Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  1. Урбанистичког пројекта за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3, у улици Луја Пастера бр.10 у Крагујевцу
    Урбанистичког пројекта за кп.бр. 3610/1, КО Крагујевац 2

Jaвна презентација

  1. Урбанистичког пројекта за изградњу угаоне стамбено пословне зграде кп.бр. 3508/1 КО Крагујевац 3, у улици Луја Пастера бр.10 у Крагујевцу
  2. Урбанистичког пројекта за кп.бр.3610/1, КО Крагујевац 2

организује се у трајању од седам дана у периоду од 09.07.2021. године закључно са 16.07.2020.године у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, (зграда Града Крагујевца V спрат).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријату за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељењу за урбанизам и стамбене послове (зграда Града Крагујевца V спрат), Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени урбанистички пројекат биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Бојана Дивац, тел. 034 306 229.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs