Наручилац: Градска управа за заједничке послове

Линк на коме можете преузети конкурсну документацију:  https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/17129