На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  1. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ У УЛИЦИ ЛИЦЕЈА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ, НА КП.БР.10480/3 КО КРАГУЈЕВАЦ 4
  2. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА КП.БР. 9016, 9017 И 8886 КО КРАГУЈЕВАЦ 3
  3. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СА ВИШЕ ОД ТРИ СТАНА НА КП.БР. 3541 КО КРАГУЈЕВАЦ 3-У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВА БР.42, У КРАГУЈЕВЦУ

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФИЛОЛОШКО–УМЕТНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ У УЛИЦИ ЛИЦЕЈА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ, НА КП.БР.10480/3 КО КРАГУЈЕВАЦ 4, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА КП.БР. 9016, 9017 И 8886 КО КРАГУЈЕВАЦ 3 и УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СА ВИШЕ ОД ТРИ СТАНА НА КП.БР. 3541 КО КРАГУЈЕВАЦ 3-У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВА БР.42, У КРАГУЈЕВЦУ обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 16.12.2021. године закључно са 23.12.2021.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ У УЛИЦИ ЛИЦЕЈА КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ, НА КП.БР.10480/3 КО КРАГУЈЕВАЦ 4, је БЕОБАЛТД ИНЖЕЊЕРИНГ доо Београд, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, Градска управа за развој и инвестиције.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПРЕНАМЕНЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА КП.БР. 9016, 9017 И 8886 КО КРАГУЈЕВАЦ 3, је Милица Савић пр. Архитектонска делатност МС АРХИТЕКТУРА Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднела ПУ ”ПЕТАР ПАН” Крагујевац.

Носилац израде УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ СА ВИШЕ ОД ТРИ СТАНА НА КП.БР. 3541 КО КРАГУЈЕВАЦ 3-У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВА БР.42, У КРАГУЈЕВЦУ, је Биро за пројектовање АРХ ПРОЈЕКТ Крагујевац, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео Александар Радосављевић.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова.

Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs