На основу члана 9. става 1. Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника за доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције „Кров 2020” и начину рада комисије бр. 060-403/20-II, од 29. септембра 2020. године (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2020“ образована решењем градоначелника града Крагујевца, број 112-1360/20-II од 01. септембра 2020. године, (у даљем тексту: Комисија), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава намењених стварању и побољшавању услова становања породица интерно расељених лица
кроз куповину три сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка “Кров 2020“

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ за куповину сеоских кућа са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „КРОВ 2020” (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена интерно расељеним лицима и члановима њиховог породичног домаћинства, који имају боравиште/пребивалиште на територији Крагујевца, а неопходна им је помоћ за куповину сеоске куће са окућницом у циљу решавања стамбене потребе, односно побољшања услова становања (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.264.940,00 (милиондвесташездесетчетирихиљадедеветсточетрдесетдинара) по породичном домаћинству корисника.

Изабрани корисник Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији Помоћи за куповину сеоске куће са окућницом у износу не већем од 632.470,00 РСД (шестотридесетдвехиљадечетристоседамдесетдинара).

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност куће прелази износ од РСД 1.264.940,00 пријава ће бити одбијена.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност куће прелази износ од 1.897.410,00 РСД, пријава ће бити одбијена.

II. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Решавање стамбених потреба, односно побољшање услова становања, кроз доделу Помоћи, подносилац пријаве може остварити уколико он и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

 1. да је регистрован као интерно расељено лице и поседује легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за подносиоца захтева);
 2. да су смештени у неадекватном приватном смештају;
 3. да нису заменила, обновила или отуђила непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могла да реше своје стамбено питање;
 4. да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
 5. да немају приходе којима би могла да реше своје стамбене потребе;
 6. да нису корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији или стамбеног збрињавања у процесу повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 7. да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства;
 8. да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив
  испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта, уколико постоји право стварних службености на непокретности која је предмет купопродаје и другe забележбe правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
 9. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:
  – непокретност која је преузета из земљишних књига или
  – непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  – непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
  – непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
  – да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.
  Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 12) овог дела Јавног позива мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о избору корисника (у даљем тексту: Одлука).
 10. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

Комисија доноси одлуке о додели Помоћи, према следећим критеријумима:

 1. жена носилац домаћинства;
 2. жртве сексуалног/породичног насиља;
 3. породично домаћинство са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;
 4. једнородитељско породично домаћинство са дететом/децом испод 18 година и/или студентом до 26 година;
 5. породично домаћинство са двоје или више деце испод 18 година;
 6. породично домаћинство са трудницама или са дететом/децом до пет година;
 7. породично домаћинство чија је имовина на територији Косова и Метохије уништена;
 8. породично домаћинство без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето зараде на нивоу Републике Србије, по члану домаћинства);
 9. породично домаћинство са болесним чланом домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама.

Приликом утврђивања листе, предност имају породична домаћинства по исказаним потребама Града, у складу са Програмом.

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз попуњен захтев за доделу Помоћи, Подносилац пријаве, за себе и за остале чланове породичног домаћинства, доставља следеће доказе:

 1. фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
 2. фотокопију личне карте, очитане уколико је у питању лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 3. доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:
  – за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
  − за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код надлежног органа;
 4. изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства:
  – нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање;
  – не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
  – нису корисници другог програма за побољшање услова становања у Републици Србији или стамбеног збрињавања у процесу повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
 5. доказ о приходима (у просек примања не улазе средства добијена по основу дечјег додатка, туђе неге и помоћи и телесног оштећења):
  уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена код надлежног органа да је незапослено и да нема примања,
  потврда послодавца о висини примања у месецу који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив за запослене чланове;
  -чек од пензије за месец који претходи месецу подношења захтева за доделу Помоћи или уколико лице не остварује примања по основу пензије изјава оверена код надлежног органа да не остварује примања по основу пензије;
 6. доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
 7. доказ о здравственом стању – извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести од већег социо-медицинског значаја;
 8. за доказивање сродства – извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује чињеница сродства;
 9. за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје оверену изјаву код надлежног органа да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 10. жртве сексуалног/породичног насиља – одлуку надлежног суда или извештај центра за социјални рад;
 11. доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство);
 12. Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве;
 13. Доказ о власништву над сеоском кућом – лист непокретности не старији од месец дана за предметну сеоску кућу;
 14. Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно покренутом поступку озакоњења предметне сеоске куће и уверење надлежног органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);
 15. Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења, потребно је, најкасније до доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен (односи се на оне подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);
 16. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су предмет купопродаје;
 17. Фотокопију личне карте продавца сеоске куће;

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

За доказивање условности понуђене непокретности за живот и становање, као и цене предметне непокретности, опис и стручно мишљење даје стручна служба града Крагујевца.

Комисија за избор корисника, у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) (у даљем тексту: ЗУП), по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке који су неопходни за одлучивање, и то: извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; потврду Комесаријата да је лице евидентирано као избеглица/интерно расељено лице (у случају да подносилац Пријаве не достави фотокопију избегличке легитимације/легитимације интерно расељеног лица, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као избеглице/интерно расељена лица). Уверење о имовном стању/проверу имовног стања у електронској бази из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, обвезници пореза на имовину физичких лица; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, може прибавити и сама странка, уколико, у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а, изричито изјави да ће у циљу ефикаснијег и економичнијег разматрања поднете Пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може по службеној дужности прибављати и друге доказе потребне за поступање по пријави на Јавни позив, ради потпуног утврђивања чињеничног стања и доношење правилне и законите одлуке.

V. ПОСТУПАК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

Уколико се на основу документације из дела IV овог Јавног позива утврди да је сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ изграђена без одобрења за градњу, а да за исту није поднет захтев за легализацију или да је поднет захтев за легализацију, али да се налази на земљишту које, у складу са информацијом о локацији, није предвиђено за индивидуалну стамбену градњу, или да није покренут поступак озакоњења, Комисија решењем одбија Пријаву.

Уколико се на основу документације из дела IV овог Јавног позива утврди да је сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве конкурише за Помоћ у својини лица које је крвном, адоптивном или тазбинском сродству са Подносиоцем пријаве или чланом његовог породичног домаћинства који је наведен у Пријави, Комисија решењем одбија Пријаву.

Уколико члан, односно чланови породичног домаћинства Подносиоца пријаве премину до утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи, исти неће бити разматрани, нити бодовани.

У случају да премине Подносилац пријаве, Комисија разматра остале чланове без обзира да ли су интерно расељена лица.

Уколико до утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи Подносилац пријаве пријави новорођеног члана, односно чланове домаћинства, Комисија исте разматра и бодује. Приликом утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи, Комисија узима у обзир онај број чланова домаћинства који је Подносилац пријаве навео у пријави на Јавни позив, осим када су у питању преминули или новорођени чланови.

Уколико Подносилац пријаве до утврђивања Предлога листе Корисника за доделу Помоћи, достави доказе о томе да он или неко од чланова његовог породичног домаћинства болује од болести од већег социо-медицинског значаја, односно уколико неко од њих, након подношења пријаве на Јавни позив оболи од болести од већег социо-медицинског значаја, Комисија наведено узима у обзир приликом разматрања и бодовања пријава.

VI. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна поштанска марка „Кров 2020“ града Крагујевца, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља лично или путем поште на адресу:
Одељење за социјалну заштиту
ул. Лазе Маринковића бр.60
34000 Крагујевац

са напоменом „За Јавни позив – за куповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатне поштанске марке „Кров 2020“

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 29. октобар 2020. године.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