Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу чл. 18. став 1. и 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 4-6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије”, број 16/16 и 8/17), члана 87. и 95 – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије”, број 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) и Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Крагујевца у 2021. години број 642-3/21-XXV од 19. јануара 2021. године, дана 25. јануара 2021. године, упућује, односно расписује и објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања
на територији града Крагујевца у 2021. години

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Крагујевца у 2021. години (у даљем тексту: Конкурс) је суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Крагујевца (у даљем тексту: Град) у 2021. години и то:

– производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Града; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Града за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације и

– oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања

са приоритетним темама (областима) и то:

1. медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе;
2. медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији Града;
3. медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних и научних институција Града;
4. медијски садржаји у области културе и очувања културног наслеђа Града;
5. медијски садржаји намењени младима, који промовишу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и значај спорта на територији Града;
6. медијски документарно–образовни садржаји у домену људских права и слобода – право на рад (програмски садржаји о родној равноправности, запошљавању, старим занатима, траженим образовним профилима, иновацијама и програмима у области запошљавања);
7. специјализовани медијски садржаји едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији сеоског подручја Града;
8. специјализовани медијски садржаји едукативног типа из области борбе против корупције, као и истраживачки медијски програми у области борбе против корупције;
9. медијски садржаји који омогућавају остваривање права припадника националних мањина који живе на територији Града на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета;
10. медијски садржаји који доприносе заштити интереса особа са инвалидитетом на територији Града и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања;
11. медијски садржаји посвећени енергетици, комуналним темама, као и промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији Града;
12. медијски садржаји из области заштите животне средине (едукативни програми, промоција и заштита природних ресурса Крагујевца и околине);
13. информативно–образовни медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији Града;
14. медијски садржаји из области унапређења положаја и равноправности одређених друштвених група на територији град Града: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд;
15. медијски садржаји из области унапређења медијске писмености на територији Града;
16. медијски садржаји посвећени подизању свести о здравственој култури, односно превенцији.

II СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ

Средства планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2021. годину у висини од 10.000.000,00 динара (”Службени лист града Крагујевца”, број 38/20), распоређена су Програмом распореда средстава за финансирање развоја јавног информисања у граду Крагујевцу у 2021. години (”Службени лист града Крагујевца”, број 40/20) и Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Крагујевца у 2021. години број 642-3/21-XXV од 19. јануара 2021. године (даљем тексту: Одлука) на: средства у висини од 9.500.000,00 динара за расподелу јавним Конкусом и средства у висини од 500,000,00 динара за појединачна давања.

Овај Јавни позив, односно Конкурс се, у складу са Законом, Правилником и Одлуком, расписује за расподелу средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града у 2021. години у висини од 9.500.000,00 динара и то за:

• суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања – износ од 9.000.000,00 динара (што износи 94,74% укупних средстава опредљених за суфинансирање пројеката по Конкурсу) и

• суфинансирање oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања – износ од 500.000,00 динара (што износи 5,26% укупних средстава опредљених за суфинансирање пројеката по Конкурсу).

Најмањи износ средстава који се по овом Конурсу, може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ 4.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник Конкурса који је у 2021. години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта, само још једном у 2021. години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Наведена средства се расподељују по основу овог Конкурса, а додељују се у складу са правилима о додели државне помоћи и заштити конкуренције.

Одобрена средства по овом Конкурсу исплатиће се у 2021. години.

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Kонкурсу има:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и

3. правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања (носиоци пројеката могу бити: издавачи медија, професионална новинарска удружења, новинарске школе, стручне агенције у области новинарства и невладине организације које се баве медијском проблематиком).

Медиј из тачке 1. и 2. овог поглавља, мора бити уписан у Регистар медија Агенцијe за привредне регистре.

Медиј из тачке 1. и 2. овог поглавља, мора бити доступан на територији града Крагујевца.

Под медијем у смислу одредаба овог Конкурса сматрају се: дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио – програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), као и други медији који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

Пројекти oрганизовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области jавног информисања из поглавља I став 1. алинеја 2. овог позива морају бити организовани у складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 које су на снази у току реализације пројекта.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом, а издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од 3 (три) године.
Под пројектом у смислу одредаба овог Конкурса подразумева се заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом и чија реализација може да траје најдуже 3 године.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства из буџета Града, а нису у уговором прописаном року и форми, поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и за које се утврди да су средства ненаменски трошила.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац Пријаве пројекта који се објављује истовремено са овим јавним позивом (Образац 1 – Пријава и Табела буџета пројекта) преузима се са званичног сајта града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Пријава пројекта из става 1. овог поглавља, предаје се искључиво на прописном обрасцу (Образац 1 – Пријава и Табела буџета пројекта – делове образаца обавезно објединити) у 4 (четири) штампана примерка и 1 (један) на ЦД-у.

