Тамара Јовановић, дипломирани економиста

в.д.начелник Градске управе за друштвене делатности
Тел. бр. 034/302-288
e-mail: tjovanović@kg.org.rs

Адреса седишта: Цара Лазара бр.15, 34000 Крагујевац
Матични број: 07184069
ПИБ: 101982436

Лице одговорно за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја: 

-Александар Каличанин , дипломирани правник
Тел. бр. 034/306164
e-mail: аkalicanin@kg.org.rs

-Сања Перовић, дипломирани правник
Тел. бр. 034/306160
e-mail: sperovic@kg.org.rs

Информатор о раду Градске управе за друштвене делатности се објављује на званичној интернет презентацији града Крагујевца www.kragujevac.rs, одакле се може преузети електронска копија информатора.

Радно време Градске управе је од 7,30 до 15,30 часова.

Градска управа за друштвене делатности обавља стручне, нормативно-правне, управно-правне, студијско-аналитичке, оперативне, административно-техничке и друге послове из области: дечије, социјалне, борачко инвалидске заштите, прихвата, смештаја и збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица; здравствене заштите, јавног здравља,  предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих ученичког стандарда; културе, информисања, спорта и омладине; људских, мањинских права и родне равноправности; цивилног сектора (удружења / организација грађана у различитим областима), вера и верских заједница; грађанских стања, бирачког списка, месне самоуправе, правне помоћи, као и друге послове утврђене законским, подзаконским актима или актима надлежних органа Града, у областима из своје надлежности.

У Градској управи за друштвене делатности, обављају се послови:

а) у области дечије, социјалне, борачко инвалидске заштите, прихвата, смештаја и збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица, и то послови :

 • остваривања права на личну и породичну инвалиднину, борачки додатак, месечно новчано примање, накнаду за незапосленост, заштиту цивилних инвалида рата,
 • уноса и евиденције свих података и права корисника у области борачко и инвалидске заштите у електронске базе података,
 • решавања у првом степену: о праву особа са инвалидитетом на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Града, на основу аката Града, о стицању статуса енергетски угроженог купца, о додатним облицима заштите породиља на територији Града,
 • државне управе које је Република поверила Граду у области социјалне, борачке и инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом, а односе се на: остваривања права у области друштвене бриге о деци: дечијег додатка, родитељског додатка, накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаде трошкова боравка у предшколским установама за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, децу корисника новчане социјалне помоћи и децу без родитељског старања, финансирања целодневног боравка трећег детета у предшколској установи и других права из ове области утврђених законом и одлукама органа Града,
 • утврђивања мера и активности за подстицај и развој постојећих и нових услуга социјалне заштите, односно  материјалне подршке у области социјалне заштите,
 • везани за утврђивање проширених/додатних права у области финансијске подршке породици са децом и обезбеђење услова за њихово остваривање,
 • везани за утврђивање методологије формирања цена услуга социјалне заштите, као и за утврђивање критеријума и мерила за учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у цени услуга социјалне заштите на територији Града,
 • планирања јавних набавки у вези са пружањем услуга социјалне заштите које се у довољном облику или не, не обезбеђују од стране установе социјалне заштите које је основао Град,
 • унапређења положаја и квалитета живота и задовољавања основних животних потреба социјално угрожених особа,
 • везани за припрему нацрта/предлога аката о утврђивању услова, висине и начин остваривања права на једнократну новчану помоћ, и обезбеђивање једнократне новчане помоћи,
 • везани за обезбеђивање средстава за финансирање: дневне услуге у заједници, услуге подршке за самосталан живот под условима прописаним законом, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља, остале услуге социјалне заштите у складу са актима Града, једнократне помоћи и други облици помоћи, програми рада установа чији је оснивач Град, програми унапређења социјалне заштите у Граду, иновационе услуге, као и других услуга утврђених законом и актима Града,
 • решавања статуса и интеграције лица са статусом избеглице, интерно расељених, повратника по основу споразума о реадмисији и тражиоце азила, кроз програме стамбеног и економског збрињавања,
 • израде, предлагања и праћења реализације програма и пројеката са циљем смањења сиромаштва у Граду;

б) у области здравствене заштите, јавног здравља, и то послови :

