НАЧЕЛНИК НИКОЛА РИБАРИЋ, дипломирани правник

Трг слободе бр.3. III спрат, канцеларија бр.302
34000 Крагујевац
E-mail: ribaricn@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-154

ЗАМЕНИК ГОРДАНА МАРКОВИЋ, дипломирани физичар

Трг слободе бр.3. II спрат, канцеларија бр.209
34000 Крагујевац
E-mail: gmarkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-112

Координатор за унапређење рада Градске управе за друштвене делатности и односе са грађанима 

Весна Станишић
Цара Лазара   II спратканцеларија бр.10
34000 Крагујевац
E-mail: vstanisic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-278

У Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, формирају се следеће основне организационе јединице са унутрашњим организационим јединицама: 

 1. Секретаријат за привреду и друштвене делатности 

Тамара Јовановићсекретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.302
34000 Крагујевац
E-mail: tjovanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-153 

1.1. Одељење за дечију заштиту  

Весна Димитријевићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: vesnadimitrijevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/205-731 

1.2. Одељење за социјалну заштиту 

Лела Петровићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: lpetrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-179 

1.2.1. Група  за  послове у области  борачко-инвалидске заштите 

Марија Величковићруководилац групе
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.308
34000 Крагујевац
E-mail: mvelickovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-160 

1.3. Одељење за здравствену заштиту 

Марија Ђорђевићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.217
34000 Крагујевац
E-mail: djmarija@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-270 

1.4. Одељење за подршку привреди  

Зоран Костадиновићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. IV спратканцеларија бр.406 A
34000 Крагујевац
E-mail: ykostadinovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-187 

1.5. Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине 

Драган маринковићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.326
34000 Крагујевац
E-mail: dmarinkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-178 

1.6. Одељење за образовање 

Љиљана Маринковићначелник Одељења
Цара Лазара   II спратканцеларија бр13
34000 Крагујевац
E-mail: ljiljanam@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

1.6.1. Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава 

1.7. Одељење за културу, информисање, спорт и омладину 

Љиљана Сарићначелник Одељења
Цара Лазара   II спратканцеларија бр.10
34000 Крагујевац
E-mail: ljsaric@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

1.7.1. Група за родну равноправност, људска и мањинска права 

Сандра Банковићруководилац групе
Цара Лазара   II спрат
34000 Крагујевац
E-mail: sbankovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

1.8. Одељење за сарадњу са цивилним сектором 

Александра  Младеновићначелник Одељења
Цара Лазара  2. спратканцеларија бр.6
34000 Крагујевац
E-mail: amladenovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/302-288 

 1. Секретаријат заобједињену процедуру и стамбене послове   

Љиљана Секулићсекретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.507A
34000 Крагујевац
E-mail: ljsekulic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/306-227 

2.1.Одељење за обједињену процедуру 

Цветанка Калтакначелник Одељења
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.541
34000 Крагујевац
E-mail: ckaltak@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-267 

2.1.1. Група за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Милијана Петровићруководилац групе
Николе Пашића број 6 III спрат, канцеларија број 410
34000 Крагујевац
Контакт телефон: 0602340431
e-mail: milijana.petrovic@kg.org.rs

2.1.2. Служба за изградњу 

Мирјана Алемпијевићначелник службе
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.515
34000 Крагујевац
E-mail: malempijevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-236 

2.2.Одељење за урбанизам и стамбене послове  

Бојана Дивацначелник Одељења
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.508
34000 Крагујевац
E-mail: bdivac@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-229 

2.3.Одељење за озакањење 

Далиборка Мрдакначелник Одељења
Трг слободе бр.3. V спратканцеларија бр.508
34000 Крагујевац
E-mail: damrdak@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-229 

 1. Секретаријат за месну самоуправу и општу управу  

Горан Алексићсекретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: galeksic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-164 

3.1. Одељење за лични статус грађана 

Александар Каличанинначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.312
34000 Крагујевац
E-mail: akalicanin@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-164 

3.2.Одељење за месну самоуправу  

Наташа Бугарчићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. III спратканцеларија бр.302
34000 Крагујевац
E-mail: nbugarcic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-154 

3.3.Одељење правне помоћи  

Биљана Катушићначелник Одељења
Трг слободе бр.3. I спратДом синдиката
34000 Крагујевац
E-mail: b.katusic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/366-238

I.

