Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

 ЈАВНИ УВИД

у

нацрт Плана детаљне регулације ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза” у Крагујевцу

 

Јавни увид нацрта плана обавиће се у периоду од 25.03.2022. године, закључно са 25.04.2022. године, у згради органа Града Крагујевца, V спрат. Нацрт плана ће бити објављен и на интернет адреси Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план  биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа уторком и четврткомн од 13,00 до 15,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима даваће и Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца,  радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација изложеног нацрта у ЈП ”Урбанизам” Крагујевац,- ул. Краља Петра I бр. 23,  дана 05.04.2022.  (уторак) од 14 до 15 часова.

Примедбе на плански документ у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради органа Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за разво ји инвестиције, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 25.04.2022. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради органа Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 28.04.2022. године (четвртак) са почетком у 11.30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Нацрт плана детаљне регулације ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза” у Крагујевцу можете преузети на: