Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима расписала је трећи Јавни позив за подношење Захтева за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2020/21. годину деце која се налазе на Изводу из листе чекања са 61.9999 бодова закључно са 61.0000.

Позивају се родитељи, старатељи, усвојитељи или хранитељи деце која испуњавају услове да Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима поднесу Захтев за признавање права на накнаду дела трошкова. Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs или узети лично, а предаје непосредно Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима у Крагујевцу, Улица Цара Лазара 15, у периоду од 26. октобра закључно са 20. новембром 2020. године, у времену од 9,00 – 14,00 сати.

Уциљу заштите грађана и спречавања могућности ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима обавештава родитеље  да Захтеве могу поднети електронским путем на mail адресу prijemdece@gmail.com

Oбразац Захтева можете преузети на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Уколико родитељи не могу да преузму образац захтева са сајта града, могу да упуте захтев путем мејла prijemdece@gmail.com да им се достави образац на њихову мејл адресу.

Пре попуњавања обрасца Захтева, обавезно прегледати расположиве капацитете приватних предшколских установа у погледу година старости детета и обавезно назначити уколико дете већ иде у неки од вртића на привикавање.

Уколико је родитељ здравствени радник уз захтев се доставља и скенирана потврда здравствене установе у којој је родитељ запослен.