У Секретаријату за привреду и друштвене делатности обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на области: 

 • дечије, социјалне, борачко-инвалидске и здравствене заштите 
 • привреде, развоја пољопривреде, водопривреде и заштитр животне средине 
 • образовања, културе, информисања, спорта, омладинске политике, људских и мањинских права и сарадње са цивилним сектором

У оквиру Секретаријата за привреду и друштвене делатности, као унутрашње организационе јединице формирају се:  

 • Одељење за дечију заштиту  
 • Одељење за социјалну заштиту 

Група  за  послове у области  борачко-инвалидске заштите 

 • Одељење за здравствену заштиту 
 • Одељење за подршку привреди  
 • Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине 
 • Одељење за образовање 

– Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава 

 • Одељење за културу, информисање, спорт и омладину 

–  Група за родну равноправност, људска и мањинска права 

 • Одељење за сарадњу са цивилним сектором 

У Одељењу за дечију заштиту обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: признавање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; признавањае права на родитељски додатакдечји додатакнакнаду трошкова боравка у предшколским установама за децу са сметњама у развоју и других права у складу са законом и одлукама органа Градаприпреме аката у области друштвене бриге о деци у циљу подршке породици са децом; анализу стања у области друштвене бриге о деци; сарадњу са надлежним институцијама у циљу унапређења друштвене бриге о деци; састављање месечних, кварталних и годишњих  извештаја о  признатим правима у области друштвене бриге о деци;  предлагањае и планирање мера за унапређење стања у области друштвене бриге о деци; припрему програма развоја у области унапређења положаја деце и младих и праћење њихове реализацијеприпремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области дечије заштите, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града.

У Одељењу за социјалну заштиту обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: планирање активности и доношење програма за унапређење социјалне заштите; признавање права појединим категоријама корисника по  основу Закона и одлука органа Града; сарадњеу, координирање и подстицај рада организација и удружења особа са инвалидитетом; праћење стања и потреба социјално угрожених лица, лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и предлагање мера у циљу њихове заштите; заштитуе избеглих, прогнаних и расељених лица; остваривање сарадње и координације у раду са Комесаријатом за избеглице и миграције РС и осталим установама у вези са прихватом, смештајем и збрињавањем избеглих, прогнаних и расељених лица; праћење реализације програма и пројеката којима се унапређује положај и врши интеграција избеглих, прогнаних и расељених лица; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области социјалне заштите, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града. 

У оквиру Одељења за социјалну заштиту образује се:
Група за  послове у области  борачко-инвалидске заштите у којој се обављају послови вођења управног поступка и признавање права у области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, заштите чланова породица чији се храниоци налазе на одслужењу војног рока и други послови у области борачко инвалидске заштите. 

 У Одељењу за здравствену заштиту се обављају послови: планирања активности за унапређење здравствене заштите; вршења оснивачких права над апотекарском установом; контроле Програма рада и развоја апотекарске установе и извештаја о раду; стварања услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите; стварања услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите у здравственим установама на територији града Крагујевца; обезбеђивања рада мртвозорника; подршке омасовљавању добровољног давалаштва крви; координирања, подстицања, организације и усмеравања спровођења здравствене заштите; сарадње са институцијама, хуманитарним, стручним организацијама, савезима и приватним сектором у циљу развоја здравствене заштите; обавање стручних, оперативних и административних послова за потребе Савета за здравље и израде нацрта аката и извештаја за потребе Савета за здравље; обављања послова заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружања потребних савета и информација у вези са правима пацијената; доношења посебних програма здравствене заштите за поједине категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за територију града Крагујевца, а за које није донет посебан програм здравствене заштите на републичком нивоу; међусекторске сарадње, координације, подстицање, организације и усмеравање спровођења активности у областима јавног здравља; координације и сарадње са институтом за јавно здравље основаним за територију града Крагујевца на изради нацрта плана јавног здравља и програма јавног здравља, које спроводи институт, самостално или у сарадњи са другим учесницима у систему јавног здравља, учешће у спровођењу и праћење спровођења плана јавног здравља и програма јавног здравља које локална самоуправа доноси у сарадњи са институтом за јавно здравље, припрема извештаја о реализацији; организација и спровођење општих мера заштите од заразних болести; припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града и др. 

