На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

 оглашава

ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу трговинско- стамбеног

објекта са пратећим простором

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 17.08.2022. године закључно са 24.08.2022.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде Урбанистичког пројекта за изградњу трговинско – стамбеног објекта са пратећим простором, је Архитектонски биро ”УМЕТНОСТ АРХИТЕКАТА”, а захтев за потврђивање урбанистичког пројекта поднео је МС КОМЕРЦ  ДОО ТУТИН.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија  број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs