Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 ЈАВНИ УВИД

у

нацрт Плана детаљне регулације  

 ”Дела насеља Добре воде – Бубањ  – блок оивичен улицама

Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 17.6.2022. године, акључно са 18.7.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа уторком и четврткомн од 14,00 до 15,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима  даваће и главни урбаниста града Крагујевца,  радним данима од 14-15 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација изложеног нацрта:

У Месној заједници ”Први мај”, ул. Светозара Марковића бр. 91 дана 6.7.2022. (среда) од 13 до 15 часова,

 у ЈП ”Урбанизам” Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 23  дана 7.7.2022.  (четвртак) од 13 до 15 часова.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради органа Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за разво ји инвестиције, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са  18.7.2022. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради органа Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105). Термин одржавања седнице биће објављен после истека јавног увида,  на званичној интернет страници града Крагујевца. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Нацрт плана можете преузети на: