Седиште: улица Бранка Радиичевића број 9
34000 Крагујевац
Контакт: e – mail адреса: poresko@kg.org.rs
телефон – централа: +381 34 356 394

ВД Начелника Градске пореске управе  – Данијела Чомагић Поповић

Тел. +381 34 356-394 локал 114
е-mail: dcomagic@kg.org.rs

ВД Заменика Начелника Градске пореске управеСветлана Вујновић 

Тел. +381 34 356-394 локал 114
е-mail: svetlanavujnovic@kg.org.rs

Градској пореској управи обраћају се непосредно, писаним или телефонским путем заинтересовани грађани, предузетници и правна лица тражећи помоћ и информације везано за решавање питања која су у њеној надлежности. Градска пореска управа, у роковима прописаним законом, решава о правима, обавезама и интересима грађана у управном поступку, разматра представке, петиције и предлоге грађана које се односе на рад Градске управе и у поступању предузима одговарајуће мере из своје надлежности и о томе обавештава грађане.

У Градској пореској управи, обављају се послови: 

 • утврђивања, контроле и наплате пореза и споредних пореских давања у складу са законом, применом одредаба закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација,
 • утврђивања, контроле и наплате локалних комуналних такси, посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, боравишне таксе, накнаде за коришћење јавних површина,
 • вођења регистра пореских обвезника Града на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • утврђивања пореза решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • обављања пореске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе у складу са законом,
 • редовне и принудне наплате пореза и споредних пореских давања у складу са законом,
 • примене јединственог информационог система за порезе,
 • вођења пореског књиговодства и пореског рачуноводства у надлежности Управе у складу са законом и подзаконским прописима,
 • пружања стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза,
 • достављања, по службеној дужности, Пореској управи Министарства финансија доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та Пореска управа Миистарства финансија,
 • издавања уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • прикупљања података који утичу на тржишну вредност непокретности за потребе анализе документације у вези са непокретностима, увида на лицу места и процене тржишне вредности непокретности у циљу сачињавања извештаја о утврђивању тржишне вредности непокретности са описом непокретности и методологијом процене,
 • припреме аката којим се утврђује порез на имовину,
 • издавања прекршајног налога, односно подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду у вези са порезима које Управа утврђује, наплаћује и контролише у складу са законом и посебним прописима,
 • процене тржишне вредности непокретности, на основу овлашћења прописаних законом којим се уређује јавна својина, за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини Града, изузев процене тржишних вредности које по закону или посебном пропису обаља други орган,
 • пореске контроле, – који се односе на израду и доношење финансијског плана и плана јавних набавки Управе у сарадњи са управом надлежном за послове финансије и јавних набавки,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему, – израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима. Захтеви за Градску пореску управу предају се у пријeмној канцеларији у улици Бранка Радичевића број 9, у приземљу.

У Градској пореској управи, као посебне организационе јединице, образовани су Секретаријат за пореску администрацију и Одељење за опште послове.

1. Секретаријат за пореску администрацију
Секретар Секретаријата Љиљана Јевтић +381 34 356- 394 локал 113
е-mail: ljiljajevtic@kg.org.rs

1.1. Одељење за утврђивање и евиденцију јавних прихода
Начелник Одељења Гордана Јовановић +381 34 356-394 локал 113
е-mail: gordanaj@kg.org.rs

1.2. Одељење за пореску контролу
Начелник Одељења Ђорђе Пауновић +381 34 356-394 локал 107
е-mail: djordjepaun@kg.org.rs

  • Служба за процену тржишне вредности непокретности
   Шеф Службе Оливера Николић +381 34 356-394 локал 112
   е-mail: onikolic@kg.org.rs

1.3. Одељење за пореско рачуноводство
Начелник Одељења Зорица Милићевић +381 34 356-394 локал 115
е-mail: zmilicevic@kg.org.rs

1.4. Одељење за редовну наплату јавних прихода
Начелник Одељења Ивана Гобељић +381 34 356-394 локал 123
е-mail: ivanagob@kg.org.rs

  • Служба за редовну наплату јавних прихода за правна лица
   Шеф Службе Ана Савић +381 34 356-394 локал 102
   е-mail: asavic@kg.org.rs

1.5. Одељења за принудну наплату јавних прихода
Начелник Одељења Милица Маринковић +381 34 356-394 локал 103
е-mail: milicamarinkovic@kg.org

2. Одељење за опште послове
Начелник Одељења Весна Стевановић +381 34 356-394 локал 105
е-mail: vesnastevanovic@kg.org.rs

