На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

оглашавају

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ I ФАЗЕ СЕВЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ I ФАЗЕ СЕВЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 08.12.2021. године закључно са 15.12.2021.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је ЈП ”УРБАНИЗАМ” КРАГУЈЕВАЦ, а захтев за израду урбанистичког пројекта је поднео ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, Градска управа за развој и инвестиције.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs

Icon

ИДР I фазе северне обилазнице
59.38 MB 669 преузимања