На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење града Крагујевца

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  1. Урбанистичког пројекта за комплекс катастарских парцела број 14/2 и 14/3 К.О. Крагујевац 3 и изградњу објекта на кп бр. 14/2 К.о. КРАГУЈЕВАЦ 3
  2. Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-трговинског објекта на кп.бр. 855/1, 14529/6 и 14530/35 КО Крагујевац 1

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за комплекс катастарских парцела број 14/2 и 14/3 К.О. Крагујевац 3 и изградњу објекта на кп бр. 14/2 К.о. КРАГУЈЕВАЦ 3, и Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-трговинског објекта на кп.бр. 855/1, 14529/6 и 14530/35 КО Крагујевац 1, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 29.06.2022. године закључно са 06.07.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за комплекс катастарских парцела број 14/2 и 14/3 К.О. Крагујевац 3 и изградњу објекта на кп бр. 14/2 К.о. КРАГУЈЕВАЦ 3, је МАРИЈА БОГДАНОВИЋ ПР АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ ARH ART VISION, Крагујевац, а захтев за потврђивање урбанистичког пројекта је поднео Никола Миленковић из Београда.
Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-трговинског објекта на кп.бр. 855/1, 14529/6 и 14530/35 КО Крагујевац 1, је МС АРХИТЕКТУРА КРАГУЈЕВАЦ Милица Савић пр Архитектонска делатност, а захтев за потврђивање урбанистичког пројекта је поднеo инвеститор, АNABELA d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs