Наручилац : Градска управа за развој

Конкурсну документацију можете преузети на линку : https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/2548