Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, на основу члана 51б. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-1717/19-I-01 од 10.12.2019. године, оглашава

Јавни увид

у Нацрт ”Измене и допуне дела Плана генералне регулације Насеља Белошевац и Ждраљица – Угао улица Марије Кири и Миливоја Банковића Сићка”

Јавни увид нацрта измене и допуне дела плана обавиће се у периоду од 20.12.2019. године, закључно са 06.01.2020. године, у просторијама града Крагујевца, Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, V спрат.

У току излагања нацрта измене и допуне дела плана на јавни увид организоваће се јавна презентација и то:

  • дана 24. децембра 2019. године (уторак) у времену од 12 до 15 сати у просторијама Месне заједнице ”Белошевац”, ул. 9. маја бр. 80.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени нацрт, стручна служба Одељења за просторно планирање и заштиту животне средине пружиће потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења планског документа радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (канцеларија 508) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 06.01.2020. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), 09.01.2020.године (четвртак) са почетком у 11 часова.

У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.