Наручилац : Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима

Линк на коме можете преузети документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/525