Градско веће, на основу члана 76. став 1. Закона о култури (“Службени гласник РС“бр.72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС“ бр.105/16 и 112/17), члана 39. Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац  („Службени лист града Крагујевца“ бр.33/19 и 36/20) и члана 15.  Правилника о условима, начину и поступку избора пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 34/18) расписује

Јавни конкурс за
финансирање
/суфинансирање пројеката, програма и манифестација
у
области културе средствима буџета града Крагујевца у 2021. години

I  Предмет Јавног конкурса

Јавни Конкурс се расписује за финансирање/суфинансирање пројеката, програма и манифестација у области културе (у даљем тексту: пројекти), као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури  за 2021. годину за следеће области културне делатности:

 1. музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
 2. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура;
 3. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 4. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
 5. филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
 6. дигитално стваралаштво и мултимедији;
 7. остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.);
 8. делатност заштите у области непокретних културних добара;
 9. делатност заштите у области покретних културних добара;
 10. делатност заштите у области нематеријалног културног наслеђа;
 11. библиотечко-информационе делатности (промовисање и заштита завичајне и књижевне баштине кроз активности везане за културне програме, мултимедијалне и друге садржаје, изузев штампаних форми, као и промовисање културе читања);
 12. научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 13. менаџмент у култури;
 14. употреба информационе и комуникационе технологије у културној делатности.

 II Средства за финансирање/суфинансирање пројеката

 По овом Јавном конкурсу расподелиће се средства у висини од 17.000.000,00 динара, планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину (‘’Службени лист града Крагујевца‘’ број  38/20) и распоређена Програмом распореда  средстава за  финансирање развоја културе у граду Крагујевцу  у 2021. години  (“Службени лист града Крагујевца“, број 40/20).

III Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу – Образац 1 (у даљем тексту: пријава на конкурс) који је саставни део конкурсне документације, а који се заједно са Конкурсом, објављује на званичној интернет страници Града.

У Пријави на конкурс – Образац 1 обавезно назначити област култутурне делатности (из поглавља I овог јавног конкурса) за коју се предлогом пројекта конкурише.

Уз Пријаву на конкурс – Образац 1, обавезно се подноси сва документација којом се доказују испуњеност Конкурсом прописаних услова и критеријума и то:

 • предлог пројекта – 2 примерка (штампано и на CD-у),
 • основни подаци о учеснику на конкурсу (назив, седиште, матични број, порески идентификациони број име, презиме и број личне карте заступника за правна лица, односно име и презиме, пребивалиште и број личне карте за физичка лица) – наведено доставити у облику Изјаве на посебном документу,
 • основни подаци о евентуалним партнерима на пројекту (уколико их има),
 • основни подаци са изјавом носиоца пројекта (Образац 3), у случају да је подносилац пријаве/пројекта физичко лице,
 • радне биографије ангажованих лица,
 • статут (за удружења и установе),
 • извештај о активностима, односно реализованим пројектима предлагача из делокруга основне делатности, из претходне три године,
 • изјаве на прописаним обрасцима, у зависности од тога да ли је подносилац пријаве на конкурс/пројекта физичко или правно лице.

Пријава са прописаном документацијом мора бити достављена у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, а предаје се непосредно или препоручено поштом, са назнаком:

–  Комисија за избор пројеката, програма и манифестација у области културе који  се финансирају или суфинансирају средствима буџета града Крагујевца у 2021. години

– Пријава на Јавни конкурс  пројекта    ____________________  

за област културне делатности: ______________________________ –

На адресу:

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима –

ул.Цара Лазара бр.15, 34000 Крагујевац

 

На задњој страни коверте навести  тачан назив подносиоца предлога са адресом.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања у дневном листу “Вечерње новости“, односно на званичном интернет сајту града Крагујевца (www.kragujevac.rs), односно закључно са  даном 24. мартом 2021. године.

IV Предлог пројекта

Предлог пројекта обавезно садржи:

 1. тачан назив пројекта;
 2. скраћени назив пројекта (уколико га има);
 3. предлагача, односно аутора пројекта;
 4. област културне делатности за коју се конкурише;
 5. детаљан опис пројекта;
 6. циљеве, циљну групу, као и очекиване резултате;
 7. учеснике у реализацији пројекта и својство у коме се ангажују, односно учествују;
 8. капацитетете предлагача, односно носиоца пројекта за реализацију пројекта (стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси);
 9. врсту и садржину активности, време и место реализације;
 10. финасијски план и буџет пројекта, односно потребна новчана средства, исказана према врстама трошкова (средства исказивати у бруто износу и обавезно назначити висину и структуру средстава која се могу обезбедити из других извора);
 11. термин – план утрошка средстава (временски период и рокови у којима су средства потребна за реализацију пројекта);
 12. начин праћења реализације, евалуацију резултата, као и начин оцењивања успешности (нпр. на који начин ће реализација пројекта утицати на квалитет културног живота Града);

Уз предлог пројекта може се доставити пратећа документација или прилог, као што су нпр. брошуре, фотографије, односно све оно из чега се ближе може сагледати и оценити  садржина и квалитет предложеног пројекта.

