Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Број:060-39/20-XXV
Дана: 25. 09. 2020. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу поглавља VI Закључка о признавању права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице у радној 2020/21. години (“Службени лист града Крагујевца“ број 24/20), дана 25. септембра 2020. године, упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење Захтева за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама
чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2020/21. годину (62.9735 – 62.0014)

I Позивају се родитељи, старатељи, усвојитељи или хранитељи (у даљем тексту: родитељи): деце која се налазе на Изводу из листе чекања са 62.9735 бодова закључно са 62.0014 бодова, који је саставни део овог позива; деце чији је/су родитељ/родитељи здравствени радник/ци запослен/и у здравственим установама и деце која су по Закључку o додатном бодовању и рангирању деце за коју је поднета допуна документације, број 4468/20 од 24. 09. 2020. године, остварила од 100 до 63,0678 с обзиром на то да нису била обухваћена јавним позивом број 60-38/20-XXV од 28. 08. 2020. године да Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима поднесу Захтев за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2020/21. годину (у даљем тексту: Захтев).

II Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs (у МАТЕРЈАЛУ који иде уз овај ПОЗИВ) или узети лично, а предаје непосредно Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима у Крагујевцу, Улица Цара Лазара 15, у периоду од 28. 09. 2020. године закључно са 16. 10. 2020. године, у времену од 09,00 – 14,00 сати.

III Родитељ у захтеву, поред података о детету (име, презиме, датум рођења, ЈМБГ), обавезно назначава:

  • под којим се бројем на Изводу из листе чекања који је саставни део позива, дете налази,
  • у коју приватну предшколску установу, према објављеним капацитетима, жели да упише дете (наводе се две приватне предшколске установе у случају да не буде расположивих капацитета за прву одабрану приватну предшколску установу, с обзиром на то да се признавање права врши по редоследу које дете има на Изводу из Листе чекања),
  • потврду установе да је/су родитељ/и здравствени радник/ци, запослен/и у здравственој установи (за родитеља/е здравственог/е радника/е)

Напомена: Расположиви капацитети приватних предшколских установa са условима, објавиће се истовремено са овим позивом на званичној интернет страници града Крагујевца:
www.kragujevac.rs/портал Е- услуге/Конкурси и огласи/Јавни позиви

Додатне информације и појашњења могу се добити на телефон 034/302 288.

НАЧЕЛНИК
Никола Рибарић