Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности
и послове са грађанима
Број: 022- 117/20-XXV
Дана: 05. јуни 2020. године
Крагујевац

Град Крагујевац – Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 5. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (“Службени лист града Крагујевца“ број 3/16) и члана 3. Одлукe Градског већа града Крагујевца о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (“Службени лист града Крагујевца” број 23/18 – Пречишћен текст, 8/20 и 10/20) дана 05. 06. 2020. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

предшколским установама чији оснивач друго правно или физичко лице,
за достављање пријава за закључење уговора са Градом,
ради уписа деце чији родитељи остваре право на накнаду дела трошкова
боравка деце у предшколској установи за радну 2020/21. годину

I Јавни позив расписује се за подношење пријава за закључење уговора са Градом, ради уписа деце чији родитељи остваре или наставе са коришћењем права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи за радну 2020/21. годину.

II Право учешћа по Јавном позиву имају све предшколске установе чији je оснивач друго правно или физичко лице, (у даљем тексту: приватне предшколске установе) са територије града Крагујевца, које поседују акт о верификацији, издат од стране надлежног министарства и које нису у спору са Градом због непоштовања аката надлежних органа Града којима се уређује област накнаде дела трошкова боравка деце у приватним предшколсколским установама (одлуке Скупштине града, Градског већа, решења, уговори и др.).

III Пријаве на Јавни позив подносе се у року од петнаест дана почев од дана 08. јуна 2020. године, закључно са даном 22. јуном 2020. године, након чега ће надлежна градска управа у року не дужем од пет дана, објавити списак верификованих приватних предшколских установа на територији града Крагујевца, у које се у радној 2020/21 години, могу уписати деца чији родитељи остваре или наставе са коришћењем права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи и са којима ће Град закључити уговор о међусобним правима и обавезама.

Списак из става 1. овог позива неће обухватити предшколске установе које су у спору са Градом због непоштовања аката надлежних органа Града којима се уређује област накнаде дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама.

Пријаве се могу подносити и након објављивања списка из става 1. овог поглавља, током читаве радне 2020/21. године, односно када приватна предшколска установа испуни услове из јавног позива, с тим што ће надлежна градска управа извршити ажурирање списка верификованих предшколских установа у року не дужем од пет дана од дана настале промене.

IV Документација за пријављивање:

  • решење надлежног министарства о верфикацији (оригинал или оверена фотокопија),
  • решење о упису у судски регистар (оригинал или оверена фотокопија),
  • попуњен пријавни формулар (Образац 1-ПФ) и
  • остала документација у складу са пријавним формуларом.

IV Начин пријављивања:
Град Крагујевац ће Jавни позив објавити на интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs
Тачно попуњен пријавни формулар (Образац 1-ПФ), који се преузима на интернет страни града Крагујевца www.kragujevac.rs и пратећа документација у складу са Јавним позивом, може се предати: у пријемној канцеларији Градске управе за друштвене делатности у Крагујевцу, Цара Лазара број 15 или путем mail vanprivreda@gmail (скениран пријавни формулар и пратећа документација).

Додатне информације и појашњења могу се добити на телефон 034/302 288.

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић