На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

1. Урбанистичког пројекта ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ на кп бр. 4185/5, 4123/1, део 4185/4 и део 4121/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3
2. Урбанистичког пројекта за изградњу дневног боравка дома за децу ометену у развоју
3. Урбанистичког пројекта за изградњу ресторана и перионице са урбанистичко архитектонском разрадом локације на кп.бр.10412/13 КО Крагујевац 4 у Крагујевцу

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ на кп бр. 4185/5, 4123/1, део 4185/4 и део 4121/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3, Урбанистичког пројекта за изградњу дневног боравка дома за децу ометену у развоју и Урбанистичког пројекта за изградњу ресторана и перионице са урбанистичко архитектонском разрадом локације на кп.бр.10412/13 КО Крагујевац 4 у Крагујевцу, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 07.07.2022. године закључно са 14.07.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта ОБЈЕКТА ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ на кп бр. 4185/5, 4123/1, део 4185/4 и део 4121/1 К.О. КРАГУЈЕВАЦ 3, је ЈП УРБАНИЗАМ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео Град Крагујевац, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу дневног боравка дома за децу ометену у развоју, је ЈП УРБАНИЗАМ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео ”АГРОМАРКЕТ” ДОО Крагујевац .

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу ресторана и перионице са урбанистичко архитектонском разрадом локације на кп.бр.10412/13 КО Крагујевац 4 у Крагујевцу, МС АРХИТЕКТУРА Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео УНИГАС ДОО, Јагодина.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs

Icon

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА три урбанистичка пројекта
72.49 MB 3 датотека(е) 208 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_UNIGAS_restoran i perionica.pdfПреузми
UP gradske trznice.pdfПреузми
_UP Jadran II faza.pdfПреузми