Наручилац: Градска управа за послове органа Града

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/16585