Учесник Конкурса уз пријаву обавезно доставља и оригинале или оверене копије следећих докумената у 1 (једном) примерку и то:

1. акт о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;
2. решење о регистрацији медија у Регистру медија који води Агенција за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (неће се узимати у обзир решења о регистрацији из Регистра јавних гласила);
3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
4. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
5. оверена изjава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
6. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу;
7. потписана изјава учесника конкурса да ли је за пројекат са којим конкурише већ остварио неки облик суфинансирања од стране других субјеката и у којој висини, са фотокопијом документа о суфинансирању,
8. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
9. доказ о активностима медија у последњих годину дана (копија нпр. прве стране штампаних издања медија, информације о поизведеним и емитованим медијским садржајима, информације о организованим стручним скуповима и сл.),
10. изјава да је медиј који ће емитовати/приказати/објавити садржај на који се пројекат односи доступан на територији Града.

Документација из тач. 3. 5. 8. и 10. није потребна у случају конкурисања са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се у складу са Одлуком, оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог поглавља у складу са Одлуком, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:
– остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривања намене конкурса;
– усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
– мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
– степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:
– степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
– неопходних ресурса за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог поглавља, у складу са Одлуком, посебно се оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,
2. доказ о томе да су, након изрицања казни или мера, предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Поред наведених критеријума, у складу са Одлуком, пројекат ће се вредновати и на основу следећих ближих критеријума:

1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Града, односно да се ради о пројекту који тематски обрађује град Крагујевац (градско и сеоско подручје), догађаје, личности, сервисне информације и др. везане за Град (приоритетне теме);
2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
3. актуелност теме;
4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд;
6. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу и промоцији медијског и новинарског професионализма, новинарске аутономије и саморегулације;
7. мера у којој предложени пројекат доприноси јачању стручних капацитета медијских посленика (новинара, менаџера, истраживача, стручњака из области медијског права и сл.);
8. мера у којој предложени пројекат доприноси упознавању јавности са развојем и новим достигнућима у медијском сектору и
9. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС

Позивају се:

– новинарска и медијска удружења, регистрована најмање 3 (три) године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања поднетих на Конкурс (у даљем тексту: Комисија) као и
– медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Комисије,

да писаним путем предложе чланове Комисије.

Уз предлог за именовање члана Комисије, предлагач из става 1. овог поглавља, обавезно доставља:

– биографију предложеног лица, као и
– доказ да предложено лице није у сукобу интереса, нити обавља јавну функцију у складу са правилима за борбу против корупције,
– а новинарска и медијска удружења и доказ о регистрацији.

Предлог/зи за чланове Комисије са наведеном документацијом, до прописаног рока, достављају се:

– непосредно, радним данима у времену од 09,00 до 15,00 часова или
– путем поште

све на адресу:

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима,
улица Цара Лазара број 15, 34000 Крагујевац,

са назнаком:

”Предлог за именовање члана Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања поднетих на Конкурс”

”НЕ ОТВАРАЈ – ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА”

На полеђини коверте обавезно назначити предлагача.

Предлози се достављају у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет страници Града www.kragujevac.rs. и дневном листу ”Вечерње новости” (објавиће се 25. јануара 2021. године) закључно са даном 15. фебруаром 2021. године.

Предлози који буду достављени по протеку наведеног рока неће бити узети у разматрање приликом именовања чланова Комисије.

VII РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 30 дана од дана обjављивања на званичном сајту града Крагујевца www.kragujevac.rs. и у дневном листу „Вечерње новости“ (објавиће се 25. јануара 2021. године) односно закључно са даном 24. фебруаром 2021. године.

Начелник Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, односно градске управе надлежне за област информисања (у даљем тексту: надлежна градска управа) ће најкасније до 22. фебруара 2021. године донети решење о именовању Комисије које се објављује на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса (најкасније до 25. маја 2021. године).

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта (изузев учесника чији пројекат траје дуже од 1 године).

VIII ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Одлуку о додели средстава у форми решења, на предлог Комисије (са образложењем), доноси начелник надлежне градске управе, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Комисија је обавезна да утврди предлог о расподели средстава са образложењем и достави га начелнику надлежне градске управе у року не дужем од 60 дана од дана закључења Конкурса.

Решење из става 1. овог поглавља објављује се на званичној интернет презентацији Града www.kragujevac.rs, а сваком учеснику Конкурса доставља електронским путем на mail адресу коју учесник наведе у пријави на Конкурс.

Уколико је Решењем из става 1. овог поглавља, одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, учесником конкурса (корисник средстава) дужан је да достави ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је Решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

Уколико учесник Конкурса (корисник средстава) не прихвати да ревидира буџет у складу са одобреним средствима, у року одређеном позивом за ревидирање буџета, сматраће се да је одустао од средстава која су му додељена.

На основу Решења из става 1. овог поглавља са учесником конкурса коме су средстава одобрена се, у року од 15 дана од дана објављивања Решења, закључује уговор о суфинансирању пројекта.