 • стварања услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите, праћења здравственог стања становништва, рада система здравствене заштите и старања о спровођењу утврђених приоритета у здравственој заштити и областима деловања јавног здравља, планирања активности за унапређење здравствене заштите и јавног  здравља, промоцију здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика,
 • доношења програма из области здравствене заштите и области деловања јавног здравља у складу са законом,
 • стручног утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе,
 • заштите права пацијената, пружања информација и савета у вези са правима пацијената, промоције права пацијената кроз рад саветника за заштиту права пацијената и Савета за здравље,
 • пружања помоћи у ради и функционисању Савета за здравље,
 • остваривања права из области здравствене заштите појединих категорија корисника по основу одлука органа Града и вођења потребних евиденција,
 • остваривања сарадње са здравственим установама, другим облицима здравствене службе приватном праксом, организационим јединицама високошколских установа здравствене струке које обављају здравствену делатност и другим правним лицима који обављају одређене послове из здравствене делатности,
 • обезбеђивања услова за обављање делатности здравствене установе, планирање и остваривање програма у области јавног здравља, за територију Града, као и послови везани за вршење оснивачких права над установама у овој области чији је оснивач Град,
 • oбeзбeђивaња и спрoвoђeња aктивнoсти у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa, у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa, oд интeрeсa зa стaнoвништвo нa тeритoриjи Града, и тo: мeђусeктoрску сaрaдњу, кooрдинaциjу, пoдстицaњe, oргaнизaциjу и усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaстимa jaвнoг здрaвљa кoja сe oствaруje зajeдничкoм aктивнoшћу oргaнa Града, нoсилaцa и учeсникa у oблaсти jaвнoг здрaвљa;
 • прaћeња здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa и рaдa здрaвствeнe службe, кao и прeдлaгaњe и прeдузимaњe мeрa зa њихoвo унaпрeђeњe;

в) у области образовања и предшколског васпитања, и то послови:

 • у вези вршења оснивачких права и надзора над радом установа чији је оснивач Град, у складу са Законом којим се уређује област  основа система образовања и васпитања (израде нацрта аката везаних за оснивање установа, израда нацрта аката о давању сагласности на статуте, акта о унутрашњој организацији и систематизацији, програме рада и  финансијске  планове   установа  из области образовања и предшколског васпитања чији је оснивач Град и др. ),
 • израде нацрта акта о мрежи јавних предшколских установа и нацрта акта о мрежи јавних основних школа, на основу критеријума које утврди Влада,
 • планирања развоја и обезбеђивање средстава за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, у складу са законом и актима органа Града,
 • образовања и обезбеђивања накнаде за рад интерресорне комисије за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком, као и обезбеђивање техничке и друге подршке за њен рад,
 • обезбеђивања средстава за финансирање подршке препоручене од стране интерресорне комисије, обезбеђивања архивирања и чувања документације, прикупљања извештаја о раду инетрресорне комисије и други послови у складу са законом,
 • израде предлога акта о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град, за календарску годину,
 • пружања стручне и техничке подршке раду Комисије за пријем деце на целодневни боравак у предшколске установе чији је оснивач Град,
 • остваривања права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице, у складу са актима органа Града,
 • праћења и обавештавања о упису деце у припремни предшколски програм и о деци која су стасала за упис у први разред основне школе,
 • давања мишљења у поступку избора педагошког асистента,
 • издавања уверења о просечном месечном приходу по члану домаћинства за остваривање права на смештај у ученичке и студенске домове, права на добијање ученичке стипендије и студенске стипендије или кредита и права на умањење школарине,
 • утврђивања распореда радног времена установа, израде нацрта акта за давање сагласности на почетак и завршетак радног времена у предшколским установама чији је оснивач Град,
 • друге послове у овој области;

г)  у области културе, информисања, спорта и омадине, и то послови:

 • обезбеђивања средстава за задовољавање потреба у области  културе,
 • рада и функционисања мреже установа културе, као и заједничке службе установа културе чији је оснивач Град,
 • подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, у складу са законом (по расписаном конкурсу или ван конкурса);
 • обезбеђивања услова за реализацију програма сталних манифестација у области културе од значаја за Град у складу са законом и одлуком Скупштине Града,
 • обезбеђивања услова за рад самосталних уметника кроз  признавање права  на  уплату  доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе,
 • обезбеђивања услова за аматерско културно и уметничко стваралаштво, у складу са законом,
 • обављања стручних, оперативних и административно-техничих послова за потребе рада Комисије која је надлежна за послове подизања споменика на територији града Крагујевца, као и других комисија и радних тимова у области културе,
 • стратешког планирање развоја  делатности  културе,
 • међународне  сарадња у области културе,
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања, као и расписивање и спровођење конкурса за суфинансирање пројеката који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања,
 • обезбеђивања средстава за задовољавање потреба у области  информисања,
 • сарадње са медијима на програмима и пројектима којима се унапређује ниво информисаности грађана,
 • припреме и праћења реализације програма развоја  спорта на територији Града,
 • обезбеђења  учешћа у организовању школских такмичења,
 • обезбеђивања посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,
 • организације и одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за Град;
 • обезбеђивања услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града,
 • обезбеђивања услова за реализацију стратешких докумената који се односе на  младе (национална и локална стратегија за младе),
 • обезбеђивања услова за побољшање и унапређење друштвеног положаја и животних прилика младих и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих,
 • подстицања програма омладинских организација, који су мултидисциплинарни по свом садржају и разноврсни по облику рада, а који имају за циљ спровођење акционог плана за младе,
 • стварања услова за активно и квалитетно провођење слободног времена младих, неговање здравих и безбедних стилова живота,
 • израде, предлагања и праћења остваривања програма развоја и унапређења положаја омладине, и праћења стања у тој области и вођења потребних евиденција
 • сарадње са организацијама и институцијама у области омладинске полититке,
 • друге послове у овим областима;

