Крагујевац је макрорегионални центар Србије, четврти град по величини у Србији са 179.417 становника. Налази се у срцу Шумадије и Србије, јужно од главног града Србије, Београда удаљен је 140 км аутопутем Е10. Простире се на површини од 835 квадратних километара.
Подигнут је на обалама Лепенице у Крагујевачкој котлини.

Крагујевац је један од водећих и развијенијих центара аутоиндустрије и високе технологије Југоисточне Европе са напредним МСП сектором из области аутокомпонентистике и других делатности и широким спектром интелектуалних услуга. Град има извозно оријентисану привреду са развијеним системом иновативних МСП, уско повезаних са високо развијеним индустријским сектором.

Генералним урбанистичким планом (ГУП) 2015, као и плановима нижег реда – Плановима детаљне регулације и Плановима генералне регулације, дефинисане су индустријске Радне зоне, укупно 5, са 9 целина, укупне површине 1.062ха, са предвиђеним максималним капацитетима упослености до 55.000 запослених.
Град располаже и са одговарујућим браунфилд и гринфилд инвестицијама. Подаци о њима доступни су на: http://ras.gov.rs/podrska-investitorima/baza-investicionih-lokacija.

ПОДСТИЦАЈИ

  • Локални

Уколико је локацијским условима утврђено да земљиште на коме се гради објекат није потпуно опремљено комуналном инфраструктуром, а која не представља неопходан услов за функционисање објекта који се гради, износ обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског земљишта умањује се за одређени проценат, прописан у следећој табели.

Недостајућа комунална инфраструктура Проценат умањења
Недостајућа саобраћајницa 10
Недостајућа канализациона мрежa 5
Недостајућа водоводна мрежа 5

Допринос за уређивање грађевинског земљишта, утврђен решењем о грађевинској дозволи, плаћа инвеститор, најкасније до подношења пријаве радова. Допринос из претходног става може се платити једнократно или у ратама.

У случају једнократне уплате доприноса у целости, а која се изврши у року од 60 дана од дана правноснажности решења из става 1. овог члана, инвеститор има право на умањење у износу од 40% утврђеног доприноса.

У случају једнократне уплате доприноса у целости, по протеку рока од 60 дана од дана правноснажности грађевинске дозволе, а до подношења пријаве радова, инвеститор има право на умањење у износу од 30% утврђеног доприноса.

Инвеститор може допринос да плати и у 36 месечних рата, уз обавезу достављања одговарајућег средства обезбеђења плаћања, у ком случају нема право на умањење. Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, с тим што се умањење обрачунава на преостали износ доприноса чије плаћање инвеститор врши једнократно.

  • Државни

Подстицаје је могуће остварити и путем државних субвенција
(доступно на линку Развојне агенције Србије: http://ras.gov.rs/).