Председник Скупштине града Крагујевца, на основу члана 59. алинеја 7 Пословника Скупштине града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 16/21) и члана 5. Одлуке о локалном омбудсману („Службени лист града Крагујевца“ број 27/19 и 34/21), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава за кандидата за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају услове прописане чланом 5.и 7. Одлуке о локалном омбудсману („Службени лист града Крагујевца“ број 27/19 и 34/21) и овим Јавним позивом, да се пријаве за кандидата за:

 1. Локалног омбудсмана града Крагујевца,
 2. заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца.

За Локалног омбудсмана, односно заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца, може бити изабран држављанин Републике Србије који:

 • има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студујама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • има најмање пет година радног искуства у струци,
 • има положен државни стручни испит за рад у државним органима или правосудни испит,
 • поседује високо моралне и стручне квалитете,
 • није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине недостојним за обављање функције,
 • поседује знање из области заштите људских права и слобода.

Пријава на Јавни позив доставља се у писаном облику и садржи лично име, адресу пребивалишта, број телефона за контакт, адресу за пријем електронске поште и потпис заинтересованог лица.

Исто лице може поднети пријаву за кандитата за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана.

Уз пријаву, кандитат за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана, доставља:

 • биографију,
 • уверење о држављанству, да није старије од 6 месеци,
 • диплому о стеченом високом образовању из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студујама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • доказ да има најмање 5 година радног искуства у струци,
 • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или правосудни испит,
 • уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине недостојним за обављање функције, да није старије од 6 месеци.

Пријаве, са потребним доказима, достављају се Скупштини града Крагујевца – за Административни одбор, на адресу Трг слободе 3 Крагујевац, у затвореној коверти, са назнаком – „пријава кандидата за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца”.

Рок за пријављивање је 15 дана, почев од наредног дана од дана објављивања Јавног позива.

Јавни позив ће се, истог дана, објавити на званичној интернет презентацији града Крагујевца, ”Службеном листу града Крагујевца” и у дневном листу “Вечерње новости”.

Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:112-1511/2021-I
У Крагујевцу, 15.11.2021. године

Председник Скупштине града Крагујевца
Мирослав Петрашиновић