Резултати испитивања микробиолошке и хигијенске исправности воде за пиће на јавним чесмама са изворском водом показали су да је од 11 анализираних узорака за употребу безбедна и исправна вода са чесама у Дивостину и Белошевцу.

После испитиваних параметара микробиолошка неисправност уочена је на узорцима са јавних чесама у насељима Шумарице, Теферич, језеру Бубањ, затим Кошутњаку, Ждраљици, Петровцу, Грујиној чесми, Букуровцу и извору Каповац.