У Одељењу за подршку привреди обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике Града у области развоја привреде; старање о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду; израду стратешких развојних докумената, дугорочних и краткорочних програма и планова развоја привреде; сарадњу и комуникацију са републичким, регионалним и другим институцијама које се баве унапређењем привредног развоја; праћење пословања привреде и припрему извештаја о стању и кретању привредних активности на територији града; предлагање стимулативних мера за отварање нових МСП и подстицање предузетништва, у складу са законом и одлукама органа Града; учешће у изради и реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија; праћење пословања привредних субјеката чији је оснивач Град; старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине и уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката; уређивање територијалног размештаја за обављање одређених привредних делатности и друге услове за њихов рад и пословање; унапређења општих услова за развој туризма, обезбеђивање и праћење функционисања организација у области туризма чији је оснивач Град, категоризацију одређених туристичких објеката на територији града Крагујевца; утврђивање висине боравишне таксе и програма полагања стручног испита за туристичке водиче Града; рад Градског савета за запошљавање, Социјално–економског савета, Привредног савета и др.; сарадње са Националном службом за запошљавање у реализацији мера активне политике запошљавања; на уређивању услова и функционисања такси  превоза на територији града Крагујевца; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области подршке привреди, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града. 

У Одељењу за развој пољопривреде и заштиту животне средине обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде; реализацију развојних програма и програма од интереса за град из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде; промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште;  израду програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта и давање у закуп пољопривредног земљишта; информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду; утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законом; пружање информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; израду стратешких и планских аката и програма развоја из области пољопривреде, руралног развоја и водопривреде;  праћење стања у области пољопривредног земљишта, коришћење и унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света, водопривреде и подручја са природним лековитим својствима; одређивање ерозивних подручја; старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури; уређивање и утврђивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама; одређивање делова обала и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објектиконтинуираног праћења стања животне средине: праћење контроле квалитета ваздуха, површинских вода и изворске воде јавних чесама, као и загађености земљишта, мерења нивоа и заштите од буке и вибрација, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, радиоактивности, алергенополена и од опасних материјауспостављањa катастра загађивача; израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине као и акционих и санационих планова у области еколошког образовања, заштите и управљања јавним и заштићеним добрима, њиховим коришћењем и развојем, у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима Града; израду и реализацију стратешких докумената из области развоја и заштите животне средине; утврђивање мера и услова заштите од буке, вршење акустичког зонирања, одређивање мера забране и ограничења у складу са законом и израду стратешких карата буке из своје надлежности; заштиту биљног и животињског света, контролу њихових популација; доношење локалног плана управљања отпадом; издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града, вођење и чување евиденције о прикупљеном отпаду по издатим дозволама; утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења; оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину; спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину; утврђивање услова за рад нових и постојећих постројења и издавања, ревизије, продужења и престанак важности интегрисаних дозвола; заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, заштиту природе, очувања, коришћења и развоја природних добара посебне вредности; заштитеу од опасних и штетних материја, израду плана заштите од удеса, мера и поступака одговора за удес и санацију последица од удеса; проглашење стања угрожености и увођења посебних мера у случају прекорачења граничних вредности емисије загађујућих материја и непосредне опасности по животну средину и здравље становништва; утврђивању статуса и подручја угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја; утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине, праћењу и примене економских инструмената за финансирање заштите животне средине; планирање и координације едукативних активности у области заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне срединеподношење захтева за одређивање зона санитарне заштите, у складу са законом; издавање дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач, односно даљи корисник, као и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, у складу са закономиздавање дозвола за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области подршке привреди, као и други послови у складу са законом и актинма органа Града. 

