Установа културе „Кораци“ расписала је Јавни конкурс ради финансирања, односно суфинансирања пројеката из области издаваштва. Предмет пројекта су монографске публикације и то: књиге (збирке песама, збирке прича, романи, новеле и сл.), зборници, стручне монографије и фотомонографије.

Пријава на конкурс се подноси на посебном пријавном обрасцу – образац број 1, који је саставни део конкурсне документације, а који је, заједно са Конкурсом, објављен на званичној интернет страници Установе културе ,,Кораци“.

Предлог пројекта мора бити достављен у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, а предаје се непосредно или препоручено поштом, са назнаком: ,,Комисији за избор пројеката из области издаваштва“. У супротном сматраће се да не испуњава формалне услове за избор и неће бити предмет разматрања и одлучивања.

Предња страна коверте са предлогом пројекта мора садржати тачан назив примаоца са адресом: Установа културе ,,Кораци“, Улица Саве Ковачевића 5, 34000 Крагујевац.

Контакт за информације путем е-поште ustanovakoraci@gmail.com

 Рок за подношење пријава за конкурс је 26. фебруар 2021. године.