V  Критеријуми и мерила за оцену пројеката

Пројекти којима се остварују потребе и интереси грађана у области културе на територији града Крагујевца могу бити изабрани за финансирање или суфинансирање уколико испуњавају одређене услове, односно критеријуме, у погледу:

 1. предлагача пројекта;
 2. садржине и квалитета пројекта;
 3. буџета пројекта;
 4. форме предлога пројекта.

 1) Предлагач пројекта може бити:

 • установа културе са седиштем на територији Града, изузев установа културе чији је оснивач Град,
 • уметничка и друга удружења регистрована на територији Града за обављање делатности културе,
 • уметници, сарадници,  односно стручњаци  у  култури  којима  је  тај  статус  утврђен  у  складу  са Законом, који имају пребивалиште на територији града Крагујевца, а који своје пројекте оставарују у партнерским односима са институцијама, удружењима и организацијама регистрованим на територији града Крагујевца, као и
 • други субјекти у култури чије је седиште, односно пребивалиште на територији града Крагујевца.

Цркве и верске заједнице имају право учешћа на конкурсу под истим условима и на исти начин као и остали предлагачи, у складу са Правилником.  

 1. Критеријуми у односу на садржину и квалитет предлога пројекта су:
 2. усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса;
 3. квалитет и садржајна иновативност пројекта;
 4. капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
  стручни, односно уметнички капацитети,
  неопходни ресурси;
 5. финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;
 6. степен утицаја пројекта на квалитет културног живота Града.

3) Буџет пројекта

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати, односно суфинансирати, врши се у зависности од тога да ли је предлагач обезбедио или ће обезбедити део средстава за реализацију пројекта или  се обраћа за финансирање целокупне реализације пројекта.

Буџет пројекта треба да буде:

 1. реалистичан – како у смислу реалних износа који се планирају по свакој буџетској ставци, тако и у смислу капацитета организације носиоца пројекта;
 2. обухватан – треба да укључи и покрије све трошкове пројекта и прикаже учешће свих извора финансирања;
 3. структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду пројекта;
 4. избалансиран – посебно у односу на допуштене трошкове;
 5. прецизан – без заокруживања износа, без погрешних цифара или погрешно израчунатих резултата сабирања.

 4) Форма предлога пројеката

Предлози пројекта ће бити разматрани само ако испуњавају следеће формално – правне услове:

 1. да је пријава на конкурс поднета на прописаном обрасцу – Образац 1, читко попуњен (откуцан или одштампан) ћириличним писмом, у фонту Arial 12;
 2. да предлог пројекта садржи све елементе из члана 9. Правилника (детаљан опис пројекта у писаном облику);
 3. да је јасан, потпун и истинит;
 4. да садржи све елементе, доказе и прилоге прописане конкурсом;
 5. да је поднет у року прописаном конкурсом, као и
 6. да је поднет у броју примерака и на начин прописан конкурсом.

Предлагачи пројеката су у обавези да користе обрасце прописане Правилником о условима, начину и поступку избора пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 34/18) и то:

 1. Образац 1 – Пријава на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма/проје-ката/манифестација у области културе из буџета града Крагујевца у 2020 години;
 2. Образац 2 и 2а – Изјава о прихватању обавезе;
 3. Образац 3 – Изјава носиоца пројекта;
 4. Образац 4 – Периодични извештај;
 5. Образац 5 – Завршни извештај.

Наведени обрасци су саставни део Конкурса и доступни су на званичној интернет страници Града све време трајања конкурса.

VI  Начин и рокови за доношење и објављивање одлуке, као и закључивање уговора

Градско веће, на основу предлога Комисије, доноси одлуку о пројектима у области културе који ће се финансирати, односно суфинансирати средствима буџета Града у 2021. години, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава на Конкурс.

Одлука Градског већа објављује се у “Службеном листу града Крагујевца“ и на званичној интернет страници града Крагујевца.

Са предлагачем, односно носиоцем изабраног пројекта Град ће закључити уговор о финансирању/суфинансирању, а припадајући износ средстава за финансирање/суфинансирање пројекта исплаћиваће се на наменски подрачун (предлагача/носиоца) отворен у Управи за трезор, у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор  (“Службени гласник РС“  број 99/18 и 40/19).

НАПОМЕНА: Предлог пројекта са пратећом документацијом доставља се искључиво у једној коверти (оба примерка), у супротном сматраће се да не испуњава формалне услове за избор и неће бити предмет разматрања и одлучивања.

Додатне информације по овом Конкурсу се могу добити радним данима у времену од 09,00 – 15,00 сати, у надлежној градској управи – Одељењу за културу, информисање, спорт и омладину и то:

 • на телефон 034/ 330 277 и 034 /302 288 као и на
 • на mail адресу kulturakonkurs@kg.org.rs

ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић

Icon

МАТЕРЈАЛ за Јавни конкурс за финансирање пројеката у области културе средствима буџета града Крагујевца у 2021. години
421.48 KB 2 датотека(е) 123 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
OBRASCI-za-Javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-sredstvima-budzeta-grada-Kragujevca-u-2021.-godini.docПреузми 
PRAVILNIK za Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti kulture sredstvima budžeta grada Kragujevca u 2021. godini.pdfПреузми