У Одељењу за образовање обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: остваривање делатности предшколског васпитања и образовања; пружање поможи Комисији за спровођење јединственог конкурса за упис у предшколске установе чији је оснивач Град; признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у приватним предшколским установама; обезбеђење средстава за остваривање васпитно образовне, превентивно здравствене и социјалне подршке предшколским установама кроз регресирање трошкова одмора и рекреације деце; праћења и обезбеђења функционисања јавних установа у области образовања у складу са законом (предшколске установе, основне и средње школе и друге)припремање аката за утврђивање мреже јавних предшколских установа и мреже јавних основних школа у складу са закономпраћење уписа деце у предшколску установу; праћење уписа деце у први разред основне школеобезбеђивање средстава за стручно усавршавање запослених у основним и средњим школамаобезбеђивање средстава за превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика основних школа и средњих школа; превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју; превоз пратилаца ученика са сметњама у развоју; превоз ученика на републичка и међународна такмичењаименовање сталних чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; обезбеђивање услова за рад јавних основних и средњих школа у складу са законома; сарадњу са институцијама у области образовања и васпитања; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области образовања, као и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

У оквиру Одељења за образовање образује се:
Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава у оквиру које се обављају послове везани за: учешће у припреми финансијских планова у оквиру раздела Управе; припрему програма расподеле средстава буџетских корисника у оквиру раздела Управе; контролу наменског трошења буџетских средстава установа у области образовања;  

У Одељењу за културу, информисање, спорт и омладину обављају се стручни, нормативно-правни, управни, оперативни, административно-технички и други послови  који се односе на: оснивање, праћење и обезбеђивање функционисања установа ради обављања културне делатности, у складу са Законом;  стварања услова за рад и остваривања програма установа културе, од значаја за Град;  праћење и обезбеђење функционисања установа културе чији је оснивач Град; планирања, изградње, реконструкције и одржавање објеката установа културе у којима се остварују потребе културе у граду; подстицања развоја  културног и уметничког стваралаштва; признавање права на обавезно социјално и здравствено осигурање самосталних уметника; убезбеђивању услова за реализацију програма сталних манифестација од значаја за Град; обезбеђивања услова за аматерско културно и уметничко стваралаштво;  рада Комисије за подизање споменика на територији града Крагујевца; планирања развоја делатности културе и информисања; међународне сарадње у области културе; остваривања јавног интереса у области јавног информисања, као и доношења одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и јавног информисања; обезбеђивања средстава за задовољавање потреба у области културе и информисања;  припреме програма развоја у области спорта и праћење реализацијеобезбеђења учешћа у организовању школских такмичења;  обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентимаорганизацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Градобезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Градаподстицањае програма омладинских организација; обрађивања услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе)стварање услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе); обезбеђивање услова за побољшање и унапређење друштвеног положаја и животних прилика младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих; сарадња са организацијама и институцијама у области омладинске полититке; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области културе, информисања, спорта, омладине, родне равноправности и људских и мањинских права као и други послови у складу са законом и актима органа Града.

