НАЧЕЛНИК НИКОЛА РИБАРИЋ, дипломирани правник

Трг слободе бр.3. III спрат, канцеларија бр.302
34000 Крагујевац
E-mail: ribaricn@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-154

ЗАМЕНИК ГОРДАНА МАРКОВИЋ, дипломирани физичар

Трг слободе бр.3. II спрат, канцеларија бр.209
34000 Крагујевац
E-mail: gmarkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-112

Координатор за унапређење рада Градске управе за друштвене делатности и односе са грађанима 

Весна Станишић
Цара Лазара   II спратканцеларија бр.10
34000 Крагујевац
E-mail: vstanisic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-278

У Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, формирају се следеће основне организационе јединице са унутрашњим организационим јединицама: 

 1. Секретаријат за привреду и друштвене делатности 

Тамара Јовановићсекретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.302
34000 Крагујевац
E-mail: tjovanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-153 

1.1. Одељење за дечију заштиту  

Весна Димитријевићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: vesnadimitrijevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/205-731 

1.2. Одељење за социјалну заштиту 

Лела Петровићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: lpetrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-179 

1.2.1. Група  за  послове у области  борачко-инвалидске заштите 

Марија Величковићруководилац групе
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.308
34000 Крагујевац
E-mail: mvelickovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-160 

1.3. Одељење за здравствену заштиту 

Марија Ђорђевићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.217
34000 Крагујевац
E-mail: djmarija@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-270 

1.4. Одељење за подршку привреди  

Зоран Костадиновићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. IV спратканцеларија бр.406 A
34000 Крагујевац
E-mail: ykostadinovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-187 

1.5. Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине 

Драган маринковићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.326
34000 Крагујевац
E-mail: dmarinkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-178 

1.6. Одељење за образовање 

Љиљана Маринковићначелник Одељења
Цара Лазара   II спратканцеларија бр13
34000 Крагујевац
E-mail: ljiljanam@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

1.6.1. Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава 

1.7. Одељење за културу, информисање, спорт и омладину 

Љиљана Сарићначелник Одељења
Цара Лазара   II спратканцеларија бр.10
34000 Крагујевац
E-mail: ljsaric@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

1.7.1. Група за родну равноправност, људска и мањинска права 

Сандра Банковићруководилац групе
Цара Лазара   II спрат
34000 Крагујевац
E-mail: sbankovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

1.8. Одељење за сарадњу са цивилним сектором 

Александра  Младеновићначелник Одељења
Цара Лазара  2. спратканцеларија бр.6
34000 Крагујевац
E-mail: amladenovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

 1. Секретаријат заобједињену процедуру и стамбене послове   

Љиљана Секулићсекретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.507A
34000 Крагујевац
E-mail: ljsekulic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/306-227 

2.1.Одељење за обједињену процедуру 

Цветанка Калтакначелник Одељења
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.541
34000 Крагујевац
E-mail: ckaltak@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-267 

2.1.1. Група за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Милијана Петровићруководилац групе
Николе Пашића број 6 III спрат, канцеларија број 410
34000 Крагујевац
Контакт телефон: 0602340431
e-mail: milijana.petrovic@kg.org.rs

2.1.2. Служба за изградњу 

Мирјана Алемпијевићначелник службе
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.515
34000 Крагујевац
E-mail: malempijevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-236 

2.2.Одељење за урбанизам и стамбене послове  

Бојана Дивацначелник Одељења
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.508
34000 Крагујевац
E-mail: bdivac@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-229 

2.3.Одељење за озакањење 

Далиборка Мрдакначелник Одељења
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.508
34000 Крагујевац
E-mail: damrdak@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-229 

 1. Секретаријат за месну самоуправу и општу управу  

Горан Алексићсекретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: galeksic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-164 

3.1. Одељење за лични статус грађана 

Александар Каличанинначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: akalicanin@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-164 

3.2.Одељење за месну самоуправу  

Наташа Бугарчићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.302
34000 Крагујевац
E-mail: nbugarcic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-154 

3.3.Одељење правне помоћи  

Биљана Катушићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. I спратДом синдиката
34000 Крагујевац
E-mail: b.katusic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/366-238

I.

