Градско веће на основу Закључка бр. 6-4/21-V од 10. децембра 2021. године, објављује

Јавни позив
за учешће у Јавној расправи о Нацрту Плана развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025. године

– Предмет јавне расправе је нацрт Плана развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025. године;

– План развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025. године обухвата план развоја културе града Крагујевца и преглед и анализу постојећег стања;

– за потребе израде Нацрта Плана развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025. године, Градско веће је, Решењем број:112-1825/20-V, од 01. децембра 2020. године и Решењем број: 112-99/21-V од 19.фебруара 2021.године, образовало Радни тим за израду Плана развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025. године у чијем саставу су поред представника релевантних Установа културе и представници науке, уметности и медија.

Јавна расправа одржаће се по утврђеном програму:

– Јавна расправа о Нацрту Плана развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025.године ће трајати у периоду од 10. децембра до 19. децембра 2021. године;

– отворени састанак ће се одржати 17. децембра 2021. године у периоду од 10 до 11 часова у сали 105 зграде Управе града, Трг слободе бр.3;

– дана 20. децембра одржаће се јавна расправа у периоду од 10 до 11 часова у сали 105 зграде Управе града, Трг слободе бр.3;

– грађани могу доставити предлоге, сугестије и коментаре у писаном облику на адресу Градска управа за друштвене делатности, Секретаријат за друштвене делатности, Одељење за културу, Цара Лазара број: 15, 34000 Крагујевац и у електронском облику на следећу e-mail aдресу: kultura.kg1@gmail.com

Доношењем Плана развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025. године унапредиће се област културе у граду Крагујевцу заједничким залагањем и креирањем програма који ће обезбедити потребне ресурсе и осавременити пружаоце услуга у области културе.

Саставни део овог Јавног позива је нацрт Плана развоја културе града Крагујевца за период 2021-2025. године, који ће бити објављен на званичној интернет презентацији града Крагујевца: https://www.kragujevac.rs/ у рубрици: ”Јавне расправе”.

Извештај о спровденој јавној расправи биће објављен на веб презентацији Града.