У оквиру Одељења за културу, информисање, спорт и омладину образује се:
Група за родну равноправност, људска и мањинска правау оквиру које се обављају послови везани за: област родне равноправности, људских и мањинскихправа и спровођења политике једнаких могућности; припрему стратегија, пројеката, програма, планова и других докумената у оквиру свог делокруга; статистике и евиденције у области родне равноправности, људских и мањинска праваспровођење постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним стратешким оквиром; организовање и спровођења посете ромским насељима на територији града; прикупљања и анализе података о социоекономским потребама локалне ромске заједнице као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и Ромкиња (демографски подаци, социјални статус, подаци везани за запошљавање,социјалну заштиту, и др.); праћењу остваривања акционог плана и одобрених пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкиња; сарадњи и комуникацијиса државним органима, институцијама, цивилним друштвом и другим релевантним субјектима; припремање информација и извештаја из области људских права; прикупљање информација за рад тела задуженог за родну равноправност, људска и мањинска права: друге послове у области родне равноправности, људских и мањинских права;  

У Одељењу за сарадњу са цивилним сектором обављају се стручни,  нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: спровођење процедура за расподелу средстава из буџета града Крагујевца за финансирање/суфинансирање програма/пројеката у областима од јавног интереса која реализују удружења/организације на територији града Крагујевца; сарадњу са удружењима/организацијама у различитим областима друштвеног живота регистрованим на територији града Крагујевца, односно, који обављају делатност на територији грда Крагујевца; извештавање о ефектима програма/пројеката удружења/организација финансираних срествима буџета Града; контролу наменског трошења буџетских средстава за реализацију одобрених програма/пројеката удружења/организуација; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области сарадње са цивилним сектором као и други послови у складу са законом и актима органа Града.

II.

У Секретаријату за обједињену процедуру и стамбене послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за: 

 • Обједињену процедуру дефинисању прописима у области изградње објеката 
 • Урбанизам и стамбене послове 
 • Озакоњење

У оквиру Секретаријата за обједињену процедуру и стамбене послове, као унутрашње организационе јединице формирају се: 

 • Одељење за обједињену процедуру 

– Група за обрачун доприноса 

– Служба за изградњу 

 • Одељење за урбанизам и стамбене послове  
 • Одељење за озакањење

У Одељењу за обједињену процедуру обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни,оперативни, административно-технички и други послови везани за: спровођење обједињене процедуре у области: издавања локацијских услова, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења за изградњу објеката за коју није потребно одобрење, издавања употребне дозволе; пријаве почетка радова; пријаве завршетка; израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу;  прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара; прибављања услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;  прибављања исправа и других докумената, које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности;  обезбеђења прикључења објекта на инфраструктурну мрежу; постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене; издавање решења о одобрењу уклањања објекта, односно његовог дела, за који се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области обједињене процедуре и други послови у складу са законом и актима органа Града  

У оквиру Одељења за обједињену процедуру  образују се: 
Група за обрачун доприноса у оквиру које се обављају послови везани за обрачун и евиденцију доприноса за уређивање грашевинског земљишта. 

Служба за изградњу у оквиру које се обавњају послови везани за спровођење обједињене процедуре у области: издавања локацијских услова; измене локацијских услова; давања стручног мишљења о усклађености извода из пројекта за грађевинску дозволу са локацијским условима; давања стручног мишљења о усклађености техничке документације са планском документацијом приликом издавања решења о одобрењу за извођење радова на објекту за које се не издаје грађевинска дозвола, односно приликом издавања привремене грађевинске дозволе; давање стручног мишљења о усклађености техничке документације са планском документацијом и локацијским условима приликом издавања решења о измени грађевинске дозволе; давања стручног мишљења о усклађености изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом. 

У Одељењу за урбанизам и стамбене послове  обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: издавање информације о локацијииздавање услова за формирање грађевинске парцеле; издавање потврда и урбанистичко-техничких докуменатаспровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације; издавање уверења о посебном делу објекта за који је издата употребна дозвола; област становања и одржавања стамбених зграда; вођење регистра стамбених зграда; израду и реализацију стамбене стратегије; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области урбанизма и становања  и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