У Секретаријату за привреду и друштвене делатности обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на области: 

 • дечије, социјалне, борачко-инвалидске и здравствене заштите 
 • привреде, развоја пољопривреде, водопривреде и заштитр животне средине 
 • образовања, културе, информисања, спорта, омладинске политике, људских и мањинских права и сарадње са цивилним сектором

У оквиру Секретаријата за привреду и друштвене делатности, као унутрашње организационе јединице формирају се:  

 • Одељење за дечију заштиту  
 • Одељење за социјалну заштиту 

Група  за  послове у области  борачко-инвалидске заштите 

 • Одељење за здравствену заштиту 
 • Одељење за подршку привреди  
 • Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине 
 • Одељење за образовање 

– Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава 

 • Одељење за културу, информисање, спорт и омладину 

–  Група за родну равноправност, људска и мањинска права 

 • Одељење за сарадњу са цивилним сектором 

У Одељењу за дечију заштиту обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; признавањае права на родитељски додатакдечји додатакнакнаду трошкова боравка у предшколским установама за децу са сметњама у развоју и других права у складу са законом и одлукама органа Градаприпреме аката у области друштвене бриге о деци у циљу подршке породици са децом; анализу стања у области друштвене бриге о деци; сарадњу са надлежним институцијама у циљу унапређења друштвене бриге о деци; састављање месечних, кварталних и годишњих  извештаја о  признатим правима у области друштвене бриге о деци;  предлагањае и планирање мера за унапређење стања у области друштвене бриге о деци; припрему програма развоја у области унапређења положаја деце и младих и праћење њихове реализацијеприпремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области дечије заштите, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града.

У Одељењу за социјалну заштиту обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: планирање активности и доношење програма за унапређење социјалне заштите; признавање права појединим категоријама корисника по  основу Закона и одлука органа Града; сарадњеу, координирање и подстицај рада организација и удружења особа са инвалидитетом; праћење стања и потреба социјално угрожених лица, лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и предлагање мера у циљу њихове заштите; заштитуе избеглих, прогнаних и расељених лица; остваривање сарадње и координације у раду са Комесаријатом за избеглице и миграције РС и осталим установама у вези са прихватом, смештајем и збрињавањем избеглих, прогнаних и расељених лица; праћење реализације програма и пројеката којима се унапређује положај и врши интеграција избеглих, прогнаних и расељених лица; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области социјалне заштите, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града. 

У оквиру Одељења за социјалну заштиту образује се:
Група за  послове у области  борачко-инвалидске заштите у којој се обављају послови вођења управног поступка и признавање права у области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, заштите чланова породица чији се храниоци налазе на одслужењу војног рока и други послови у области борачко инвалидске заштите. 

 У Одељењу за здравствену заштиту се обављају послови: планирања активности за унапређење здравствене заштите; вршења оснивачких права над апотекарском установом; контроле Програма рада и развоја апотекарске установе и извештаја о раду; стварања услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите; стварања услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама на територији града Крагујевца; обезбеђивања рада мртвозорника; подршке омасовљавању добровољног давалаштва крви; координирања, подстицања, организације и усмеравања спровођења здравствене заштите; сарадње са институцијама, хуманитарним, стручним организацијама, савезима и приватним сектором у циљу развоја здравствене заштите; обавање стручних, оперативних и административних послова за потребе Савета за здравље и израде нацрта аката и извештаја за потребе Савета за здравље; обављања послова заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружања потребних савета и информација у вези са правима пацијената; доношења посебних програма здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за територију града Крагујевца, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; међусекторске сарадње, координације, подстицање, организације и усмеравање спровођења активности у областима јавног здравља; координације и сарадње са институтом за јавно здравље основаним за територију града Крагујевца на изради нацрта плана јавног здравља и програма јавног здравља, које спроводи институт, самостално или у сарадњи са другим учесницима у систему јавног здравља, учешће у спровођењу и праћење спровођења плана јавног здравља и програма јавног здравља које локална самоуправа доноси у сарадњи са институтом за јавно здравље, припрема извештаја о реализацији; организација и спровођење општих мера заштите од заразних болести; припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града и др. 

У Одељењу за подршку привреди обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике Града у области развоја привреде; старање о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду; израду стратешких развојних докумената, дугорочних и краткорочних програма и планова развоја привреде; сарадњу и комуникацију са републичким, регионалним и другим институцијама које се баве унапређењем привредног развоја; праћење пословања привреде и припрему извештаја о стању и кретању привредних активности на територији града; предлагање стимулативних мера за отварање нових МСП и подстицање предузетништва, у складу са законом и одлукама органа Града; учешће у изради и реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија; праћење пословања привредних субјеката чији је оснивач Град; старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине и уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката; уређивање територијалног размештаја за обављање одређених привредних делатности и друге услове за њихов рад и пословање; унапређења општих услова за развој туризма, обезбеђивање и праћење функционисања организација у области туризма чији је оснивач Град, категоризацију одређених туристичких објеката на територији града Крагујевца; утврђивање висине боравишне таксе и програма полагања стручног испита за туристичке водиче Града; рад Градског савета за запошљавање, Социјално–економског савета, Привредног савета и др.; сарадње са Националном службом за запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања; на уређивању услова и функционисања такси  превоза на територији града Крагујевца; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области подршке привреди, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града. 

У Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде; реализацију развојних програма и програма од интереса за град из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде; промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште;  израду програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта и давање у закуп пољопривредног земљишта; информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законом; пружање информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; израду стратешких и планских аката и програма развоја из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде;  праћење стања у области пољопривредног земљишта, коришћење и унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света, водопривреде и подручја са природним лековитим својствима; одређивање ерозивних подручја; старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; уређивање и утврђивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама; одређивање делова обала и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објектиконтинуираног праћења стања животне средине: праћење контроле квалитета ваздуха, површинских вода и изворске воде јавних чесама, као и загађености земљишта, мерења нивоа и заштите од буке и вибрација, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, радиоактивности, алергенополена и од опасних материјауспостављањa катастра загађивача; израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине као и акционих и санационих планова у области еколошког образовања, заштите и управљања јавним и заштићеним добрима, њиховим коришћењем и развојем, у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима Града; израду и реализацију стратешких докумената из области развоја и заштите животне средине; утврђивање мера и услова заштите од буке, вршење акустичког зонирања, одређивање мера забране и ограничења у складу са законом и израду стратешких карата буке из своје надлежности; заштиту биљног и животињског света, контролу њихових популација; доношење локалног плана управљања отпадом; издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града, вођење и чување евиденције о прикупљеном отпаду по издатим дозволама; утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења; оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину; утврђивање услова за рад нових и постојећих постројења и издавања, ревизије, продужења и престанак важности интегрисаних дозвола; заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, заштиту природе, очувања, коришћења и развоја природних добара посебне вредности; заштитеу од опасних и штетних материја, израду плана заштите од удеса, мера и поступака одговора за удес и санацију последица од удеса; проглашење стања угрожености и увођења посебних мера у случају прекорачења граничних вредности емисије загађујућих материја и непосредне опасности по животну средину и здравље становништва; утврђивању статуса и подручја угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја; утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине, праћењу и примене економских инструмената за финансирање заштите животне средине; планирање и координације едукативних активности у области заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне срединеподношење захтева за одређивање зона санитарне заштите, у складу са законом; издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач, односно даљи корисник, као и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, у складу са закономиздавање дозвола за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области подршке привреди, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града. 

У Одељењу за образовање обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: остваривање делатности предшколског васпитања и образовања; пружање поможи Комисији за спровођење јединственог конкурса за упис у предшколске установе чији је оснивач Град; признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама; обезбеђење средстава за остваривање васпитно образовне, превентивно здравствене и социјалне подршке предшколским установама кроз регресирање трошкова одмора и рекреације деце; праћења и обезбеђења функционисања јавних установа у области образовања у складу са законом (предшколске установе, основне и средње школе и друге)припремање аката за утврђивање мреже јавних предшколских установа и мреже јавних основних школа у складу са закономпраћење уписа деце у предшколску установу; праћење уписа деце у први разред основне школеобезбеђивање средстава за стручно усавршавање запослених у основним и средњим школамаобезбеђивање средстава за превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика основних школа и средњих школа; превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју; превоз пратилаца ученика са сметњама у развоју; превоз ученика на републичка и међународна такмичењаименовање сталних чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; обезбеђивање услова за рад јавних основних и средњих школа у складу са законома; сарадњу са институцијама у области образовања и васпитања; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области образовања, као и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

У оквиру Одељења за образовање образује се:
Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава у оквиру које се обављају послове везани за: учешће у припреми финансијских планова у оквиру раздела Управе; припрему програма расподеле средстава буџетских корисника у оквиру раздела Управе; контролу наменског трошења буџетских средстава установа у области образовања;  

