Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

 ЈАВНИ УВИД

у

нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулицаије ”Радна зона Собовица – Лужнице”  

                                                                                           

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 7.10.2021. године, закључно са 8.11.2021. године, у згради Града Крагујевца, V спрат. Јавни увид  се може остварити  и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план  биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа радним данима од 11,00 до 14,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима  даваће и Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца,  радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација изложеног нацрта у Месној заједници ”Лужнице”, дана 13.10.2021. године (среда)  од 13 до 15 часова.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој,и инвестиције, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 8.11.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 18.11.2021. године (четвртак) са почетком у 11.30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана и извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.