РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-1213/20
Дана: 12.11.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Милана Милетића, за потврђивање УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКО–АРХИТЕКТОНСКИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО–ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА КП.БР. 14088/1 КО КРАГУЈЕВАЦ 1, на основу чл. 63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) oрганизовало је јавну презентацију у периоду од 07.10.2020.године до 14.10.2020.године, а по овлашћењу бр: 035-84/20-XXV од 20.01.2020. године

ПОТВРЂУЈЕ

Да је Урбанистички пројекат са урбанистичко–архитектонским решењем за изградњу стамбено–пословног објекта на КП.БР. 14088/1 КО Крагујевац 1, инвеститора Милана Милетића, који је израдила Самостална радња ГЕОСИСТЕМ МБ САША МИЛЕНКОВИЋ ПР Крагујевац, одговорни урбаниста Светлана Милановић, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 1247 10, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР-ом ”НАСЕЉА БЕЛОШЕВАЦ ЖДАЉИЦА”(«Сл. лист града Крагујевца», бр.39/15), Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и да је у складу са Извештајем о стручној контроли Комисије за планове Скупштине града Крагујевца бр. 350-1443/20-I-01 од 16.10.2020. године, која је дала предлог о прихвату наведеног урбанистичког пројекта.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

УП са урбанистичко–архитектонским решењем за изградњу стамбено–пословног објекта на КП.БР. 14088/1 КО Крагујевац 1
14.71 MB 1 датотека(е) 270 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP sa urbanističko–arhitektonskim rešenjem za izgradnju objekta na KP.BR. 14088-1 KO Kragujevac 1.zipПреузми