У Одељењу за културу, информисање, спорт и омладину обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: оснивање, праћење и обезбеђивање функционисања установа ради обављања културне делатности, у складу са Законом;  стварања услова за рад и остваривања програма установа културе, од значаја за Град;  праћење и обезбеђење функционисања установа културе чији је оснивач Град; планирања, изградње, реконструкције и одржавање објеката установа културе у којима се остварују потребе културе у граду; подстицања развоја  културног и уметничког стваралаштва; признавање права на обавезно социјално и здравствено осигурање самосталних уметника; убезбеђивању услова за реализацију програма сталних манифестација од значаја за Град; обезбеђивања услова за аматерско културно и уметничко стваралаштво;  рада Комисије за подизање споменика на територији града Крагујевца; планирања развоја делатности културе и информисања; међународне сарадње у области културе; остваривања јавног интереса у области јавног информисања, као и доношења одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и јавног информисања; обезбеђивања средстава за задовољавање потреба у области културе и информисања;  припреме програма развоја у области спорта и праћење реализацијеобезбеђења учешћа у организовању школских такмичења;  обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентимаорганизацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Градобезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Градаподстицањае програма омладинских организација; обрађивања услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе)стварање услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе); обезбеђивање услова за побољшање и унапређење друштвеног положаја и животних прилика младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих; сарадња са организацијама и институцијама у области омладинске полититке; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области културе, информисања, спорта, омладине, родне равноправности и људских и мањинских права као и други послови у складу са законом и актима органа Града.

У оквиру Одељења за културу, информисање, спорт и омладину образује се:
Група за родну равноправност, људска и мањинска правау оквиру које се обављају послови везани за: област родне равноправности, људских и мањинскихправа и спровођења политике једнаких могућности; припрему стратегија, пројеката, програма, планова и других докумената у оквиру свог делокруга; статистике и евиденције у области родне равноправности, људских и мањинска праваспровођење постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним стратешким оквиром; организовање и спровођења посете ромским насељима на територији града; прикупљања и анализе података о социоекономским потребама локалне ромске заједнице као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и Ромкиња (демографски подаци, социјални статус, подаци везани за запошљавање,социјалну заштиту, и др.); праћењу остваривања акционог плана и одобрених пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкиња; сарадњи и комуникацијиса државним органима, институцијама, цивилним друштвом и другим релевантним субјектима; припремање информација и извештаја из области људских права; прикупљање информација за рад тела задуженог за родну равноправност, људска и мањинска права: друге послове у области родне равноправности, људских и мањинских права;  

У Одељењу за сарадњу са цивилним сектором обављају се стручни,  нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: спровођење процедура за расподелу средстава из буџета града Крагујевца за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у областима од јавног интереса која реализују удружења/организације на територији града Крагујевца; сарадњу са удружењима/организацијама у различитим областима друштвеног живота регистрованим на територији града Крагујевца, односно, који обављају делатност на територији грда Крагујевца; извештавање о ефектима програма/пројеката удружења/организација финансираних срествима буџета Града; контролу наменског трошења буџетских средстава за реализацију одобрених програма/пројеката удружења/организуација; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области сарадње са цивилним сектором као и други послови у складу са законом и актима органа Града.

II.

У Секретаријату за обједињену процедуру и стамбене послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за: 

 • Обједињену процедуру дефинисању прописима у области изградње објеката 
 • Урбанизам и стамбене послове 
 • Озакоњење

У оквиру Секретаријата за обједињену процедуру и стамбене послове, као унутрашње организационе јединице формирају се: 

 • Одељење за обједињену процедуру 

– Група за обрачун доприноса 

– Служба за изградњу 

 • Одељење за урбанизам и стамбене послове  
 • Одељење за озакањење

У Одељењу за обједињену процедуру обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни,оперативни, административно-технички и други послови везани за: спровођење обједињене процедуре у области: издавања локацијских услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења за изградњу објеката за коју није потребно одобрење, издавања употребне дозволе; пријаве почетка радова; пријаве завршетка; израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу;  прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара; прибављања услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;  прибављања исправа и других докумената, које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности;  обезбеђења прикључења објекта на инфраструктурну мрежу; постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене; издавање решења о одобрењу уклањања објекта, односно његовог дела, за који се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области обједињене процедуре и други послови у складу са законом и актима органа Града  

У оквиру Одељења за обједињену процедуру  образују се: 
Група за обрачун доприноса у оквиру које се обављају послови везани за обрачун и евиденцију доприноса за уређивање грашевинског земљишта. 

Служба за изградњу у оквиру које се обавњају послови везани за спровођење обједињене процедуре у области: издавања локацијских услова; измене локацијских услова; давања стручног мишљења о усклађености извода из пројекта за грађевинску дозволу са локацијским условима; давања стручног мишљења о усклађености техничке документације са планском документацијом приликом издавања решења о одобрењу за извођење радова на објекту за које се не издаје грађевинска дозвола, односно приликом издавања привремене грађевинске дозволе; давање стручног мишљења о усклађености техничке документације са планском документацијом и локацијским условима приликом издавања решења о измени грађевинске дозволе; давања стручног мишљења о усклађености изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом. 

