На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење града Крагујевца

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

1. Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 5212//1, 5213 и 5214 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3

2. Урбанистичког пројекта за адаптацију дела некоришћеног таванског простора у таванско поткровље и припајање постојећој стамбеној јединици, на к.п. бр. 5167 КО Крагујевац 3.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 5212//1, 5213 и 5214 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 07.07.2022. године закључно са 14.07.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта изградњу стамбено – пословног објекта на к.п. бр. 5212//1, 5213 и 5214 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3, је Биро за геодетске и инжењерске делатности ”ВИЗУРА ИНГ” Крагујевац, Крагујевац, а захтев за потврђивање урбанистичког пројекта је поднео JDM REALE ESTATE d.o.o. из Крагујевца

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за адаптацију дела некоришћеног таванског простора у таванско поткровље и припајање постојећој стамбеној јединици, на к.п. бр. 5167 КО Крагујевац 3, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 07.07.2022. године закључно са 14.07.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за адаптацију дела некоришћеног таванског простора у таванско поткровље и припајање постојећој стамбеној јединици, на к.п. бр. 5167 КО Крагујевац 3, је МАРИЈА БОГДАНОВИЋ ПР АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ ARH ART VISION, Крагујевац, а захтев за потврђивање урбанистичког пројекта је поднео Лазаревић Срђан из Крагујевца

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs

Icon

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА два урбанистичка пројекта
29.32 MB 2 датотека(е) 108 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_za izgradnju posl_stambenog objekta na KP 5212_1, 5213 i 5214 Кo Kg3 JDM Reale Estate.pdfПреузми
UP kp 5167.pdfПреузми