У Одељењу за озакоњење обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: утврђивање испуњености претходних услова за озакоњење објеката; прибављање доказа о одговарајућем праву на грађевинском земљишту или објекту; прибављање извештаја о затеченом стању објекта чији је саставни део и елаборат геодетских радова, односно прибављање другог документа који је прописан законом уместо елабората геодетских радова; проверавање усклађености садржине техничке документације достављене у раније вођеном поступку легализације објеката, садржину извештаја о затеченом стању објекта; утврђивање усклађености извештаја о затеченом стању објекта чији је саставни део и елаборат геодетских радова, односно другог документа који је прописан законом уместо елабората геодетских радова, са законом; прибављање доказа о плаћеној такси за озакоњење објекта; издавање решења о озакоњењу објекта; издавање потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области озакоњења  и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

III.

У Секретаријату за месну самоуправу и општу управу обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови везаних за: 

 • Лични статус грађана (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина) ажурирање јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца 
 • месну самоуправеспровођење избора, обављање појединих послова градских управа на територији Града (градске канцеларије) 
 • пружање правне помоћи грађанима у складу са законом

У оквиру Секретаријата за месну самоуправу и општу управу, као унутрашње организационе јединице формирају се: 

 • Одељење за лични статус грађана 
 • Одељење за месну самоуправу  
 • Одељење правне помоћи и 

У Одељењу за лични статус грађана обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: грађанска стања (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина); ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца и посебних бирачких спискова националних мањина; послове опште управе у вези спровођења избора, референдума и самодоприноса; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области личног статуса грађана, матичних подручја  и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

У Одељењу за месну самоуправу обављају се обављају се стручни,  нормативно-правни, оперативни, административно-технички и други послови који се односе на: образовање, обезбеђење функционисања и рада различитих облика месне самоуправе; пружање помоћи органима за спровођења избора, референдума и самодоприноса на територији јединице месне самоуправе; учешће у припремању финансијских планова и планова јавних набавки; контрола наменског трошења средстава из буџета града; обављање појединих послова из надлежности градских управа (градске канцеларије); припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области месне самоуправе и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

 У Одељењу правне помоћи обављају се стручни, нормативноправни, административнотехнички и други послови везани за: пружање правне помоћи грађанима у складу са законом; припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из области пружања правне помоћи и други послови у складу са законом и актима органа Града. 

Планови набавки МЗ

Име документа, величина, број преузимања
План јавних набавки МЗ Пајазитово
160.18 KB 0 преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Филип Кљајић
223.59 KB 0 преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Букоровац
155.72 KB 0 преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Вашариште
287.60 KB 3 Преузимања
16. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Маршић
267.40 KB 1 преузимања
30. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Драгобраћа
301.59 KB 1 преузимања
30. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Корман
184.45 KB 1 преузимања
30. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Станово
86.87 KB 9 Преузимања
26. новембра 2020.
План јавних набавки МЗ Мале Пчелице
193.56 KB 6 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Лепеница
226.73 KB 5 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Корићани
329.15 KB 11 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Горње Јарушице
156.94 KB 5 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Десимировац
172.43 KB 5 Преузимања
20. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Доње Комарице
195.52 KB 7 Преузимања
16. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Доње Грбице
223.40 KB 3 Преузимања
16. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Вињиште
221.30 KB 5 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ 21.октобар
218.60 KB 4 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Багремар
267.59 KB 9 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Чумић
201.01 KB 7 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Грошница
479.45 KB 4 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Лужнице
166.05 KB 4 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Аеродром
78.33 KB 5 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Белошевац
193.26 KB 6 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Бубањ
231.76 KB 2 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Центар града
184.08 KB 8 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Денино брдо
174.96 KB 4 Преузимања
14. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Велико поље
204.06 KB 5 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Прекопеча
193.23 KB 7 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Петровац
250.48 KB 6 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Горња Сабанта
189.55 KB 5 Преузимања
16. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Палилула
271.42 KB 5 Преузимања
12. октобра 2020.
План јавних набавки МЗ Ердеч
294.38 KB 9 Преузимања
12. октобра 2020.