д) у области родне равноправности, људских и мањинских права, и то послови:

 • спровођења политике једнаких могућности,
 • остваривања заштита и унапређење  људских права и индивидуалних и колективних права припрадника националних мањина и етничких група,
 • припреме стратегије, пројеката, програма, планова и других докумената,
 • пружања помоћи у раду и функционисању комисија и радних тимова у овим областима,
 • статистике и евиденције у области родне равноправности, људских и мањинских права,
 • спровођења постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним стратешким оквирима,
 • прикупљања и анализе података о социоекономским потребама локалне ромске заједнице као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и Ромкиња (демографски подаци, социјални статус, подаци везани за запошљавање,социјалну заштиту, и др.),
 • праћења остваривања акционог плана и одобрених пројеката за социјално укључивање Рома и Ромкиња, родну равноправност и људска и мањинска права,
 • сарадње и комуникације са државним органима, институцијама, цивилним друштвом и другим релевантним субјектима у овим областима,
 • припремања информација и извештаја из ових области,
 • праћења остваривања права припадника националних мањина и други послови од значаја за праћење остваривања права националних мањина,
 • унапређења и промоције равноправности полова и политике једнаких могућности и праћење стања у овој области, пружања стручне помоћи у интегрисању принципа равноправности полова и организовања едукације запослених у циљу имплементације принципа равноправности полова у управама,
 • дуге послове у овим областима;

ђ) у области цивилног сектора и вере, и то послови:

 • сарадње са удружењима/организацијама у области цивилног сектора и вера,
 • припреме предлога плана јавних конкурса за буџетску годину,
 • спровођења јавне расправе за одређивање приоритетне области од јавног интереса за које ће се расписивати јавни конкурс у складу са развојним циљевима и стратегијама Града,
 • спровођења поступка за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета Града за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења/организације,
 • пружања помоћи, рад и функционисање комисија које спроводе поступак по расписаним јавним позивима/конкурсима за доделу средстава за финансирање суфинансирање програма пројеката у областима од јавног/општег интереса,
 • припреме и закључивања уговора о финансирању /суфинансирању програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења/организације и верске заједнице,
 • праћења наменског трошења средстава буџета Града додељених за финансирање /суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења/организације и верске заједнице,
 • израде извештаја о реализацији програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења/организације и верске заједнице који су финансирани/суфинансирани средствима буџета Града, као  и наменског трошења средстава,
 • друге послове у овој области;

е) у области грађанских стања, правне помоћи и месне самоуправе, и то послови:

 • из области личних грађанских стања (вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књиге држављана за матична подручја на територији Града и  територије АП Косово и Метохија: за општине Пећ, Исток и Клина),
 • решавања у првостепеном управном поступку у области матичних књига и бирачких спискова,
 • ажурирања дела јединственог бирачког списка за подручје Града, као и посебних бирачких спискована националних мањина,
 • утврђивања корисника бесплатне правне помоћи који право на бесплатну правну помоћ нису остварили према другим законима и обављање послова којима се регулише пружања бесплатне превне помоћи грађанима,
 • пружање услуге правне помоћи грађанима у складу са законом,
 • организовања и унапређења система месне самоуправе, образовања, надзора над законитошћу рада и аката месне заједнице, праћења рада и функционисања месних заједница, као и пружања помоћи месним заједницама у обављању административно- техничких послова,
 • спровођења грађанске иницијативе, збора грађана, референдума и самодоприноса у складу са Статутом,
 • спровођење поступка са нађеним стварима,
 • друге послове у овим областима.

