Наручилац: Градска управа за финансије и јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке

Линк на коме может преузети конкурсну документацију: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/124304