Рани јавни увид

3. 11. 2022.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Плана детаљне регулације „Зона становања Мали Багремар“

2022-11-03T10:44:46+01:003. нов 2022. @ 10:44|Категорије: Рани јавни увид|

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава...

14. 07. 2022.

Рани јавни увид у елаборат за израду ПДР – а ,,Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу”

2022-07-14T08:25:47+02:0014. јул 2022. @ 8:15|Категорије: Рани јавни увид|

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 14.7.2022. године закључно са 28.7.2022. године. Елаборат ће бити објављен на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs. Увид у изложени елаборат може се остварити и у згради Града Крагујевца, (V спрат).

24. 03. 2022.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у елаборате за израду ПДР ”Бешњаја” у Крагујевцу и ПДР ”Индустријске зоне Самар” у КО Корман

2022-03-24T09:56:07+01:0024. мар 2022. @ 9:47|Категорије: Рани јавни увид|

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 24.03.2022. године закључно са 7.04.2022. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Елаборати ће бити објављени и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs...

1. 12. 2021.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР – а “Парк језеро Бубањ”

2021-12-01T08:48:12+01:001. дец 2021. @ 8:48|Категорије: Рани јавни увид|

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 2.12.2021. године закључно са 16.12.2021. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити  на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

16. 11. 2021.

Елаборат за израду ПДР – а “Уређење водотока реке Лепенице низводно од моста за Илићево до границе територије града Крагујевца”

2021-11-16T11:37:09+01:0016. нов 2021. @ 11:37|Категорије: Рани јавни увид|

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 18. 11. 2021. године закључно са 2.12.2021. године. Увид у Елаборат може се остварити  на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

9. 09. 2021.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР Дела насеља Добре воде – Бубањ блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара и Епископа Саве

2021-09-09T09:05:58+02:009. сеп 2021. @ 9:05|Категорије: Рани јавни увид|

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава...

17. 06. 2021.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Измене и допуне ПДР Радна зона Собовица – Лужнице”

2021-06-17T11:11:49+02:0017. јун 2021. @ 9:48|Категорије: Рани јавни увид|

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 17. јуна 2021. године закључно са 01. јулом 2021. године, у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

22. 04. 2021.

ПГР ”Насеља Мале пчелице – 2. део”, ПДР “За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – Страгари – Котража”, ПДР ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза”

2021-04-23T09:26:05+02:0022. апр 2021. @ 13:34|Категорије: Рани јавни увид|

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 22. априла 2021. године закључно са 06. мајем  2021. године, у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборате може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

9. 04. 2021.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР- а ”Витлиште” у Крагујевцу

2021-04-12T08:34:49+02:009. апр 2021. @ 9:19|Категорије: Рани јавни увид|

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 8. априла 2021. године закључно са 22. априлом 2021. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат).

Go to Top