Иван Марковић, дипломирани инжењер архитектуре (одговорни пројектант, извођач и урбаниста) рођен је 12.децембра 1977.године у Јагодини.

Завршио је Архитектонски факултет Универзитета у Београду, смер Урбана реконструкција, са оценом 10 на дипломском испиту на тему Реконструкција блока “Бранко Радичевић” са идејним архитектонским решењем Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу.

Радно искуство:
-“Vitta ambientis” Крагујевац
радио од маја 2005.године до децембра 2007.године на пословима пројектанта и сарадника, одговорног пројектанта, израда свих врста идејних пројеката индивидуалних објеката за становање, пројеката изведеног стања објеката, израда архитектонских детаља, израда шема столарије и браварије, самостална израда предмера и предрачуна за грађевинске и грађевинско занатске радове, послови вршења стручног техничког надзора.

-“Круг пројект” Крагујевац
радио од јануара 2008.године до маја 2011.године као директор ОР за пројектовање на руководећим пословима израде пројектантске, планско техничке документације и изградње, као и пословима одговорног пројектанта, израда свих врста главних пројеката стамбених, стамбено пословних вишепородичних као и осталих грађевинских објеката, пројеката изведеног стања, израда архитектонских детаља и партерних решења, израда урбанистичких планова, пројеката и решења стамбених блокова, вршење стручног техничког надзора грађевинских радова вишепородичних објеката.

-од децембра 2012.године до децембра 2016.године вршио је дужност заменика председника подсекције дипломираних инжењера архитектуре матичне секције пројектаната у Регионалном одбору подсекције за подручје регионалног центра Крагујевац Инжењерске коморе Србије.

-од децембра 2014.године до јула 2016.године вршио је дужност председника Надзорног Одбора ЈП”Дирекција за урбанизам Крагујевац” на коју је именован од стране Скупштине града Крагујевца.

-од јула 2016.године до новембра 2018.године вршио је дужност председника Надзорног Одбора ЈП” Дирекција за урбанизам” Крагујевац (од октобра 2016.године под називом ЈП” Урбанизам” Крагујевац) на коју је био поново именован од стране Скупштине града Крагујевца.

-ОДС “ЕПС Дистрибуција” доо Београд, Дистрибутивно подручје Крагујевац

од марта 2015.године је самостални стручни сарадник на пословима вршења стручног техничког надзора грађевинских радова на изградњи, санацији, реконструкцији и одржавању пословних и ЕЕ објеката као одговорни извођач радова у Сектору за планирање и инвестиције.

-од децембра 2016.године до септембра 2019.године вршио је дужност председника подсекције дипломираних инжењера архитектуре матичне секције пројектаната у Регионалном одбору подсекције за подручје регионалног центра Крагујевац Инжењерске коморе Србије.

-од новембра 2018.године до новембра 2020.године вршио је дужност председника Скупштине друштва ”Шумадија сајам” Крагујевац на коју је именован оба пута током поменутог периода од стране Скупштине града Крагујевца.

-од септембра 2019.године је председник Извршног одбора Матичне секције архитеката Регионалног центра Крагујевац Инжењерске коморе Србије.

Говори енглески језик.

Ожењен је и родитељ једног детета.

КОНТАКТ:
ivan.markovic@kg.org.rs