Документа за преузимање

Наслов
Сагласност на годишњи Извештај о раду Градске пореске управе за 2021.годину
1 датотека(е) 13 Преузимања
22. марта 2022.
РЕШЕЊЕ о одређивању лица за заштиту података о личности у Градској пореској управи
1 датотека(е) 24 Преузимања
16. новембра 2021.
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину
1 датотека(е) 647 Преузимања
17. новембра 2021.
РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Градској пореској управи
1 датотека(е) 24 Преузимања
28. септембра 2021.
Списак овлашћених лица за вођење управног поступка и списак овлашћених лица за инспекцијску контролу у градској пореској управи
1 датотека(е) 55 Преузимања
7. септембра 2021.
Решење о одређивању лица за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској пореској управи
1 датотека(е) 37 Преузимања
7. септембра 2021.
Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу 2022
1 датотека(е) 403 Преузимања
16. марта 2022.
Образац захтева за плаћање дугованог пореза на рате правна лица и предузетнике 2021
1 датотека(е) 70 Преузимања
8. јула 2021.
Пореска пријава за истицање фирме на пословном простору 2021
1 датотека(е) 52 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за одлагање дуга ФИЗИЧКА ЛИЦА 2021
1 датотека(е) 46 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за ПОВРАЋАЈ јавних прихода 2021
1 датотека(е) 50 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за ПРЕКЊИЖАВАЊЕ јавних прихода 2021
1 датотека(е) 102 Преузимања
8. јула 2021.
Захтев за издавање ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА 2022 правном лицу
1 датотека(е) 306 Преузимања
23. марта 2022.
Упутство за процену вредности непокретности у циљу прибављања у јавну својину
1 датотека(е) 102 Преузимања
25. марта 2021.
ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ОДНОСНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 198 Преузимања
5. јануара 2021.
Пореска пријава ѕа утврђивање пореза на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-2 2021
1 датотека(е) 445 Преузимања
5. јануара 2021.
Пореска пријава o утврђеном порезu на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-1 2021
1 датотека(е) 211 Преузимања
5. јануара 2021.
Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину
1 датотека(е) 2852 Преузимања
22. фебруара 2021.
Одлука о висини стопе пореза на имовину 2021.године
1 датотека(е) 506 Преузимања
22. фебруара 2021.
ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОДНОСИ ОРГАНУ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1 датотека(е) 339 Преузимања
21. јула 2020.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину ОБРАЗАЦ ППИ-2 2020
1 датотека(е) 421 Преузимања
10. јула 2020.
Захтев за издавање пореског уверења ПРАВНОМ ЛИЦУ 2020
1 датотека(е) 272 Преузимања
9. јула 2020.
Захтев за ПРЕКЊИЖАВАЊЕ јавних прихода 2020
1 датотека(е) 303 Преузимања
10. јула 2020.
Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза ФИЗИЧКА ЛИЦА 2020
1 датотека(е) 121 Преузимања
9. јула 2020.
ОБРАЗАЦ захтева за ПОВРАЋАЈ јавних прихода 2020
1 датотека(е) 158 Преузимања
10. јула 2020.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 2020
1 датотека(е) 449 Преузимања
10. јула 2020.
Образац захтева за плаћање дугованог пореза на рате правна лица и предузетници 2020
1 датотека(е) 144 Преузимања
9. јула 2020.
Решење о одређивању лица за заштиту података личности у Градској пореској управи
1 датотека(е) 175 Преузимања
27. новембра 2019.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 624 Преузимања
12. новембра 2019.
Образац Захтева за одлагање плаћања дугованог пореза на рате за правна лица и предузетнике
1 датотека(е) 273 Преузимања
20. септембра 2019.
Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине града Крагујевца
1 датотека(е) 550 Преузимања
2. априла 2019.
Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру (забавне игре)
1 датотека(е) 247 Преузимања
22. фебруара 2019.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019.годину градске пореске управе
1 датотека(е) 181 Преузимања
12. фебруара 2019.
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину
1 датотека(е) 167 Преузимања
12. фебруара 2019.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (Нов образац ППИ-2,који се подноси почев од 01.01.2019.г)
1 датотека(е) 2095 Преузимања
14. јануара 2019.
Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину (Нов образац ППИ-1, који се подноси почев од 01.01.2019.г)
1 датотека(е) 896 Преузимања
14. јануара 2019.
Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
1 датотека(е) 370 Преузимања
14. јануара 2019.
Одлука о допуни одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 943 Преузимања
21. децембра 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину
1 датотека(е) 1993 Преузимања
21. децембра 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији Града Крагујевца
1 датотека(е) 205 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 346 Преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА – ПРАВНОМ ЛИЦУ
1 датотека(е) 968 Преузимања
28. августа 2018.
Правилник о обрасцима пореских пријава
1 датотека(е) 158 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 391 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.2
1 датотека(е) 132 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 131 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 151 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ – ВОДИЧ КРОЗ ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА ГРАЂАНЕ
1 датотека(е) 318 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ (образац ППИ-1)
1 датотека(е) 133 Преузимања
28. августа 2018.
План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и наплату за 2018.годину
1 датотека(е) 139 Преузимања
28. августа 2018.
Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину
1 датотека(е) 142 Преузимања
28. августа 2018.
Образац захтева за одлагање плаћања дугованог пореза на рате за физичка лица
1 датотека(е) 576 Преузимања
20. септембра 2019.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
1 датотека(е) 1272 Преузимања
28. августа 2018.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА
1 датотека(е) 272 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину
1 датотека(е) 126 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 237 Преузимања
28. августа 2018.
Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање плаћања дугованог пореза
1 датотека(е) 155 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 268 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
1 датотека(е) 553 Преузимања
28. августа 2018.
ПОРЕСКА ПРИЈАВА – за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта
1 датотека(е) 177 Преузимања
28. августа 2018.
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији града Крагујевца
1 датотека(е) 111 Преузимања
28. августа 2018.
Локални јавни приходи које администрира ГПУ
1 датотека(е) 127 Преузимања
28. августа 2018.
ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
1 датотека(е) 211 Преузимања
28. августа 2018.
Контролна листа бр.1
1 датотека(е) 142 Преузимања
28. августа 2018.