У Градској управи за друштвене делатности обављају се и послови :

 • везани за вршење оснивачких права на установама у области из надлежности управе, чији је оснивач Град ( предшколског васпитања, образовања, културе, социјалне заштите и др.) и то: припреме нацрта оснивачких аката или измене и допуне оснивачких аката; аката о давању сагласности на статут, измене и допуне статута, као и других аката о давању сагласности на акта установа, које дају надлежни органи  органи Града, стварања услова за рад и остваривања програма установа, обезбеђивања средстава за финансирање текућег (редовног) одржавања објеката установа, обезбеђивања средстава за финансирање делатности установа, као и средстава потребних за финансирање текућих расхода и издатака, у складу са законом и актима надлежних органа Града, припреме аката о давању сагласности на цене услуга, контролу и надзор над : радом установа, реализацијом програма рада и финансијских планова установа, применом колективних уговора и правилника о раду ( уколико није закључен колективни уговор код послодавца) ; давање смерница/ инструкција за израду стратешких докумената, програма/планова рада, као и финансијских планова; анализа пословања и извештаја о раду установа, ради предлагања мера за њихово унапређење; иницирања и израда нацрта аката које доносе надлежни органи Града у циљу координације и ефикаснијег рада установа, други послови везани за вршење оснивачких права и надзора над радом и функционисањем установа ( из надлежности управе) чији је оснивач Град прописаних законом, подзаконским актима и актима надлежних органа Града; ,
 • везани за припрему предлога програма расподеле буџетских средства за одређену буџетску годину, за области из делокруга Управе ,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

У Градској управи за друштвене делатности формирају се следеће организационе јединице са унутрашњим организационим јединицама и подацима о руководиоца:

Назив секретаријата Одељења  Групе/Служба Подаци о руководиоцу
Секретаријат за образовање, спорт и дечију заштиту  Секретар секретаријата: Љиљана Маринковић
Тел. 034/302-288
Мејл: ljmarinkovic@kg.org.rs
Секретаријат за образовање, спорт и дечију заштиту  Одељење за образовање, спорт и омладину
Секретаријат за образовање, спорт и дечију заштиту  Одељење за образовање, спорт и омладину Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава Сандра Банковић, шефица Групе
Тел. 034/302-288
Мејл:
Секретаријат за образовање, спорт и дечију заштиту  Одељење за дечију заштиту Весна Димитријевић, начелница Одељења
Тел. 034/335569, 335-953
Мејл: vdimitrijevic@kg.org.rs
Секретаријат за месну самоуправу и општу управу  Секретар секретаријата: Горан Алексић
Тел. 034/306-178
Мејл: galeksic@kg.org.rs
Секретаријат за месну самоуправу и општу управу  Одељење за лични статус грађана Дарко Дробњак , начелник Одељења
Тел. 034/306-178
Мејл: dire01@kg.org.rs
Секретаријат за месну самоуправу и општу управу  Одељење за месну самоуправу- Наташа Бугарчић , начелница Одељења
Тел. 034/306-178
Мејл: nbugarcic@kg.org.rs
Секретаријат за месну самоуправу и општу управу  Одељење правне помоћи Биљана Катушић , начелница Одељења
Тел. 034/306-178
Мејл: bkatusic@kg.org.rs
Секретаријат за друштвене делатности  Секретар секретаријата Тамара Јовановић
Тел:034/302-288
Мејл: tjovanovic@kg.org.rs
Секретаријатза друштвене делатности  Одељење за социјалну заштиту Лела Петровић,начелница Одељења
Тел. 034/306-179
Мејл: lelapetrovic@kg.org.rs
Секретаријат за друштвене делатности  Одељење за социјалну заштиту Служба за послове у области борачко-инвалидске заштите Марија Величковић,шефица Групе
Тел. 034/306-160
Мејл: mvelickovic@kg.org.rs
Секретаријат за друштвене делатности  Одељење за јавно здравље- Светлана Петронијевић , Светлана Петронијевић , начелница Одељења
Тел. 034/306-270
Мејл: svetlana.petronijevic@kg.org.rs
Секретаријат за друштвене делатности  Одељење за културу и информисање – Наташа Пешић Радосављевић , начелница Одељења
Тел. 034/302-288
Мејл: npesic@kg.org.rs
Секретаријат за друштвене делатности  Одељење за културу и информисање Група за родну равнопрвност, људска и мањинска права Ивана Обрадовић Станић, шефица Групе
Тел.034/302-288
Мејл: ivana.obradovic@kg.org.rs
Секретаријат за друштвене делатности  Одељење за сарадњу са цивилним сектором- Александра Младеновић начелница Одељења
Тел. 034/302-288
Мејл: amladenovic@kg.org.rs