Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

1. Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено – пословног комплекса „ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА“ на кп. бр. 5344/4 КО Крагујевац 3

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбено – пословне зграде ламеле 4 у оквиру стамбено – пословног комплекса „ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА“ на кп. бр.5344/4 КО Крагујевац 3, који је израдио архитектонски биро CAD ART Параћин, подносиоца ПАНОРАМА ЕРДОГЛИЈА д.о.о Крагујевац, организује се у трајању од седам дана у периоду од 04.08.2021. године закључно са 11.08.2021. године у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат).

2. Урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта за прераду меса на кп.бр. 11965 КО Крагујевац 3

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта за прераду меса на кп.бр. 11965 КО Крагујевац 3, који је израдио Студио за пројектовање „Звонко Михић пр.“ Крагујевац, подносиоца захтева Момчила Радосављевића из Крагујевца, организује се у трајању од седам дана у периоду од 04.08.2021. године закључно са 11.08.2021. године у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријату за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељењу за урбанизам и стамбене послове (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат), Трг Слободе 3., 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11 – 14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs

Icon

Оглас 28.07.2021
295.98 KB 13 преузимања