У Одељењу за урбанизам и стамбене послове  обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: издавање информације о локацијииздавање услова за формирање грађевинске парцеле; издавање потврда и урбанистичко-техничких докуменатаспровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације; издавање уверења о посебном делу објекта за који је издата употребна дозвола; област становања и одржавања стамбених зграда; вођење регистра стамбених зграда; израду и реализацију стамбене стратегије; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области урбанизма и становања  и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

У Одељењу за озакоњење обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: утврђивање испуњености претходних услова за озакоњење објеката; прибављање доказа о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту; прибављање извештаја о затеченом стању објекта чији је саставни део и елаборат геодетских радова, односно прибављање другог документа који је прописан законом уместо елабората геодетских радова; проверавање усклађености садржине техничке документације достављене у раније вођеном поступку легализације објеката, садржину извештаја о затеченом стању објекта; утврђивање усклађености извештаја о затеченом стању објекта чији је саставни део и елаборат геодетских радова, односно другог документа који је прописан законом уместо елабората геодетских радова, са законом; прибављање доказа о плаћеној такси за озакоњење објекта; издавање решења о озакоњењу објекта; издавање потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области озакоњења  и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

III.

У Секретаријату за месну самоуправу и општу управу обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови везаних за: 

 • Лични статус грађана (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина) ажурирање јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца 
 • месну самоуправеспровођење избора, обављање појединих послова градских управа на територији Града (градске канцеларије) 
 • пружање правне помоћи грађанима у складу са законом

У оквиру Секретаријата за месну самоуправу и општу управу, као унутрашње организационе јединице формирају се: 

 • Одељење за лични статус грађана 
 • Одељење за месну самоуправу  
 • Одељење правне помоћи и 

У Одељењу за лични статус грађана обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: грађанска стања (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина); ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца и посебних бирачких спискова националних мањина; послове опште управе у вези спровођења избора, референдума и самодоприноса; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области личног статуса грађана, матичних подручја  и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

У Одељењу за месну самоуправу обављају се обављају се стручни,  нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: образовање, обезбеђење функционисања и рада различитих облика месне самоуправе; пружање помоћи органима за спровођења избора, референдума и самодоприноса на територији јединице месне самоуправе; учешће у припремању финансијских планова и планова јавних набавки; контрола наменског трошења средстава из буџета града; обављање појединих послова из надлежности градских управа (градске канцеларије); припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области месне самоуправе и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

 У Одељењу правне помоћи обављају се стручни, нормативноправни, административнотехнички и други послови везани за: пружање правне помоћи грађанима у складу са законом; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области пружања правне помоћи и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

Планови набавки МЗ

Име документа, величина, број преузимања
План јавних набавки МЗ Илићево
283.08 KB 40 Преузимања
6. јануара 2021.
План јавних набавки МЗ Рогојевац
194.33 KB 38 Преузимања
31. децембра 2020.
План јавних набавки МЗ Угљешница
256.36 KB 40 Преузимања
16. децембра 2020.
План јавних набавки МЗ Драча
279.09 KB 38 Преузимања
8. децембра 2020.
План јавних набавки МЗ Угљаревац
188.62 KB 37 Преузимања
30. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Пајазитово
160.18 KB 37 Преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Филип Кљајић
223.59 KB 41 Преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Букоровац
155.72 KB 38 Преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Вашариште
287.60 KB 44 Преузимања
16. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Маршић
267.40 KB 42 Преузимања
30. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Драгобраћа
301.59 KB 40 Преузимања
30. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Корман
184.45 KB 40 Преузимања
30. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Станово
86.87 KB 56 Преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Мале Пчелице
193.56 KB 49 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Лепеница
226.73 KB 48 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Корићани
329.15 KB 52 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Горње Јарушице
156.94 KB 50 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Десимировац
172.43 KB 48 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Доње Комарице
195.52 KB 48 Преузимања
16. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Доње Грбице
223.40 KB 46 Преузимања
16. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Вињиште
221.30 KB 46 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ 21.октобар
218.60 KB 46 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Багремар
267.59 KB 50 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Чумић
201.01 KB 50 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Грошница
479.45 KB 47 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Лужнице
166.05 KB 46 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Аеродром
78.33 KB 47 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Белошевац
193.26 KB 47 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Бубањ
231.76 KB 45 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Центар града
184.08 KB 51 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Денино брдо
174.96 KB 47 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Велико поље
204.06 KB 46 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Прекопеча
193.23 KB 46 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Петровац
250.48 KB 50 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Горња Сабанта
189.55 KB 48 Преузимања
16. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Палилула
271.42 KB 48 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Ердеч
294.38 KB 49 Преузимања
12. октобра 2020.