Одобрени износ средстава за суфинансирање пројекта преноси се на основу закљученог Уговора на наменски рачун учесника конкурса отворен код Управе за трезор у складу са прописима у којима се уређује пренос средстава из буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе, а по поднетом захтеву и у складу са расположивим буџетским средствима.

Уколико се учесник Конкурса коме су одобрена средства не одазове на писани позив (достављен електронским путем) за закључење уговора или уколико не потпише и достави надлежној градској управи уговор, у року од 5 (пет) дана од дана достављања од стране Града – градске управе потписаног уговора, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

Одобрена средства морају бити утрошена наменски, у складу са одобреним буџетом и то до 31. децембра 2021. године (за пројекте који се реализују само у 2021. години), а корисник средстава је дужан да надлежној градској управи достави извештај о реализацији пројекта, материјални доказ о реализацији и дистрибуцији, односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у року прописаном уговором.

Извештај о реализацији пројекта и наменском трошењу средстава подноси се на Обрасцу 2 (наративни и финансијски део) који се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Уз наративни извештај достављају се и емитовани прилози у електронском облику, односно исечци из новина, публикација, копије садржаја портала, позив за учешће на стручним, научним и пригодним скуповима, снимак или фотографије са одржаног/их скупова и сл. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства дужан је да достави извештај о емитованим прилозима, емисијама, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовимана сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације: назив прилога/текста,тему прилога/текста, учеснике прилога, емисије у којима је прилог емитован/рубрике у новини у којој је текст објављен, време емитовања, односно објављивања.

IX ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив, Образац за пријаву (Образац 1 – Пријава и Табела буџета пројекта) и Образац извештаја (Образац 2 – наративни и финансијски део) обjавиће се на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs, где ће бити видљиви и доступни током трајања Конкурса.

Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се на Обрасцу пријаве (Образац 1 – Пријава и Табела буџета пројекта), који је саставни део конкурсне документације, и достављају у затвореној коверти и то:

– непосредно радним данима од 09,00 до 15,00 часова или
– путем поште

све на адресу:

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима,
улица Цара Лазара број 15, 34000 Крагујевац,
са назнаком:

”Пријава на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Крагујевца у 2021. години”

„НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“

На полеђини коверте обавезно назначити предлагача (тачан назив и адреса).

Пријаве које стигну ван прописаног рока, или уз које не буде поднет ни један тражени документ (изузев Обрасца пријаве) или које буду поднете на погрешном обрасцу или не буду допуњене у накнадно прописаном року, Комисија неће разматрати.

Конкурсни материјал (пријава, документација и др.) се не враћају учеснику Конкурса.

Стручна служба ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина, прибавља мишљење одговарајућег националног савета националне мањине на пријављени/е пројекат/е који се односе на националне мањине. Мишљење националног савета националне мањине, које стигне у року одређеном захтевом за давање мишљења, стручна служба уз пројекат доставља Комисији. Чланови Комисије у обавези су да уз пуно уважавање, размотре мишљење националног савета националне мањине.

Стручна служба и Комисија имају право достављања захтева предлагачима (чланова Комисије/пројеката) за додатна појашњења у вези достављених предлога.

На званичној интернет презентацији Града www.kragujevac.rs објављују се и:

– предлог Комисије о расподели средстава,
– информација за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да у року од 5 (пет) дана од дана објављивања информације доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, или обавештење да одустају од средстава која су им додељена.

Средства која буду одобрена по овом Конкурсу, за пројекте који трају дуже од годину дана, исплаћују се у 2021. години, с тим што је учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана, у обавези да надлежној градској управи достави наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја сваке године у којој се пројекат реализује.

Уколико пројекти или одређени број пројеката по процени Комисије нису у складу са циљевима и критеријумима Конкурса, односно уколико по предлогу Комисије не буду расподељена сва средства по овом Конкурсу начелник надлежне градске управе може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске године.

Додатне информације по овом јавном позиву, односно Конкурсу се могу добити радним данима у времену од 09,00 – 15,00 сати, у надлежној градској управи – Одељењу за културу, информисање, спорт и омладину и то:

– на телефон 034/ 330 277 и 034 /302 288
– на mail адресу medijikonkurs@kg.org.rs

НАЧЕЛНИК,
Никола Рибарић

Icon

МАТЕРЈАЛ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања 2021. години
565.83 KB 6 датотека(е) 394 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
REŠENjE o izmeni imenovanja članova Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja za 2021.pdfПреузми
REŠENjE o imenovanju članova Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2021.pdfПреузми
ODLUKA o raspisivanju javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2021. godini.pdfПреузми
OBRAZAC PRIJAVE 1 Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja.docПреузми
OBRAZAC PRIJAVE 1 Budžet projekta.xlsПреузми
OBRAZAC 2 NARATIVNI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJ.docПреузми