Наручилац: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима

Линк на коме можете преузети документацију : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/1666