном почетка изборних радњи, ради благовременог обавештавања јавности о активностима и радњама које предузима Градска изборна комисија, на званичном сајту града Крагујевца – www.kragujevac.rs, биће отворена страница Градске изборне комисије са називом:  ”ИЗБОРИ 2020”
email адреса Градске изборне комисије је : izborikg2020@kg.org.rs

Председник, заменик председника, као и сви чланови Градске изборне комисије у сталном саставу  и њиховим заменици, укључујући секретара и заменика секретара, од дана почетка изборних радњи, па до подношења извештаја Скупштини града Крагујевца, биће доступни свим учесницима у изборном процесу за давање информација и обавештења о изборним радњама, роковима за њихово предузимање, као и о свим активностима које треба предузети у изборном процесу, како би се избори за одборнике Скупштине града Крагујевца спровели у складу са законом, што ефикасније и квалитетније.

Градска изборна комисија примаће Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца закључно са 10. априлом 2020. године у 24,00, као законом утврђеним роком за предају изборних листа, сваког радног и нерадног дана, у времену од 00-24 часа, без обзира на радно време Градске изборне комисије, утврђеном поглављем II ове Одлуке.

У циљу организовања послова везаних за пријем Изборне листе, предлагач-и Изборне листе за избор одборника Скупштине града Крагујевца, су дужни да предају Изборне листе најаве Градској изборној комисији, најмање две сата пре сата одређеног за предају изборне листе.

Под најавом из става 2. овог члана, подразумева се давање обавештења о датуму и времену планираном за предају изборне листе.

Најава из става 2. овог члана, може се вршити по избору предлагача изборне листе, писаним или телефонским путем.

Најава из става 2. овог поглавља, писаним путем, врши се предајом писаног обавештења, о дану и времену предаје Изборне листе, у канцеларију Градске изборне комисије, у току радног времена утврђеног поглављем II ове Одлуке. Након примљеног писаног обавештења о истом се без одлагања обавештава председник Градске изборне комисије.

Најава из става 2. овог поглавља телефонским путем, врши се позивом на контакт телефон Градске изборне комисије (у току радног времена ГИК –а ) или позивом председника, заменика председника или другог члана Градске изборне комисије. Уколико се најава не упути председнику ГИК, лице које је најаву примило о истој, без одлагања, обавештава председника Градске изборне комисије, а у случају немогућности, његовог заменика, односно секретара  Градске изборне комисије.

Председник Градске изборне комисије ће након примљеног обавештења о предаји изборне листе, у сарадњи са секретаром, односно са замеником секретара Градске изборне комисије, организовати послове везане за пријем најављене изборне листе.

У случају одсутности или спречености председника послове из става 7. овог поглавља ће у сарадњи са секретаром Градске изборне комисије, организовати заменик председника или други члан Градске изборне комисије.

Стручне, административно – техничке и оперативне послове за потребе Градске изборне комисије, обављаће запослени који раде на припреми и реализацији седница Скупштине града, као и у другим органима града, првенствено са искуством у спровођењу изборних радњи и који су одређени за чланове тимова у складу са Пословником о раду Градске изборне комисије, по налогу секретара и заменика секретара Градске изборне комисије.