Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

1).Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3, који је израдио биро за геодетске и инжењерске делатности “ВИЗУРА ИНГ“ Крагујевац, подносиоца захтева SITY ESCAPE д.о.о Крагујевац, организује се у трајању од седам дана у периоду од 08.03.2021. године закључно са 15.03.2021. године у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат).

2).Урбанистичког пројекта Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта на КП бр. 2823 КО Крагујевац 3

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4, који је израдио биро за геодетске и инжењерске делатности “ВИЗУРА ИНГ“ Крагујевац, подносиоца захтева ВАСИЛИЋ д.о.о Крагујевац, организује се у трајању од седам дана у периоду од 08.03.2021. године закључно са 15.03.2021. године у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријату за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељењу за урбанизам и стамбене послове (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат), Трг Слободе 3., 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11 – 14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Бојана Дивац, тел. 034 306 229.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs